Обществени поръчки

Решение № 248 / 30.06.2014 г. - Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

30.06.2014 г. - Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

Избор на изпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане при изпълнение на проект 23/321/01490 за Читалище „Напредък“ гр.Пирдоп и за Читалище „Светлина“ с.Душанци

Разяснения по чл. 29 от ЗОП

 

1 – 91 00 – 40 / 17.07.2014 г.

Пояснение: Във втора част на писмото, Отговор 5, е допусната техническа грешка.
Вместо: " Работния стол не се оферира, тъй като в количествената сметка са посочени 00 бр."
Да се чете:  "Размерите са: 120/68 см с височина 74 см."

2 – 91 00 – 44 / 22.07.2014 г.

Покана за отваряне на ценови оферти
 
17.09.2014 г. - Поради невъзможност на комисията да се събере в пълен състав в указания ден, заседанието ще се проведе на 23.09.2014 г. от 10:30 ч.

21.11.2014 г. - Договор


01.07.2015 г. - На основание чл. 22 б, ал.2, ат. 14 от ЗОП и чл. 2 т. 2 от Договор за Избор на изпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане при изпълнение на проект 23/321/01490 за Читалище „Напредък“ гр.Пирдоп и за Читалище „Светлина“ с.Душанци, на 18.06.2015 г. е извършено авансово плащане, в размер на 113 500.00 лв., към изпълнителя.

-------------------------------------------------------------------------------------

Решение № 247 / 30.06.2014 г. - Заповед за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

30.06.2014 г. - Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на проект 23/321/01490 за Читалище „Напредък“ гр.Пирдоп и за Читалище „Светлина“ с.ДушанциОбразец 11 – Количествена сметка

Разяснения по чл. 29 от ЗОП

1 - 69 00 - 55 - 8 / 15.07.2014 г

2 - 27 00 - 22 - 1 / 04.08.2014 г. 

3 - 27 00 - 23 - 1 / 04.08.2014 г.


27.10.2014 г. - Съобщение 
На 30.10.2014 г. /четвъртък/ от 11:00 часа ще се състои заседание на комисия за отваряне на ценовите предложения на доспуснатите участници в процедурата.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр. Пирдоп, пл. Тодор Влайков № 2, ет.3

17.12.2014 г. - Договор № Д - 74/13.12.2014 - Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на проект 23/321/01490 за Читалище „Напредък“ гр.Пирдоп и за Читалище „Светлина“ с.Душанци

Приложения към договор

Приложение 1

Приложение 2

Част 1

Част 2

Част 3

Част 4

Част 5

Част 6

Част 7

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

01.07.2015 г. - На основание чл. 22 б, ал. 2, т. 14 от ЗОП и чл. 4 от Договор за Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на проект 23/321/01490 за Читалище „Напредък“ гр.Пирдоп и за Читалище „Светлина“ с.Душанци, на 16.06.2015 г. е извършено авансово плащане, в размер на 325 474.55 лв., към изпълнетеля

04.08.2015 г. - На основание чл. 22 б, ал. 2, т. 14 от ЗОП и чл. 4 от Договор за Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на проект 23/321/01490 за Читалище „Напредък“ гр.Пирдоп и за Читалище „Светлина“ с.Душанци,на 08.07.2015 г. е извършено междинно плащане, в размер на 404 062.77 лв., към изпълнетеля

---------------------------------------------------------------------------------------
Заповед № 127 / 11.04.2014 г. - Заповед за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

11.04.2014 г. - Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:
 

Извършване на строително-монтажни работи при изпълнение на проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на съд и прокуратура - град Пирдоп"


Образец № 11 - Количествено-стойностна сметка


Покана за отваряне на ценови оферти

Решение за изпълнител

Информация за сключен договор


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № 87 / 14.03.2014 г.
- Заповед за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

14.03.2014 г. - Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

Извършване на строително-монтажни работи при изпълнение на проект: „Укрепване бреговете  на река Славци над нов мост № 2 и съпътстващи водопровод и канал ", град Пирдоп - ІІІ етап.

Разяснения по чл. 29 от ЗОП

1 - 0600 - 2 - 3 / 07.04.2014 г.

Покана за отваряне на ценови оферти 

Решение за изпълнител

Информация за сключен договор
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № 638 / 20.12.2013 г. - Заповед за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

20.12.2013 г. / Документация за участие в процедура за възлагне на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

"Избор на банкова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Пирдоп, за финансиране на съществуващ дълг"

Образец №1


Образец №2


Образец №3


Образец №4


Образец №5


Образец №6


Образец №7


Образец №8


Образец №9


Образец №10


Образец №11


Образец №12


Образец №13

 

Разяснения по чл. 29 от ЗОП

1 - 17 00 - 32 - 2 / 06.01.2014 г.

