ДНЕВЕН РЕД:

1.Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на бюджета на община Пирдоп и сметките за средства от европейския съюз /ЕС/ към 31.12.2021 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Състоянието на общинския дълг към 31.12.2021 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Вземане на Решение за кандидатстване, собствено съфинансиране и реализиране на проект „Доставка на две електрически превозни средства с допълнителни надстройки за нуждите на Община Пирдоп“ по Инвестиционна програма за климата /ИПК/ за насърчаване използването на електрически превозни средства от Национален Доверителен Екофонд.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост в Община Пирдоп през 2022 година.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Даване на съгласие за проучване на възможността за допълване на „Схема на преместваемите обекти и елементи на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ“
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

7. Докладна записка относно: Предоставяне на помещения публична общинска собственост за безвъзмездно управление.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

8. Докладна записка относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Българска Божия Църква – Божия църква – „Нов живот с Исус“ – Пирдоп върху част от имот-частна общинска собственост.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

9. Докладна записка относно: Безвъзмездно учредяване право на строеж в изпълнение на инвестиционен проект на Министерство на здравеопазването.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

10. Докладна записка относно: Отчуждаване на недвижим имот попадащ в  улица „Княз Александър  Батенберг“, гр.Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

11. Докладна записка относно: Уреждане на придаваеми части от общински имот към урегулиран поземлен имот в гр.Пирдоп ул.Паскал №1.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

12. Докладна записка относно: Одобряване на пазарна оценка за продажба на поземлен имот  частна общинска собственост с идентификатор 56407.5.101 по КК и КР в гр.Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

13. Докладна записка относно: Продажба  чрез конкурс на недвижим  имот – частна общинска собственост с идентификатор 24164.19.75 по ККиКР, с. Душанци.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

24.06.2022 г.