ДНЕВЕН РЕД:

1.Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Отмяна на Решение №113 от 27.10.2022г. на Общински съвет Пирдоп.
Докл.: Васил Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

3. Докладна записка относно: Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги към община Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Предложение за избор на юридически консултант.
Докл.: Васил Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

5. Докладна записка относно: Удължаване срока на възлагане изпълнението на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) - патронажна грижа по проект BG05M9OP001-6.002-0196 „Патронажна грижа+в Община Пирдоп“, финансиран по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+” и BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа + - Компонент 2”  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.
Докл.: Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Вземане на Решение за определяне представители на Община Пирдоп и представляващ Община Пирдоп в Сдружение „МИГ Пирдоп, Копривщица и Антон“ на основание Уведомление за установени нередности от 17.10.2022г. на Комисията за оценка и класиране на проектни предложения по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г., назначена със Заповед № РД 09-926/11.08.2022 г., Дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието, във връзка с подадено проектно предложение № BG06RDNP001-19.610-0095 от Сдружение „МИГ Пирдоп, Копривщица и Антон“ по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Докл.: Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп

7. Докладна записка относно: Определяне на продажните цени на дървесина:стояща на корен,добита на временен склад за физически лица, франко склад Община за физически лица жители на гр. Пирдоп за 2023 година.
Определяне на такси за административни услуги, технически услуги за горскостопанска дейност и пределна цена на услугата „Маркиране и сортиментиране на дървесина“ за 2023 година.
Определяне таксите за ползване на недървесните горски продукти в ОГТ за 2023 година и цените за паша на селскостопански животни в ОГТ, собственост на Община Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп

8. Докладна записка относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2023 год., собственост на Община Пирдоп, начина на отдаване на дървесината от Общински горски територии и график за провеждане на тръжните сесии.
Докл.: Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп

9. Докладна записка относно: Одобряване на задание, съставено по реда на чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и разрешение за изработване на  проект за подробен устройствен план в обхват парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура извън границата на населеното място по реда на чл. 124а, ал.1 от ЗУТ.
Докл.: Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп

10. Докладна записка относно: Разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи (фирмени информационни указателни табели) на търговска верига „БИЛЛА” върху улични стълбове, намиращи се на територията на община Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп

11.Докладна записка относно:  Наименуване на спортната зала в гр.Пирдоп.
Докл.: Станислав Готев - Председател на ПК ЗСПОВ

18.11.2022 г.