 

Покана за отваряне на ценовите предложения


Решение за изпълнител
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед № 527 / 03.10.2013 г. - Заповед за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

03.10.2013 г. / Документация за участие в процедура за възлагане на общетсвена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

„Избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж на интегрирана система за видеонаблюдение и строителство на пожароизвестителна кула по проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда, чрез изграждане на противопожарна кула в землището на гр. Пирдоп, общ. Пирдоп."


Образец № 1; Образец № 2; Образец № 3; Образец № 4; Образец № 5; Образец № 6; Образец № 7; Образец № 8; Образец № 9; Образец № 10; Образец № 11; Образец № 12; Образец № 13; Образец № 14; Образец № 15; Образец № 16; Образец № 17; Образец № 18; Образец № 19; Образец № 20; Образец № 21; Образец № 22; Образец № 23; Образец №24;Количествена сметкаОбразец № 25; Образец № 26

Разяснения относно Количествената сметка


Разяснения по чл. 29 от ЗОП

1 - 7000 - 756 - 1 / 22.10.2013 г.

2 - 7000 - 756 - 5 / 05.11.2013 г.

Покана за отваряне на ценовите предложения

Решение за изпълнител

Във връзка с Решение № 258 / 05.03.2014 г. на Комисия за защита на конкуренцията относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж на интегрирана система за видеонаблюдение и строителство на пожароизвестителна кула по проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда, чрез изграждане на противопожарна кула в землището на гр. Пирдоп, общ. Пирдоп.", открита със Заповед № 527 / 03.10.2013 г. на Кмета на Община Пирдоп, ще се проведе заседание на комисията за провеждане на процедурата за обществена поръчка, на 10.04.2014 г. от 11.30 часа в Заседателната зала на ОбА - Пирдоп.

Покана за отваряне на ценови оферти

Решение за изпълнител

Информация за сключен договор
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед № 299 / 19.06.2013 г. - Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

19.06.2013 г. / Документация за участие в процедура за възлгане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

"Перидична доствка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ, ДВСН и Домашен социален патронаж - Пирдоп"


---------------------------------------------------------------------------------------
Решение № 224 / 30.04.2013 г. - Решение за удължаване срока за получаване на оферти

ЗАПОВЕД № 139 / 14.03.2013 г. - Решение за откриване на процедура за възлагане на общесвена поръчка.

14.03.2013 г. / Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

"Избор на банкова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Пирдоп, за осигуряване на работни средства и рефинансиране на съществуващ дълг"

Важно!!!
На стр. 9 в Обявлението за обществена поръчка, приложена към документацията за "Избор на банкова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Пирдоп, за осигуряване на работни средства и рефинансиране на съществуващ дълг", е допусната техническа грешка в раздел ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ/Платими документи, а именно - Сумата от 35 лв. без ДДС следва да бъде внесена.... Правилното е 35 лв. с ДДС.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД № 119 / 01.03.2013 г. - Решение за откриване на процедура за възлагане на общесвена поръчка.
01.03.2013 г. / Документация за участие в процедура за възлагне на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

"Избор на изпълнител за изпълнение на строително  - монтажни работи по две обособени позиции:
1. Обособена позиция № 1: "Изграждане на екопътека" по проект № 23/313/213.
2. Обособена позиция № 2: "Изграждане на екопътека" по проект № 23/313/216.

Поради здравословни проблеми Председателят на комисията не успя да се яви, поради което заседанието на комисията ще се проведе на 04.04.2013 г. / четвъртък / от 10:30 часа. в Заседателна зала на ОбА. 

24.06.2013 г. - Информация за сключен договор
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАПОВЕД № 667 / 23.11.2012 г. - Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.

23.11.2012 г. / Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

"Определяне на изпълнител за извършване на текущ одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект "Интегриран воден проект на гр. Пирдоп "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа" 

Покана до участнците в открита процедура по реда на ЗОП с предмет:"Определяне на изпълнител за извършване на текущ одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект "Интегриран воден проект на гр. Пирдоп "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа", относно предстоящо заседание на Комисия за разглеждане и оценка на финансовите предложения.

---------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД № 537 / 25.09.2012 г. - Решение за откиване на процедура за възлагане на обществена поръчка.
25.09.2012 г. / Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

"Предоставяне на консултантски услуги за формулиране и реализиране на местни политики в община Пирдоп"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД № 439 / 20,07,2012г.
- Решение за откиване на процедура за възлагане на обществена поръчка.

23,07,2012г. / Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

"Доставка на специализиран автомобил за събиране на твърди битови отпадъци за нуждите на Община Пирдоп" 

   
--------------------------------------------------------------------------------------  

ЗАПОВЕД № 237 / 26.04.2012г. - Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.

27.04.2012г. / Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда за ЗОП с предмет:

"Доставка на специализиран автомобил за събиране на твърди битови отпадъци за нуждите на Община Пирдоп"

Прекратена с заповед № 243 / 02.05.2012г.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
З А П О В Е Д № 80 / 21.02.2012г.
 -  Решение за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка

02.04.2012г. / Документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка по реда на НВМОП с предмет:

"Июбор на изпълнител на СМР по проект: " Реконструкция на градска градина, кв. 80, град Пирдоп" за реализирането на проект по договор № 23/322/00577/12.08.2011г. между Община Пирдоп и Държавен фонд  "Земеделие" за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322 - "Обновяване и развитие на населените места" по Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013г.

