Logo

На 30.01.2020 г. в гр.Златица ще бъде даден старт на важен и значим екологичен проект – чрез Начална пресконференция и Официална церемония „Първа копка“.

Община Златица, в партньорство с общините Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч, сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) с рег. №BG16M1OP002-2.006-0003-C01 за изпълнение на проект „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Целта на проектa е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране, и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.

Стойността на проекта е 8 879 238,54 лв., от които ЕФРР-5 623 751,65 лв., национално съфинансиране - 992 426,76 лв. и собствен принос - 803 557,39 лв.

Срок за изпълнение – 35 месеца.

 

Административен договор за предоставяне на ДБФП №BG16M1OP002-2.006-0003-C01 „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент - Община Златица– водеща община и общини партньори –Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч. www.eufunds.bg

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет - Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе на 30.01.2020 г. от 17.30 ч. в зала „Лектория“ на НЧ „Напредък 1869” гр. Пирдоп, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения.

 2. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пирдоп.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 3. Докладна записка относно: Приемане бюджета на Община Пирдоп за 2020 г.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 4. Докладна записка относно: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на община Пирдоп за периода 2019-2023 г.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 5. Докладна записка относно: Списък на общинските жилища - частна общинска собственост в гр. Пирдоп за 2020 г.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 6. Докладна записка относно: Списък на общинските гаражи в община Пирдоп за 2020 г.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 7. Докладна записка относно: Информация, свързана с изготвяне на План за действие на общинските концесии.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 8. Докладна записка относно: Определяне на представители на ОбС- Пирдоп за участие в работата на комисии за публични търгове и публично оповестени конкурси в Община Пирдоп.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 9. Докладна записка относно: Създаване на комисия за извършване оглед на състоянието на водохващанията и водопреносната мрежа на територията на Община Пирдоп.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 10. Докладна записка относно: Подписване на Споразумение за дофинансиране оперативния дефицит на МБАЛ-Пирдоп АД за периода 2020-2022 г.
  Докл.: Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП:
В. Кафеджиев

Заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет - Пирдоп ще бъдат проведени в заседателната зала на ОбА-Пирдоп както следва:

27.01.2020 г. от 11.00 ч. - ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА - дневен ред

27.01.2020 г. от 14.00 ч. - ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ - дневен ред

28.01.2020 г. от 14.00 ч. - ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ - дневен ред

28.01.2020 г. от 15.30 ч. - ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ - дневен ред

Подкатегории