4763dc91 fa7d 4b2f 8f74 c497c95fa291 1    

                              Програма „Развитие на човешките ресурси“                      

                 logo Pirdop 2 

                        Договор BG05SFPR002-2.003-0100-C01 „Бъдеще за децата на Община Пирдоп“              

Във връзка с изпълнение на  заложените дейности по СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2 като здравна профилактика и превенция и мерки за повишаване на здравната култура по отношение превенция на болестите при децата в изпълнение на договор BG05SFPR002-2.003-0100-C01 „Бъдеще за децата на Община Пирдоп“ по Процедура BG05SFPR002-2.003 “Бъдеще за децата“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., на 20.03.2024 г. в ПГТХТ „Никола Димов“ град Пирдоп бе проведена здравна беседа по повод Международния ден на борба с туберкулозата.

Беседата се проведе от екипа на разкрития към проекта Център за подкрепа на децата на община Пирдоп.

Специалистите запознаха учениците от 8 “а“ и  8 „б“ клас с рисковете на заболяването и превенцията към него. Възпитаниците на учебното заведение придобиха нови знания, умения и компетенции. 

БРОШУРА