proekt sport

ПРОЕКТ № BG06RDNP001-7.007-0091-С01
„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СТОМАНОБЕТОННИ СТЪПАЛА КЪМ ТРИБУНА, ПОДМЯНА НА СЕДАЛКИ
И НОВА НАСТИЛКА НА ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ
НА ОБЕКТ: „СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ С ИГРИЩЕ ЗА МИНИФУТБОЛ,
ВОЛЕЙБОЛ И ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ” УПИ V, КВ. 4, ГР. ПИРДОП“

"Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони."

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР BG06RDNP001-7.007 – СПОРТ, ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ - ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“

Бенефициент: Община Пирдоп

Описание: Проектът предвижда РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СТОМАНОБЕТОННИ СТЪПАЛА КЪМ ТРИБУНА, ПОДМЯНА НА СЕДАЛКИ И НОВА НАСТИЛКА НА ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ НА ОБЕКТ: „СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ С ИГРИЩЕ ЗА МИНИФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ И ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ” УПИ V, КВ. 4, ГР. ПИРДОП“

Обща стойност: 97 114,72 лв.
Европейско съфинансиране 82 547,51 лв.
Национално съфинансиране 14 567,21 лв.

Начало: 08.05.2019 г.
Край: 08.05.2022 г.

Цел на проекта: ПОДОБРЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПУБЛИЧНА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ОПТИМАЛНА ЖИЗНЕНА СРЕДА В ОБЩИНА ПИРДОП.

Резултат от проекта: МОДЕРНИЗИРАНА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА.