Подкрепа за независим живот в Община Пирдоп„Подкрепа за независим живот в Община Пирдоп”

BG05M9OP001-2.002-0171-C001 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020 Г."

 

ОБЩИНА ПИДОП

 

 

О Б Я В А

Във връзка с реализацията на Проект „Подкрепа за независим живот в Община Пирдоп” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG05M9PO001 – 2.002-0171 „Неазвисим живот”,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.,

от 18.01.2016г. до 29.01.2016г. включително, 

стартира приемане на документи от лицата, които желаят да бъдат включени в проекта за ползване и предоставяне на социалната услуга „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“ и „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“.

Кандидат - потребители  за ползване на социалните услуги по проекта са:

Лица с над 50% трайно намалена работоспособност;

Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

Самотно живеещи възрастни хора със затруднения в самообслужването;

Деца с различна степен намалена възможност за социална адптация;

Притежаващи валидно решение на ТЕЛК /НЕЛК, протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг документ, удостоверяващ здравословното състояние;

С постоянен и настоящ адрес на територията на Община Пирдоп.

Необходими документи за Кандидат - потребители  , желаещи да ползват услугите „Личен асистент” и „Домашен помощник“:

Заявление по образец;

Документ за самоличност (копие), за деца – удостоверение за раждане (копие);

Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (копие);

Декларация за обработка на личните данни на кандидата;

ЕР на ТЕЛК/НЕЛК (копие), протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза, или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът  е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);

Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

Заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини, или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето(копие).

С адресна регистрация на територията на Община Пирдоп

За  позициите: „Личен асистент“ и „Домашен помощнк“ по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на следните изисквания:

Да имат навършени 18 години;

Да не са осъждани;

Безработни лица;

Трудово заети лица – наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление по образец;

Автобиография;

Копие на документ за самоличност ;

Декларация за обработка на личните данни на кандидата;

Копие на диплома за завършено образование;

Копие на трудова книжка;

Копия на сертификати/удостоверения от преминали обучения за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Домашен помощник“.

Служебна бележка от  месторабота (ако кандидатът работи);

Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);

Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);

ВАЖНО!!!

 Община Пирдоп ще извърши нова оценка на потребителите и личните асистенти,  работещите към момента по проект „Нови възможности за грижа“ и те ще бъдат автоматично прехвърлени от 01.03.2016г. в проект „Подкрепа за независим живот в Община Пирдоп“.

    Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите за получаване и предоставяне на услугите по Проекта могат да получат:

в сградата на Община Пирдоп - „Център за услуги и информация на граждани“;

документите са достъпни и на интернет страницата на Община Пирдоп –www.pirdop.bg

Документите ще се приемат от 18.01.2016г. до 29.01.2016г. включително.

Документите за кандидатстване по проекта се подават в сградата на Община Пирдоп, гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков“ N:2  в Център за услуги и информация на граждани“.

 

Образци:

1. Заявление за ползване на улсуга "Личен асистент" или "Домашен помощник"

2. Заявление за кандидатстване за ЛИЧЕН АСИСТЕНТ/ДОМАШЕН ПОМОЩНИК

3. Приложение № 1А  

4. Декларация за обработка на личните данни


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 01.02.2016 г. - Покана за начална пресконференция

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 04.02.2016 г. - Обява за набиране на потребители 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.11.2017 г. - Покана за заключителна конференция

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------