20200902 170630

На 2 септември в лекторията на НЧ „Напредък 1869“ се проведе обществено обсъждане на намерението на Община Пирдоп да реализира инвестиционен проект „Реконструкция на улици и прилежащи тротоари на територията на гр. Пирдоп, община Пирдоп“, чрез поемане на дългосрочен дълг от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД.

От страна на Община Пирдоп присъстваха кметът Ангел Геров и главният счетоводител Нина Николова. В изложението си г-н Геров поясни в какво се изразява намерението на Общината, защо се налага поемането на дългосрочен дълг и параметрите на неговото финансиране.

Максималният размер на заема е 3 700 000 лв., с 2% лихва и прогнозен срок за връщане между 15 и 20 години. В инвестиционния проект са заложени 16 подобекта, които са публикувани на официалния сайт на Община Пирдоп, заедно с описание на предвидените ремонти дейности.

Освен реконструкцията на улици и тротоари, в резултат от реализирането му ще се разшири инфраструктурният проект за рехабилитация на улици в Пирдоп, който се изпълнява в момента, ще се промени организацията на движението и ще се облекчи трафикът в централната градска част. Планира се също да се преустанови преминаването на МПС по незаконната улица, която се намира северно от сградата на читалището, като същата се свърже с ул. „Славци“.

Кметът обърна внимание на факта, че няма яснота за следващия програмен период на европейските фондове. Към днешна дата няма никакви индикации дали ще има финансиране за инфраструктурни проекти.

В отговор на въпрос защо Душанци не фигурира в публикувания списък с обекти, г-н Геров отговори, че в никакъв случай не пренебрегва Душанци и че селото ще участва в проекта на следващ етап. Кметът пое ангажимент да направи запитване до Фонд ФЛАГ, дали е възможно финансирането да обхване едновременно и двете населени места. Такова ограничение обикновено е заложено в критериите за кандидатстване по европейски програми.

До края на обсъждането кметът Геров даде детайлни разяснения по темата и отговори на множество запитвания от присъстващите граждани и общински съветници.

20200902 170543