ДНЕВЕН РЕД:

1. Въпроси и питания.

2. Докладна записка Рег.№9002-90/20.1.2021.относно: Процедура по одобряване на подробен устройствен план (парцеларен план) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населеното място, съставляващо трасе за кабел „СН“ на нов трафопост в поземлен имот с идентификатор 56407.138.23 за захранване на обект: „Други обслужващи дейности – магазин, складове, кафе, ресторант и автомивка“, преминаващ през поземлен имот с идентификатор 56407.7.54 по КК и КР на гр. Пирдоп, поземлен имот  с идентификатор 56407.138.6 по КК и КР на гр. Пирдоп, поземлен имот с идентификатор 56407.137.53 по КК и КР на гр. Пирдоп, поземлен имот с идентификатор 56407.137.54 по КК и КР на гр. Пирдоп, и улици с ОТ 561 - ОТ 560 - ОТ 558 (поземлен имот с идентификатор 56407.500.9122 по КК и КР на гр. Пирдоп /ул. Стефан Стамболов) по ул. Иван Вазов (поземлен имот с идентификатор 56407.500.5225 оп КК и КР на гр. Пирдоп) до  свързван към съществуващ кабел на крастовището с улица, поземлен имот с идентификатор 56407.500.5231 по КК и КР на гр. Пирдоп  по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка Рег.№ 9002-92 /20.10.2021г.относно: Учредяване на възмездно право на прокарване на сервитутна зона за изграждане на линеен обект - канал за отвеждане на атмосферните води, формирани от покривите на застрояването в поземлен имот с идентификатор 56407.500.23 по КК и КР на гр. Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка  Рег.№9002-89/ 20.10.2021г относно: Определяне площи за специализирана фуражна база върху общински имот.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка Рег.№ 9002-89/20.10-2021г. относно: Отпускане eднократна финансова помощ за подпомагане дейността на Ловно-рибарско сдружение „Средногорие” – гр. Пирдоп, с цел  възстановяване популацията на дива свиня.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка Рег.№ 9002-86/18.10-2021г. относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2022 год., собственост на Община Пирдоп, начина на отдаване на дървесината от Общински горски територии и график за провеждане на тръжните сесии .
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

7. Докладна записка Рег.№ 9002-87/18.10-2021г. относно: Определяне на продажните цени на дървесина: стояща на корен, добита на временен склад за физически и юридически лица, франко склад Община за физически лица, жители на гр.Пирдоп за 2022г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп              

8. Докладна записка Рег.№ 9002-83/13.10.2021г. Отдаване под наем чрез конкурс на терен с площ от 27,00 кв.м. за поставяем павилион за търговска дейност в недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост с идентификатор 56407.500.3529 по ККиКР, гр. Пирдоп, ул. Цар Освободител №39.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

9. Докладна записка Рег.№ 9002- 84/ 13.10.2021г. относно: Отдаване под наем на площ в сграда частна общинска собственост с адрес гр.Пирдоп, ул.Цар Освободител №39 за поставяне вендинг автомат.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

10. Докладна записка Рег.№ 9002- 85/ 14.10.2021г. относно: Участие на община Пирдоп в качеството си на партньор по проектно предложение в рамките на Открита покана № 3 „Климат“, по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

11. Докладна записка Рег.№ 9002- 82/ 13.10.2021г. относно: Възлагане изпълнението на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) - патронажна грижа по проект BG05M9OP001-6.002-0196 „Патронажна грижа + в Община Пирдоп“, финансиран по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

12. Докладна записка Рег.№ 9002-91/ 20.10.2020г. относно: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Пирдоп за периода 01.01.2021г. - 01.09.2021г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

13. Докладна записка Рег.№ 9002-93/ 21.10-2021г. относно: Отчет за дейността на ОбС-Пирдоп и неговите комисии за периода 01.01.2021г - 30-09-2021г.
Докл.: В.Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп 

22.10.2021 г.