Разяснения по чл.10 от НВМОП
1 - 001 / 20.03.2012г.
2 - 001 / 21.03.2012г.
3 - 001 / 23.03.2012г.
4 - 001 / 28.03.2012г.

Отвряне на ценови предложения на 17.05.2012г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

З А П О В Е Д  № 20 / 16.01.2012г. - Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

13.03.2012г. / Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

"Избор на изпълнител за извършване на финансов одит на проекта", Проект: "Интегриран воден проект на гр. Пирдоп"Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоражения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстващата водопроводна мрежа"

Разяснения по чл.29 от ЗОП

1 - 001 / 09.02.2012

2 - 001 / 01.03.2012

3 -001 / 06.03.2012

4 - 001 / 09.03.2012

5 - 001 /09.03.2012

6 - 001 / 13.03.2012

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАПОВЕД № 13 / 09.01.2012г. - Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.


Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда за ЗОП с предмет:

"Осъществяване на консултантски услуги по осигуряване на управление и публичност на проекта", Проект: "Интегриран воден проект на гр. Пирдоп"Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоражения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстващата водопроводна мрежа"

Разяснения по чл.29 от ЗОП 

1-001 / 25.01.2012г.

2-001 / 06.02.2012г.

3-001 / 08.02.2012г.

4-001 / 09.02.2012г.

4.1-001 / 09.02.2012г.

5-001 / 17.02.2012г.

Решение № 216 / 18.04.2012г. - За класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

З А П О В Е Д   №382 / 26.08.2011г. -  Решение за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка

26.08.2011 г. / Документация за участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка по реда на НВМОП с предмет:

„Изпълнение на СМР по проект BG161PO001-4.1.03-0051 "Повишаване на енергийната ефективност в СОУ "Саво Савов" - гр.Пирдоп, община Пирдоп", финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г."

Разяснения по чл.10 от НВМОП

1-001 / 12-09-2011

---------------------------------------------------------------------------------------

З А П О В Е Д   №381 / 26.08.2011 г. -  Решение за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка 

26.08.2011 г. / Документация за участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка - открит конкурс по наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет:

„Извършване на дребномащабни мерки по коритата на реките Славци, Манджарин, Бузола, Селска в град Пирдоп и реки Оджов дол и Пуфте в село Душанци, Община Пирдоп", в рамките на Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013"

Разяснения по чл. 10 от НВМОП:

1-001 / 09.09.2011

---------------------------------------------------------------------------------------

З А П О В Е Д  №380 / 26.08.2011 г. - Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

З А П О В Е Д  №398 / 12.09.2011 г. - Решение за удължаване на срока за получаване на оферти

З А П О В Е Д №449 / 27.09.2011 г. - Назначаване на комисия със задача: Разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти по реда на тяхното постъпване от участниците в обществената поръчка, съгласно предварително обявените изисквания и условия в документацията за участие. 

26.08.2011 г. / Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

"Избор на консултант за извършване на строителен надзор на обекти"

Обособена позиция 1: Извършване на строителен надзор на обект: „Интегриран воден проект на гр.Пирдоп "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа"- Етап I - Инженеринг "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи".

Обособена позиция 2: Извършване на строителен надзор на обект: „Интегриран воден проект на гр.Пирдоп "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа" - Етап II - Инженеринг "Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа".

По проект: „Интегриран воден проект на гр.Пирдоп "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа"

Разяснения по чл.29 от ЗОП

1-001 / 30.09.2011

08.11.2011 г. / Уведомително писмо за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

--------------------------------------------------------------------------------------

З А П О В Е Д  №341 / 09.08.2011 г. - Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

09.08.2011 г. / Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг на обекти по проект: „Интегриран воден проект на гр.Пирдоп "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа" с обособени позиции:

Обособена позиция 1: Инженеринг - работно проектиране, съгласуване, строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване и пуск на обект: „Интегриран воден проект на гр.Пирдоп "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа"- Етап I - "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи".

Обособена позиция 2: Инженеринг - работно проектиране, съгласуване и строителство на обект: „Интегриран воден проект на гр.Пирдоп "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа"- Етап II - "Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа".

Разяснения по чл.29 от ЗОП:

1-001 / 16.08.2011

2-001 / 17.08.2011

3-001 / 18.08.2011

4-001 / 26.08.2011

5-001 / 02.09.2011

6-001 / 02.09.2011

7-001 / 02.09.2011

8-001 / 02.09.2011

9-001 / 02.09.2011

10-001 / 02.09.2011

11-001 / 02.09.2011

12-001 / 07.09.2011


13.10.2011 г./Уведомително писмо за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците

 

.