23.10.2020 г.

Обявление за приключен договор


12.12.2018 г. / 16.05 ч.

Договор


12.11.2018 г. / 14.10 ч.

Пряко договаряне - резултати от дейността на комисията:

Протокол

Доклад

Решение


15.10.2018 г. / 14.00 ч.

Решение за откриване на процедура

Покана за участие в процедурата

Образци

ЕЕДОП

Техническа спецификация


25.09.2018 г. / 09:25 ч.

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


 14.09.2018 г. / 14:30 ч.

Разяснения и приложения


29.08.2018г/ 15:30ч

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Документация за участие

ЕЕДОП

Приложения