ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на  програмата за управление на Община  Пирдоп за мандат 2019-2023 година, през  2021 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Проект на Правилник за изменение и допълнение  на Правилника за организацията и дейността на ОбС-Пирдоп, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА, приет  с  Решение  № 39 по Протокол № 5 от 26.04.2018 г.,  изм. и доп. с Решение № 85 по Протокол № 10 от 30.08.2018 г., изм. и доп. с Решение № 21, 22, 24, 25 и 26 по Протокол № 2 от 27.02.2020 г., изм. и доп.  с Решение № 137 по Протокол № 12 от 26.11.2020 г. на Общински съвет – Пирдоп.
Докл.: Васил Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

4. Докладна записка относно: Приемане на план за действие на Община Пирдоп за периода 2021-2023 г. в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация /2021- 2030/.
Докл.: Ангел Геров- Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно:Отдаване на земеделски имоти от общинския поземлен фонд.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Одобряване на задание, съставено по реда на чл. 125 от ЗУТ по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и разрешение за изработване на  проект за подробен устройствен план в обхват парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура извън границата на населеното място по реда на чл. 124а, ал.1 от ЗУТ.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

7. Съгласие за отпочване на процедура и одобряване на задание, съставено по реда на чл. 125 от ЗУТ  за изменение на подробен устройствен план – план за изменение на улична регулация (ПУП-ПУР) за промяна на регулацията на улица с ОТ 292-293-720-720а-720б,  обособяване имот за продължаването и от ОТ 720б до ОТ 294, свързването и с улица с ОТ 290-294-496 (поземлен имот с идентификатор 56407.500.5097 по КККР на гр. Пирдоп, ул. «Георги Геров») и обособяване на имот с отреждане «За паркинг» от урегулиран поземлен имот II-1127, кв. 86 по ПУП на гр. Пирдоп, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 56407.500.3653 по КККР на гр. Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

8. Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост находящ се в гр.Пирдоп, местност „Декилиташ“.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп 

21.01.2022 г.