Дата на публикуване: 09.05.2024 г.

Заповед №278/09.05.2024 г. - Открита процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терен с площ 2,00 кв.м. за поставяне на вендинг автомат за топли безалкохолни напитки в сграда публична общинска собственост, находяща се в гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков“ № 2 с идентификатор 56407.500.3735.1 по КК и КР на гр.Пирдоп.

Документация


Дата на публикуване: 14.11.2023 г.

Заповед №638/13.11.2023 г. - Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терен с площ 10,00 кв.м. за поставяне на млекомат в имот общинска собственост с идентификатор 56407.500.9203 по КК и КР на гр. Пирдоп".

Документация


Дата на публикуване: 11.09.2023 г.

Заповед №503/07.09.2023 г. - Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терен с площ 10,00 кв.м. за поставяне на вендинг автомати за храни, топли и студени безалкохолни напитки в имот общинска собственост с идентификатор 56407.500.3203 по КК и КР на гр.Пирдоп.

Документация

Скица

Обява


Дата на публикуване: 02.02.2023 г.

Заповед №51/01.02.2023 г. - Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терен с площ 2,00 кв.м. за поставяне на електрозарядна станция за зареждане на превозни средства с електрически двигатели в имот публична общинска собственост, с идентификатор 56407.500.3780 по КК и КР на гр.Пирдоп.

Документация

Скица

Обява


Дата на публикуване: 10.01.2023 г.

Заповед №09/06.01.2023 г. - Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пирдоп, местност „Марицата”.

Обява


Дата на публикуване: 25.10.2022 г.

Заповед №599/23.10.2022 г. - Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за  продажба на сграда частна общинска собственост, с идентификатор 24164.15.18.1 по кадастрална карта и кадастралните регистри, находяща се в землището на с. Душанци, местност „Тополница“, със застроена площ 50 кв.м., брой етажи - 1, с предназначение – складова база, склад.

Документация

Скица

Обява


Дата на публикуване:14.09.2022 г.

Заповед №489/14.09.2022 г. - Процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение с площ 73 кв.м. за магазин в сграда находяща се на пл.“ Свобода“ №5, с.Душанци с идентификатор 24164.500.722.4.3 по КК и КР на гр.Пирдоп

Документация

Обява


Дата на публикуване:14.09.2022 г.

Заповед №485/09.09.2022 г. - Процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти – частна общинска собственост

Обява


Дата на публикуване: 09.08.2022 г.

Заповед №408/09.08.2022 г. - Процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на поземлен имот с идентификатор 24165.19.75 по КК и КР на с. Душанци, с площ 602 кв.м. и начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя 

Документация

Обява


Дата на публикуване: 08.07.2022 г.

Заповед №349/05.07.2022 г. - Процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост

Обява


Дата на публикуване: 14.06.2022 г.

Заповед №301/08.06.2022 г. - Процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост

Обява


Дата на публикуване: 25.05.2022 г.

Заповед №233/20.05.2022 г. - Процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост

Обява


Дата на публикуване: 20.05.2022 г.

Заповед №229/18.05.2022 г. - Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Душанци поземлен имот с идентификатор 24164.500.136 по кадастрална карта и кадастралните регистри с площ 490 кв.м., с предназначение – за друг вид застрояване.

Документация

Обява


Дата на публикуване: 20.05.2022 г.

Заповед №228/18.05.2022 г. - Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими незастроени имоти - частна общинска собственост, с идентификатори:

1. 56407.500.4005 по кадастрална карта и кадастралните регистри, находящ се в землището на гр.Пирдоп с площ 300 кв.м., с предназначение – за друг вид застрояване;

2. 56407.500.4006 по кадастрална карта и кадастралните регистри, находящ се в землището на гр.Пирдоп с площ 300 кв.м., с предназначение – за друг вид застрояване

3. 56407.500.4007 по кадастрална карта и кадастралните регистри, находящ се в землището на гр.Пирдоп с площ 335 кв.м., с предназначение – за друг вид застрояване, като лицата могат са участват и за трите имота едновременно, както и поотделно за всеки един от имотите.

