ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка относно: Отмяна на Решение №65 по Протокол №7 от 31.05.2023 г. на Общински съвет - Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

15.06.2023 г.