ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Приемане бюджета на Община Пирдоп за 2022 г. 
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Отчет на състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление в община Пирдоп за 2021 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Частична промяна в Правилника за реда, начина и условията за отпускане на финансови и материални  помощи от Община Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), за стопанската 2022/2023 година.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Продължаване срока на действие на Разрешително №0001/20.03.2012 год. с титуляр „ОЛОПЛАСТ“ ООД, гр. Пирдоп за ползване на повърхностен воден обект - публична общинска собственост.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

7. Докладна записка относно: Безвъзмездно учредяване право на строеж в изпълнение на инвестиционен проект на Министерство на здравеопазването.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

8. Докладна записка относно: Отдаване под наем на помещение в недвижим нежилищен имот частна общинска собственост в кв.124, поземлен имот с идентификатор 56407.500.3529.8 по КК и КР на гр.Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

9. Докладна записка относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост находящи се в гр.Пирдоп, кв.52Б.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

10. Докладна записка относно: Процедура по одобряване на подробен устройствен план (парцеларен план) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населеното място, съставляващо трасе за кабел „НН“, преминаващ през поземлен имот с идентификатор 56407.7.54 по КК и КР на гр. Пирдоп от поземлен имот с идентификатор 56407.138.23 по КККР на гр. Пирдоп до поземлен имот с идентификатор 56407.138.5 по КККР на гр. Пирдоп по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

11. Докладна записка относно: Допълване на Решение №19 от заседание, проведено на 24.02.2022г. от Общински съвет – Пирдоп по реда на чл. 124а, ал.1 от ЗУТ.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

12. Докладна записка относно: Съгласие за отпочване на процедура за изменение на подробен устройствен план – план за изменение на улична регулация (ПУП-ПУР) за промяна на регулацията на улица с ОТ 303-ОТ 305 – ОТ 306 -307а, (част от поземлен имот с идентификатор 56407.500.5018 по КККР на гр. Пирдоп, ул. „Цар Освободител“), с прилежащите поземлени имоти: 56407.500.2068 (съответстващ на УПИ XI, кв. 106 по ПУП на гр. Пирдоп), 56407.500.2069 (съответстващ на УПИ XII-2069, кв. 106 по ПУП на гр. Пирдоп), 56407.500.3742 (съответстващ на част от кв. 127 /За площад/ по ПУП на гр. Пирдоп), 56407.500.3739 (съответстващ на УПИ IX, кв. 127 по ПУП на гр. Пирдоп) и 56407.500.3741 (съответстващ на УПИ X, кв. 127 по ПУП на гр. Пирдоп)  и последващо изменение на кадастрална карта.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

13. Докладна записка относно: Даване на съгласие от Общински съвет – Пирдоп за придобиване на поземлен имот 56407.7.54 по КККР на гр. Пирдоп, местност „Декилиташ“ и възлагане на Кмета на Община Пирдоп за провеждане на процедурата по придобиване.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

25.03.2022 г.