ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно:Отмяна на Решение № 40 от протокол № 3 от 25.03.2021г. на Общински съвет Пирдоп за одобряване на Задание, съставено по реда на чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и разрешение за изработване на  проект за подробен устройствен план в обхват план за застрояване по реда на чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, за поземлен имот с идентификатор 56407.138.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община Пирдоп, одобрени със Заповед № РД-18-52/21.06.2016г.
Докл.: А. Геров - Кмет на Община Пирдоп

2. Отмяна на Решение № 43 от протокол № 3 от 25.03.2021г. на Общински съвет Пирдоп за одобряване на Задание, съставено по реда на чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и разрешение за изработване на  проект за подробен устройствен план в обхват план за застрояване по реда на чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, за поземлен имот с идентификатор 56407.140.379 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община Пирдоп, одобрени със Заповед № РД-18-52/21.06.2016г.
Докл.: А. Геров - Кмет на Община Пирдоп

3.Вземане  на Решение за бъдещи действия от ОбС-Пирдоп  във връзка с  гр.дело № 535/2020г., заведено от „Аурубис-България” АД относно собствеността върху поземлен имот с индификатор 24164.210-13, разположен под язовир „Душанци” в с.Душанци, общ.Пирдоп.
Докл: Васил Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

Материали за заседание на ОбС-Пирдоп - 12.04.2021 г.

 

09.04.2021 г.