ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Поставяне на рекламно-информационни елементи тип „хоругва” върху уличните стълбове, намиращи се на територията на община Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Продажба на сграда – частна общинска собственост, находяща се в землището на с. Душанци.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

23.09.2022 г.