Дата на публикуване: 11.09.2020 г.

Заповед №476/11.09.2020 г. - Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Пирдоп.

Документация

Образци

Обява

Заповед №535/12.10.2020 г.


Дата на публикуване: 10.09.2020 г.

Заповед №469/10.09.2020 г. - Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот - ЧОС, представляващ едноетажна масивна сграда - бикарник за отглеждане на животни.

Документация

Образци

Обява

Заповед №536/12.10.2020 г.


Дата на публикуване: 04.09.2020 г.

Заповед №452/02.09.2020 г. - Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти – частна общинска собственост.

Обява


Дата на публикуване: 24.08.2020 г.

Заповед №426/24.08.2020 г. - Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, с предмет: Продажба на дълготрайни материални активи – частна общинска собственост.

Обява


Дата на публикуване: 14.05.2020 г.

Заповед №266/14.05.2020 г. - Откриване на процедура по публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост с идентификатор 56407.500.3653.7 по кадастрална карта, находящ се в гр. Пирдоп, на ул. "Княз Александър Батенберг" №36, УПИ II "За хотел, ресторант, читалище и търговска дейност" в кв.86, представляващ терен с площ от 9.00 кв.м. за поставяем павилион за търговска дейност с парти артикули.

Документация

Обява

Образци

Заповед №311/17.06.2020 г.


Дата на публикуване: 14.05.2020 г.

Заповед №265/14.05.2020 г. - Откриване на процедура по публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост в гр. Пирдоп, с площ 9,00 (девет) кв.м., находящ се между УПИ XIV - "За търговска дейност" и УПИ XIX - "За търговска дейност" в кв.45 по плана на гр. Пирдоп, представляващ част от пешеходна алея за осъществяване на търговска дейност, чрез собствен преместваем павилион.

Документация

Обява

Образци

Заповед №312/17.06.2020 г.