Документация

Обява


Дата на публикуване: 26.04.2022 г.

Заповед №180/18.04.2022 г. - Процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение с площ 10 кв.м. за офис в сграда находяща се на ул.“Цар Освободител“ №39 с идентификатор 56407.500.3529.8 по КК и КР на гр. Пирдоп.

Документация

Обява


Дата на публикуване: 26.04.2022 г.

Заповед №179/18.04.2022 г. - Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: Продажба на недвижими незастроени имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Пирдоп.

Документация

Скица 56407.500.3264

Скица 56407.500.3265

Обява


Дата на публикуване: 21.01.2022 г.

Заповед №39/18.01.2022 г. - Процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терен с площ 4,50 кв.м. за поставяне на павилион за търговска дейност - продажба на вестници исписания в имот публична общинска собственост с идентификатор 56407.500.3780 по КК и КР на гр.Пирдоп.

Документация

Обява


Дата на публикуване: 06.12.2021 г.

Заповед №600/03.12.2021 г. - Процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терен с площ 27 кв.м. за поставяне на павилион за търговска дейност в имот частна общинска собственост с идентификатор 56407.500.3529 по КК и КР на гр.Пирдоп.

Документация

Обява


Дата на публикуване: 06.12.2021 г.

Заповед №589/30.11.2021 г. - Процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 1 кв.м. на първи етаж в сграда частна общинска собственост с идентификатор 56407.500.3529.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 56407.500.3529 по КК и КР на гр.Пирдоп, за поставяне на  вендинг автомат за кафе и топли напитки.

Документация

Обява


Дата на публикуване: 05.11.2021 г.

Заповед №528/01.11.2021 г. - Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба  на недвижим незастроен имот частна общинска собственост, с идентификатор 56407.500.3266 по кадастрална карта и кадастралните регистри, находящ се в землището на гр.Пирдоп, ул.Димитър Савов № 30, с площ 513 кв.м., с предназначение – за друг вид застрояване.

Документация

Обява


Дата на публикуване: 27.09.2021 г.

Заповед №450/21.09.2021 г. - Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: Продажба на сграда с идентификатор 56407.500.3252.17 по кадастрална карта и кадастралните регистри, заедно с правото на строеж върху застроената площ, разположена в имот с идентификатор 56407.500.3252 частна общинска собственост с административен адрес гр. Пирдоп, ул. “Цар Освободител“ № 99, със застроена площ 114 кв.м., брой етажи -1,  с предназначение – сграда със смесено предназначение.

Документация

Обява


 Дата на публикуване: 13.09.2021 г.

Заповед №432/10.09.2021 г. - Процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост.

Обява


Дата на публикуване: 24.08.2021 г.

Заповед №395/24.08.2021 г. - Отменяне на Заповед №375/03.08.2021 г. на кмета на община Пирдоп за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост.


Дата на публикуване: 06.08.2021 г.

Заповед №375/03.08.2021 г. - Процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост.

Обява


Дата на публикуване: 30.07.2021 г.

Заповед №348/23.07.2021 г. - Процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на четири броя помещения находящи се на първи - партерен етаж в сграда с идентификатор 56407.500.3529.2 по кадастрална карта, находяща се в гр. Пирдоп на ул. Цар Освободител № 39, кв.124, УПИ II „За ДПУ" - частна общинска собственост представляващи: помещение №1  с площ от 19 кв.м. за търговски нужди;  помещение №2  с площ от 10 кв.м. за административни нужди; помещение №3 с площ от 17 кв.м. за търговски нужди (медицинска дейност); помещение №4 с площ от 15 кв.м. за административни нужди.

Обява

Документация и образци


Дата на публикуване: 30.07.2021 г.

