На основание чл. 68, ал. 1 от ЗСВ и  в изпълнение на свое Решение №14 / 24.02.2022 г., Общински съвет - Пирдоп обявява повторна процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020 г. – 2023 г. за Районен съд – гр. Пирдоп, при  следните условия, ред и правила за  провеждане:

І. Изисквания към кандидатите:

1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:
1.1. възраст от 21 до 68 години;
1.2. имат настоящ адрес в община Пирдоп, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Пирдоп;
1.3. имат завършено най-малко средно образование;
1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
1.5. да не страдат от психически заболявалия;
1.6. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:
2.1. е съдебен заседател в друг съд;
2.2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
2.3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
2.4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

ІІ. Необходими документи:
3.1. Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (приложение №1) – по образец
3.2. Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (приложение №2)-  по образец
3.3. Декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ (приложение №3)- по образец
3.4. Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (приложение №4) - по образец
3.5. Данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (приложение №5) - по образец
3.6. Подробна автобиография, подписана от кандидата;

3.7.Нотариално заверено копие  от диплома за завършено образование;

3.8.Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психично заболяване;

3.9.Мотивационно писмо;

3.10.Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.


ІІІ. Място и срок за подаване на документите

4.Кандидатите за съдебни заседатели подават необходимите документи по т.3 лично в срок до 25.03.2022 (вкл.) до Общински съвет - Пирдоп в деловодството на Община Пирдоп, с адрес: гр. Пирдоп, пл. "Тодор Влайков" №2.

IV. Място и дата на изслушване на допуснатите до участие кандидати

5.  Допуснатите до участие кандидати ще бъдат изслушани  от временната комисия по чл.68,ал.1,изр.2 от ЗСВ в публично заседание, което ще се проведе на  13.04.2022г. от 14.00ч.  в заседателната зала на ОбА-Пирдоп.

ПРИЛОЖЕНИЯ