На основание чл. 20 и чл. 21 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Пирдоп:

Чл.20. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 17, както и на други дейности, определени със закон.
Чл. 21. (1) Общинският съвет:
1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината;
3. избира и освобождава председателя на общинския съвет;
4. (доп. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.)
5. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;
6. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;
7. определя размера на местните такси;
8. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;
9. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи;
10. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;
11. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
12. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;
13. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
14. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;
15. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;
16. създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон;
17. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
18. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
19. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на райони и кметства по въпроси от своята компетентност;
20. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
21. одобрява символ и печат на общината;
22. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;
23. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител;
24. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове;
25. определя условията и реда за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на съответната община.
(2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.
(3) Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
Председател  Мария Бръмбева
Зам.-председател  Лало Кирилов
Членове Силвия Георгива
Ненко Павлов
Георги Панов

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ
Председател           Георги Панов
Зам.-председател Симеон Симеонов
Членове Станислав Готев
Ненко Ненчев
Васил Кафеджиев

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
Председател     Симеон Симеонов
Зам.-председател Тодор Иванов
Членове                  Мария Бръмбева
Станислав Готев
Васил Кафеджиев

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ
Председател Иван Джонгов
Зам.-председател Тодор Иванов
Членове                  Георги Панов
Васил Кафеджиев
Деан Стоев

 

КОМИСИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Председател Ненко Ненчев
Зам.-председател Иван Джонгов
Членове Силвия Георгиева
Ненко Павлов
Лало Кирилов

Kr Petkova 

КРИСТИНА НИКОЛОВА ПЕТКОВА

Председател на Общински съвет - Пирдоп
мандат 2023 г. - 2027 г.