На основание чл.84, ал.4 и ал.6 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.29, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пирдоп,

Кметът на Община Пирдоп
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

от местната общност на:
ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП ЗА 2020 г.

Публичното обсъждане се организира:
На 15.01.2020 година (сряда) от 17:00 часа в Лекторията на читалище "Напредък 1869" - Пирдоп.
На 16.01.2020 година (четвъртък) от 10:00 часа в Пенсионерски клуб „Тодор Ценов“ - с. Душанци.

Проектът на бюджет на Община Пирдоп за 2020 г. e публикуван на официалната интернет страница на Община Пирдоп - www.pirdop.bg.

 

АНГЕЛ ГЕРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП

ПОКАНА

На 08.01.2020 г. от 14.30 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще се проведе заседание на Временната комисия по приемане на предложенията за промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, при следниия

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на постъпили предложения по промяна на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

СТАНИСЛАВ ГОТЕВ
Председател на Временната комисия

Община Пирдоп уведомява заинтересованите лица, че със заповед № РД-18-827 от 03.12.2019 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри на урбанизираната територия в землището на гр. Пирдоп и със заповед № РД-18-828 от 03.12.2019 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри на урбанизираната територия в землището на с. Душанци.
За недвижимите имоти в горецитираните землища, справки, услуги и издаване на скици се извършват от Службата по геодезия, картография и кадастър - Софийска област.
Заповедите са обнародвани в Държавен вестник, бр. 101от 27.12.2019 г.

 

Iordanovden 2020

Подкатегории