Дата на публикуване: 13.09.2021 г.

Заповед №432/10.09.2021 г. - Процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост.

Обява


Дата на публикуване: 24.08.2021 г.

Заповед №395/24.08.2021 г. - Отменяне на Заповед №375/03.08.2021 г. на кмета на община Пирдоп за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост.


Дата на публикуване: 06.08.2021 г.

Заповед №375/03.08.2021 г. - Процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост.

Обява


Дата на публикуване: 30.07.2021 г.

Заповед №348/23.07.2021 г. - Процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на четири броя помещения находящи се на първи - партерен етаж в сграда с идентификатор 56407.500.3529.2 по кадастрална карта, находяща се в гр. Пирдоп на ул. Цар Освободител № 39, кв.124, УПИ II „За ДПУ" - частна общинска собственост представляващи: помещение №1  с площ от 19 кв.м. за търговски нужди;  помещение №2  с площ от 10 кв.м. за административни нужди; помещение №3 с площ от 17 кв.м. за търговски нужди (медицинска дейност); помещение №4 с площ от 15 кв.м. за административни нужди.

Обява

Документация и образци


Дата на публикуване: 30.07.2021 г.

Заповед №347/23.07.2021 г. - Процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терен в кв.174, поземлен имот с идентификатор 56407.500.3252 по КК и КР на гр.Пирдоп, представляващ междублоково пространство частна общинска собственост, с площ от 2,00 кв.м. за поставяне на два броя вендинг автомати за кафе и топли напитки, които да се разположат до жилищен блок № 29 – ПИ с идентификатор  56407.500.3252.15 по КК и КР на гр. Пирдоп.

Обява

Документация и образци


Дата на публикуване: 30.07.2021 г.

Заповед №346/23.07.2021 г. - Процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост с идентификатор 56407.500.9141.1 по кадастрална карта, находящ се в гр. Пирдоп на ул. Цар Освободител № 47, УПИ III „За административни дейности" в кв. 89 представляващ помещение  с площ от 15,80 кв.м. за административни нужди.

Обява

Документация и образци


Дата на публикуване: 08.04.2021 г.

Заповед №166/08.04.2021 г. - Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, с предмет: Продажба на дълготрайни материални активи – частна общинска собственост.

Обява


Дата на публикуване: 08.04.2021 г.

Заповед №160/ 06.04.2021 г. - Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: родажба на сграда в недвижим имот – частна общинска собственост, с идентификатор 56407.500.3252.17 по кадастрална карта и кадастралните регистри, находящ се в землището на гр.Пирдоп, ул.Цар Освободител № 99, със застроена площ 114 кв.м., брой етажи -1,  с предназначение – сграда със смесено предназначение.

Обява

Документация


Дата на публикуване: 29.12.2020 г.

Заповед №633/29.12.2020 г. - Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, с предмет: Продажба на дълготрайни материални активи – частна общинска собственост.

Обява


Дата на публикуване: 19.11.2020 г.

Заповед №574/19.11.2020 г. - Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: Продажба на недвижим имот ЧОС, с идентификатор 24164.208.1 находящ се в землището на с.Душанци, м. „Куфорита“, с площ 1017 кв.м.

Документация

Образец 1

Образец 2

Обява

Заповед №614/16.12.2020 г.


Дата на публикуване: 11.09.2020 г.

Заповед №476/11.09.2020 г. - Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Пирдоп.

Документация

Образци

Обява

Заповед №535/12.10.2020 г.


Дата на публикуване: 10.09.2020 г.

Заповед №469/10.09.2020 г. - Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот - ЧОС, представляващ едноетажна масивна сграда - бикарник за отглеждане на животни.

Документация

Образци

Обява

Заповед №536/12.10.2020 г.


Дата на публикуване: 04.09.2020 г.

Заповед №452/02.09.2020 г. - Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти – частна общинска собственост.

Обява


Дата на публикуване: 24.08.2020 г.

Заповед №426/24.08.2020 г. - Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, с предмет: Продажба на дълготрайни материални активи – частна общинска собственост.

Обява


Дата на публикуване: 14.05.2020 г.

Заповед №266/14.05.2020 г. - Откриване на процедура по публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост с идентификатор 56407.500.3653.7 по кадастрална карта, находящ се в гр. Пирдоп, на ул. "Княз Александър Батенберг" №36, УПИ II "За хотел, ресторант, читалище и търговска дейност" в кв.86, представляващ терен с площ от 9.00 кв.м. за поставяем павилион за търговска дейност с парти артикули.

Документация

Обява

Образци

Заповед №311/17.06.2020 г.


Дата на публикуване: 14.05.2020 г.

Заповед №265/14.05.2020 г. - Откриване на процедура по публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост в гр. Пирдоп, с площ 9,00 (девет) кв.м., находящ се между УПИ XIV - "За търговска дейност" и УПИ XIX - "За търговска дейност" в кв.45 по плана на гр. Пирдоп, представляващ част от пешеходна алея за осъществяване на търговска дейност, чрез собствен преместваем павилион.

Документация

Обява

Образци

Заповед №312/17.06.2020 г.