proekt street 

ПРОЕКТ № BG06RDNP001-7.001-0139-С01
„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ „ИВАН ВАЗОВ“, „ГЕО МИЛЕВ“, „СЛАВЦИ“, „СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ“,
„ПАНАЙОТ ХИТОВ“, „МАНДЖАРИН“ И „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“ В ГР. ПИРДОП“

"Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони."

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР BG06RDNP001-7.001 УЛИЦИ „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ“ - ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“

Бенефициент: Община Пирдоп

Описание: Проектът предвижда рехабилитация на уличното платно, изграждане на отводнителни шахти и подходи за инвалиди на 7 броя улици - „ИВАН ВАЗОВ“, „ГЕО МИЛЕВ“, „СЛАВЦИ“, „СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ“, „ПАНАЙОТ ХИТОВ“, „МАНДЖАРИН“ И „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“ в гр. Пирдоп.

ОБЩА СТОЙНОСТ: 1 126 755,46 лв.
Европейско съфинансиране 957 742,14 лв.
Национално съфинансиране 169 013,32 лв.


Начало: 08.05.2019 г.
Край: 08.05.2022 г.

Цел на проекта: СЪЗДАВАНЕТО НА ОПТИМАЛНА ЖИЗНЕНА СРЕДА, ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, СЪЗДАВАНЕТО НА ДОСТЪПНОСТ И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО В ГРАД ПИРДОП.

Резултат от проекта: Рехабилитирани улици с обща дължина 1885 м.


ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК
"Рехабилитация на уличната мрежа на територията на гр. Пирдоп, община Пирдоп" (свали файл)