Архив

 

Наименование на проекта

Източник на 
финансиране

Стойност

Подобряване условията на живот в населените места на Община Пирдоп чрез реконструкция и подобряване на местната публична инфраструктура"

Оперативна програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

2 999 607.28 лв.

„Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда, чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда"

Оперативна програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

506 008.33

лв.

„Насърчаване развитието на интегриран селски туризъм в Община Пирдоп:

- изграждане на екопътека: гр. Пирдоп - „св. Богородица" - „св. Петка" (до Недювишкото кладенче)

- изграждане на екопътека: гр.Пирдоп - кладенче „Методи Стоянов" (Поповото кладенче) - чешма „Хаджи Личовец" - заслон „Скока" - чешма „Доктор Велчев" - хижа „Паскал"

Оперативна програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

356 222

+

376 368

762 590 лв.

Проекти по Приложение 1 към чл. 1, ал. 2, т. 1 на ПМС 19/2014 г.

23.16. Реконструкция на покрива на административна сграда в кв. 127 по плана на гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков" № 2

23.17. Укрепване на бреговете на река Славци над нов мост № 2 и съпътстващ водопровод и канал, гр. Пирдоп-ІІІ етап

23.18. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на съда и прокуратура

Постановление № 19 от 07.02.2014 г.

 

58 650 лв.

451 922 лв.

368 458 лв.

По-компетентна и по - ефективна администрация в Община Пирдоп

Оперативна програма „Административен капацитет 2007 - 2013"

41 708,50 лв.

Прилагане и развитие на иновативни модели на социални предприятия в Община Пирдоп

Оперативна програма за „Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013"

прекратен

„Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие на трансграничния регион чрез създаване на привлекателна жизнена среда"

Оперативна програма  за трансгранично сътрудничество България - Сърбия

401 026,49 EU

„Процесът на формулиране и реализиране на местни политики - важен за всеки гражданин"

Оперативна програма „Административен капацитет 2007 - 2013"

256 589,50 лв.

„Интегриран воден проект - на град Пирдоп - „Изграждане на ПСОВ с извънплощадкови  съоръжения и мрежи. Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа - община Пирдоп"

Оперативна програма „Околната среда 2007 - 2013"

40 522 857 лв.

„Реконструкция на градска градина, кв. 80, град Пирдоп"

Оперативна програма за „Развитие на селските райони 2007 - 2013"

1 654 800 лв.

„Повишаване на енергийната ефективност в СОУ „Сава Савов" град Пирдоп, Община Пирдоп"

Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013"

734 376,17 лв.

 

"Водопровод за стопански нужди с. Душанци - северна част, Община Пирдоп"

Общински бюджет

197 443.47 лв.

„Аварийно укрепване на СОУ „Сава Савов"

Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане

58 649 лв.

„Аварийно укрепване на моста на р. Манджерин между о.т. 242 и от о.т. 254, гр. Пирдоп

Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане

95 816.26 лв.

„Аварийно възстановяване на коритото на р. Манджерин, гр. Пирдоп, София област"

Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане

156 260.76 лв.

„Предотвратяване на рискове от наводнения чрез извършване на дребно мащабни мерки по коритата на реките Славци, Манджарин, Бузола, Селска в град Пирдоп и реки Оджов дол и  Пуфте  в село Душанци, Община Пирдоп"

Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013"

858 382,15 лв.

„Интегриран воден проект на село Душанци, община Пирдоп. Лот 1: Интегриран воден проект на село Душанци, община Пирдоп, Подобект : Изграждане и реконструкция на водопроводна мрежа, Лот 2: Интегриран воден проект на село Душанци, община Пирдоп, Подобект: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води и Подобект: „Изграждане на канализационна мрежа - Етап І - ви, Лот 3: Интегриран воден проект на село Душанци, община Пирдоп, Подобект: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води и Подобект: „Изграждане на канализационна мрежа - Етап ІІ - ри

Оперативна програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

4 222 321,03 лв.

4 158 082,45 лв.

3 489 421,47 лв.


Проекти осъществени съвместно с „Аурубис България" АД

Проект

Финансиране

Стойност

Етап

Изграждане на трапезария в НУ „Тодор Влайков"

Аурубис България

150 000 лв.

Приключен 2012 г.

Волейболна площадка - стадион гр. Пирдоп

Аурубис България

100 000 лв.

Приключен 2012 г.

Спортна площадка в НУ

Аурубис България

40 000 лв.

Приключен 2013 г.

Тенис корт

Аурубис България

32 000 €

или

62 400 лв.

Приключен 2014 г.

Енергийна ефективност на физкултурен салон в СОУ „Сава Савов"

Аурубис България

55 000 €

или

107 250 лв.

Приключен 2014 г.

Ремонт общинска фирма „Пролет" ЕООД

Аурубис България

16 000 €

или

31 200 лв.

Приключен 2013 г.

 

 Проекти по заетостта

Проект

Финансиране

Срок за 
изпълнение

Изплатени суми до момента

Старт в кариерата

Държавен бюджет

До 23.09.2015 г.

 5 499.36 лв.

Националната Програма "От социални помощи към осигуряване на заетост"

Държавен бюджет

До 28.02.2015 г.

3 259.83 лв.

Национална програма за „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания"

Държавен бюджет

До 31.10.2015 г.

8 430.18 лв.

Регионална програма за заетост

Държавен бюджет

От 01.04.2015 г. за 6 Месеца

13 769.55 лв.

Националната Програма "КЛИО"

Държавен бюджет

От 01.04.2015 г. за 6 Месеца

55 839,65 лв.

От професионална квалификация към ефективна заетост

Държавен бюджет

От 04.05.2015 до 03.08.2015

От 27.08.2015 до 26.10.215.

4 160,49 лв.

 

 

 

4 552,04 лв.

Шанс за работа

Държавен бюджет

От 15.06.2015 до 14.09.2015

7 899,12 лв.

 

 

Наименование на проекта   Дата на подаване   Финансираща програма "Подобряване състоянието и интеграция на ромското малцинство в община Пирдоп чрез подобряване на техническата инфраструктура" 31.01.2008г. Програма ФАР "Създаване на съвременна среда за предучилищно възпитание в ОДЗ "Карло и Пека Чоконяни"
и в ЦДГ "Невена Генчева" - гр.Пирдоп чрез осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура" 14.04.2008г. ОП "Регионално развитие" "Смяна на дограмата, ремонт на покрива, саниране на сградата и благоустрояване на СОУ "Саво Савав" 24.04.2008г. Финансов механизъм на Европейско икономическо пространство (ФМ на ЕИП) "Подобряване на екологичната инфраструктура - Интегриран воден проект - гр.Пирдоп" 19.01.2009г. ОП "Околна среда" "Да си спомним за село - обновяване на читалище "Светлина" - с-Душанци, община Пирдоп" 13.02.2009г. Програма "Развитие на селските райони", Мярка "Основни услуги на населението и икономиката в селските райони" "Интегриран воден проект - с.Душанци, община Пирдоп"
І-ви лот - Изграждане и реконструкция на водопроводната мрежа на с.Душанци" 12.03.2009г. Програма "Развитие на селските райони", Мярка "Основни услуги на населението и икономиката в селските райони" "Изграждане на телемедицински портал - гр.Пирдоп" 14.03.2009г. Програма "Развитие на селските райони", Мярка "Основни услуги на населението и икономиката в селските райони"