Временната комисия за приемане и изготвяне на предложения за промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пирдоп, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, избрана с Решение №58/28.11.2019 г. на Общински съвет - Пирдоп, съобщава на заинтересованите лица и общественост, че в срок до 03.01.2020 г. в деловодството на Общинска администрация - Пирдоп, гр. Пирдоп, пл. "Тодор Влайков" №2, ет.1 или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., се приемат писмени предложения за промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пирдоп, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

Постъпилите предложения ще бъдат обсъдени на заседание на комисията, насрочено на 08.01.2020 г.

Общински съвет - Пирдоп обявява процедура по набиране на съдебни заседатели към Районен съд - Пирдоп за мандат 2019-2023 г.

І. Изисквания към кандидатите:
Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:
е на възраст от 21 до 65 години, има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства, има завършено най-малко средно образование, не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, не страда от психически заболявания.

Съгласно чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт, съдебен заседател не може да бъде лице, което:
е съдебен заседател в друг съд, е общински съветник от съдебния район, за който е избран, участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели, работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Съгласно чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт, кандидатите да имат предвид, че ако са били съдебни заседатели два последователни мандата не могат да бъдат избирани по закон за трети мандат към същия съд.

Най-малко 10 на сто от лицата трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

ІІ. Необходими документи:
Съгласно чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт, кандидатите за съдебни заседатели подават в Общинските съвети, които се намират в съдебния район на съответния съд:
1. Заявление с описание за кой съд кандидатстват;
2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
3. Копие от диплома за завършено образование, нотариално заверена;
4. Свидетелство за съдимост, издадено за кандидатстване за съдебен заседател;
5. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
6. Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
7. Мотивационно писмо;
8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт;
9. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;
10. Удостоверение издадено от съответната общинска администрация на Община Пирдоп, за наличие на обстоятелството по чл.67, ал.1, т.2 от ЗСВ (настоящ адрес на кандидата).

ІІІ. Място и срок за подаване на документите:
Кандидатите подават документите лично в срок до 30.01.2020 г. (вкл.) до Общински съвет - Пирдоп в деловодството на Община Пирдоп, с адрес: гр. Пирдоп, пл. "Тодор Влайков" №2.

За информация - тел.: 07181/ 51-12

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет - Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе на 18.12.2019 г. от 17.30 ч. в зала „Лектория“ на НЧ „Напредък 1869” гр. Пирдоп, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност на НЧ „Напредък 1869“ гр. Пирдоп за 2020 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

2. Докладна записка относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност на НЧ „Светлина 1910” с. Душанци за 2020 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Пирдоп през 2020 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Приемане на Програма за енергийна ефективност на Община Пирдоп за периода 2020-2023 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2020 г., собственост на Община Пирдоп, начина на отдаване на дървесината от Общински горски територии и график за провеждане на тръжните сесии.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Определяне на продажните цени за дървесина: стояща на корен, добита на временен склад за физически и юридически лица, франко склад Община за физически лица - жители на гр. Пирдоп за 2020 година. Определяне на такси за административни и технически услуги за горскостопанска дейност, както и пределна цена за услугата «Маркиране и сортиментиране на дървесина за 2020 година.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

7. Докладна записка относно: Отмяна на Решение №9 на ОбС- Пирдоп от 21.11.2019 г. за приемане на задание по чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията и разрешение за изработване на подборен устройствен план за обект: „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в землището на гр.Пирдоп, ЕКАТТ 56407, Община Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

8. Предложение за определяне размера на трудовите възнаграждения на кмет на Община Пирдоп, заместник-кмет на Община Пирдоп и кмет на кметство Душанци.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

9. Докладна записка относно: Структура на Общинската администрация.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

10. Предложение за определяне възнаграждението на общинските съветници за участието им в заседанията на общинския съвет, постоянните и временни комисии, и възнаграждение на председателя на ОбС- Пирдоп.
Докл.: В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

11. Предложение за участие на Председателя на Общински съвет - Пирдоп в Национална асоциация на председателите на общинските съвети.
Докл.: В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

12. Предложение за промяна на Решение № 58/ 28.11.2019г на ОбС-Пирдоп.
Докл.: Ст. Готев - Председател на Вр. комисия за приемане и изготвяне на предложения за промяна в Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА.

13. Изказвания, питания, становища и предложения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП:
В. Кафеджиев

Заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет - Пирдоп ще се проведат както следва:
16.12.2019 г. от 14.00 ч. - Постоянна комисия по Обществен ред, култура, младежта, спорт и туризъм и постоянна комисия по здравеопазване, социална политика, образование и вероизповедания;
16.12.2019 г. от 15.00 ч. - Постоянна комисия по икономика, общинска собственост и инвестиционна политика и Постоянна комисия по териториално устройство, строителство, екология, земеделие и гори.

Attachments:
Download this file (PK-IOSIP.pdf)Dneven_red_IOSIP[Дневен-ред-ПК-ИОСИП-ТСУЕЗГ]220 kB
Download this file (PK-ORKMST.pdf)Dneven_red_ORKMST[Дневен-ред-ПК-ОРКМСТ]217 kB

Уважаеми потребители,
Интернет сайтът на Община Пирдоп е основно обновен. От вчера вече е активен в новия си вид. Обновяването му бе наложително, поради моралното остаряване и ограничена функционалност на досегашния. Новият сайт отговаря на съвременните тенденции и изисквания, адаптивен е към различни мобилни устройства и ще изпълнява по-добре функциите си.
Сайтът на Община Пирдоп не беше обновяван основно в продължение на 11 години. С въвеждането на електронното управление изискванията стават все по-големи и е необходимо гъвкаво административно обслужване на интернет страниците. В момента тече тестов период за преминаване от стария към новия сайт, поради което са възможни малки функционални неточности. Молим нашите потребители да ни извинят за причиненото неудобство.
Запазва се връзката със стария сайт на Община Пирдоп, в който е съхранена цялата публикувана информация в периода 2008 – 2019 г.

Подкатегории