ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на община Пирдоп, приета с решение на общински съвет Пирдоп №71 от 29.08.2019г. по протокол № 10 от 29.08.2019 г.
Докл.: Васил Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

3. Докладна записка относно: Инвестиционно намерение за изграждане на Централа за производство на електрическа енергия от фотоволтаични съоръжения в имоти общинска собственост.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Инвестиционно намерение за разработване, инвестиране, изграждане и управление на иновативни проекти в областта на енергийната ефективност и производството на електроенергия от възобновяеми източници.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Уреждане на придаваема част от общински имот към урегулиран поземлен имот в гр.Пирдоп ул. ”Цар Освободител” №41А.
Докл.Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПУР в обхват: поземлен имот с идентификатор 56407.12.161, поземлен имот с идентификатор 56407.14.41, местност „Турски гробища“ и поземлен имот с идентификатор 56407.14.44, местност „Турски гробища“ по КККР на гр. Пирдоп по реда на чл. 124а, ал.1 от ЗУТ.
Докл.Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

7. Докладна записка относно: Вземане на Решение за предоставяне на средства като краткосрочен дълг със срок за изплащане до една година на Сдружение „МИГ Пирдоп, Копривщица и Антон“.
Докл.Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

20.01.2023 г.