783086-Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Детски градини, Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения и Домашен социален патронаж - Пирдоп  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 2 Сряда, 04 Май 2016 16:26

Изготвяне на работен проект за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа от регулацията на с. Душанци, Община Пирдоп, Област София  Отвори
 Категория Дата АОП
 Регистър на договорите Четвъртък, 28 Април 2016 03:00

721894 - Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединени детски заведения, Дом за възрастни със сетивни нарушения и Домашен социален патронаж - Пирдоп  Отвори
 Категория Дата АОП
 Договаряне без обявление Четвъртък, 24 Март 2016 02:00

706795 - Изготвяне на работен проект за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа от регулацията на с. Душанци, Община Пирдоп, Област София  Отвори
 Категория Дата АОП
 Обществени поръчки Понеделник, 11 Януари 2016 02:00

703082 - Доставка на дизелово гориво с 0,001% сяра - за отопление - за общинските обекти на територията на община Пирдоп и доставка на горива за моторни превозни средства (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво / собственост на община Пирдоп, чре  Отвори
 Категория Дата АОП
 Договаряне без обявление Четвъртък, 17 Декември 2015 02:00

Извършване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване за зимен период 2015/2016 год.  Отвори
 Категория Дата АОП
 Регистър на договорите Вторник, 08 Декември 2015 02:00

693148 - Извършване на обществен превоз на пътници на автобусни линии по утвърдени маршрутни разписания от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми  Отвори
 Категория Дата АОП
 Обществени поръчки Вторник, 20 Октомври 2015 03:00

679698 - Изготвяне на работен проект за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа от регулацията на с. Душанци, Община Пирдоп, област София  Отвори
 Категория Дата АОП
 Обществени поръчки Сряда, 29 Юли 2015 03:00

669390 - Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци на територията на Община Пирдоп  Отвори
 Категория Дата АОП
 Обществени поръчки Понеделник, 01 Юни 2015 03:00

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за обект "Основен ремонт на общински път SFO 1450 (60038+м4), (І-6,Пирдоп-Розино/-Душанци-Граница общ. (Пирдоп-Антон)  Отвори
 Категория Дата АОП
 Регистър на договорите Понеделник, 01 Юни 2015 03:00