Заповед №347/23.07.2021 г. - Процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терен в кв.174, поземлен имот с идентификатор 56407.500.3252 по КК и КР на гр.Пирдоп, представляващ междублоково пространство частна общинска собственост, с площ от 2,00 кв.м. за поставяне на два броя вендинг автомати за кафе и топли напитки, които да се разположат до жилищен блок № 29 – ПИ с идентификатор  56407.500.3252.15 по КК и КР на гр. Пирдоп.

Обява

Документация и образци


Дата на публикуване: 30.07.2021 г.

Заповед №346/23.07.2021 г. - Процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост с идентификатор 56407.500.9141.1 по кадастрална карта, находящ се в гр. Пирдоп на ул. Цар Освободител № 47, УПИ III „За административни дейности" в кв. 89 представляващ помещение  с площ от 15,80 кв.м. за административни нужди.

Обява

Документация и образци


Дата на публикуване: 08.04.2021 г.

Заповед №166/08.04.2021 г. - Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, с предмет: Продажба на дълготрайни материални активи – частна общинска собственост.

Обява


Дата на публикуване: 08.04.2021 г.

Заповед №160/ 06.04.2021 г. - Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: родажба на сграда в недвижим имот – частна общинска собственост, с идентификатор 56407.500.3252.17 по кадастрална карта и кадастралните регистри, находящ се в землището на гр.Пирдоп, ул.Цар Освободител № 99, със застроена площ 114 кв.м., брой етажи -1,  с предназначение – сграда със смесено предназначение.

Обява

Документация


Дата на публикуване: 29.12.2020 г.

Заповед №633/29.12.2020 г. - Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, с предмет: Продажба на дълготрайни материални активи – частна общинска собственост.

Обява


Дата на публикуване: 19.11.2020 г.

Заповед №574/19.11.2020 г. - Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: Продажба на недвижим имот ЧОС, с идентификатор 24164.208.1 находящ се в землището на с.Душанци, м. „Куфорита“, с площ 1017 кв.м.

Документация

Образец 1

Образец 2

Обява

Заповед №614/16.12.2020 г.


Дата на публикуване: 11.09.2020 г.

Заповед №476/11.09.2020 г. - Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Пирдоп.

Документация

Образци

Обява

Заповед №535/12.10.2020 г.


Дата на публикуване: 10.09.2020 г.

Заповед №469/10.09.2020 г. - Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот - ЧОС, представляващ едноетажна масивна сграда - бикарник за отглеждане на животни.

Документация

Образци

Обява

Заповед №536/12.10.2020 г.


Дата на публикуване: 04.09.2020 г.

Заповед №452/02.09.2020 г. - Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти – частна общинска собственост.

Обява


Дата на публикуване: 24.08.2020 г.

Заповед №426/24.08.2020 г. - Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, с предмет: Продажба на дълготрайни материални активи – частна общинска собственост.

Обява


Дата на публикуване: 14.05.2020 г.

Заповед №266/14.05.2020 г. - Откриване на процедура по публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост с идентификатор 56407.500.3653.7 по кадастрална карта, находящ се в гр. Пирдоп, на ул. "Княз Александър Батенберг" №36, УПИ II "За хотел, ресторант, читалище и търговска дейност" в кв.86, представляващ терен с площ от 9.00 кв.м. за поставяем павилион за търговска дейност с парти артикули.

Документация

Обява

Образци

Заповед №311/17.06.2020 г.


Дата на публикуване: 14.05.2020 г.

Заповед №265/14.05.2020 г. - Откриване на процедура по публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост в гр. Пирдоп, с площ 9,00 (девет) кв.м., находящ се между УПИ XIV - "За търговска дейност" и УПИ XIX - "За търговска дейност" в кв.45 по плана на гр. Пирдоп, представляващ част от пешеходна алея за осъществяване на търговска дейност, чрез собствен преместваем павилион.

Документация

Обява

Образци

Заповед №312/17.06.2020 г.