ДНЕВЕН РЕД:

  • Изказвания, питания, становища и предложения.

 2. Докладна записка относно: Сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който Община Пирдоп да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Реконструкция на улици и прилежащи тротоари на територията на гр. Пирдоп и с. Душанци, община Пирдоп“.
Докл.: А. Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.
Докл.: А. Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Определяне на продажните цени за дървесина: стояща на корен, добита на  временен склад за физически и юридически лица, франко склад Община за физически лица, жители на гр. Пирдоп за 2021 година.  Определяне на такси за административни услуги, технически услуги за горскостопанска дейност и пределна цена на услугата "Маркиране и сортиментиране на дървесина" за 2021 г. Определяне таксите за ползване на недървестните горски продукти в ОГТ за 2021 година и цените за паша на селскостопански животни в ОТТ, собственост на Община Пирдоп.
Докл.: А. Геров - Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2021 год., собственост на Община Пирдоп, начина на отдаване на дървесината от Общински горски територии и график за провеждане на тръжните сесии.
Докл.: А. Геров- Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно:  Одобряване на Задание, съставено по реда на чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и разрешение за изработване на  проект за подробен устройствен план в обхват план за застрояване по реда на чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, за поземлен имот с идентификатор 56407.138.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община Пирдоп, одобрени със Заповед № РД-18-52/21.06.2016г.
Докл.: А. Геров - Кмет на Община Пирдоп

7. Докладна записка относно: Съгласие за отпочване на процедура по обособяване на нов урегулиран поземлен имот върху част от поземлен имот 56407.500.3529 по КК и КР на Община Пирдоп, одобрен със Заповед № 18-827/03.12.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, съвпадащ с урегулиран поземлен имот II, кв. 124 по ПУП на гр. Пирдоп, с административен адрес в гр. Пирдоп, ул. Цар Освободител № 39-39А и възлагане на Кмета на Община Пирдоп да допусне, изработи и одобри подробен устройствен план в обхват план за регулация и застрояване.
Докл.: А. Геров - Кмет на Община Пирдоп