На 19.06.2023 г. от 17.30 ч. в зала „Лектория” на НЧ "Напредък" - гр. Пирдоп, ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Пирдоп, при следния дневен ред:

1. Докладна записка относно: Отмяна на Решение № 65 по Протокол №7 от 31.05.2023 г. на Общински съвет - Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

Материали за заседание на ОбС-Пирдоп