EU HEAD LOGO Община Пирдоп спечели проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.101 - 0145 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пирдоп – Компонент 3”.

Одобреният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 62 129,20 лева, в т.ч. 85% европейско финансиране - 52 809,82 лв и 15% национално финансиране - 9 319,38 лв.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Община Пирдоп ще предоставя патронажна грижа на възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица с увреждания и хора в риск. За целта ще бъде нает персонал за предоставяне на услугите по домовете, за справяне с извънредната ситуация заради пандемията с COVID-19.

НАЧАЛО: 16.03.2020 г.
КРАЙ: 31.12.2020 г.