2024 г.

06.06.2024 г. - Проект на Външен авариен план на „Аурубис България" АД, като част от Общински план за защита при бедствия на Община Пирдоп (свали файл)
 
Схема за ранно предупреждение и оповестяване (свали файл)

Процедура за готовност и свикване (свали файл)
Списък на длъжностните лица (свали файл)


СЪОБЩЕНИЕ
на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА – предложения и становища по проекта

Община Пирдоп уведомява, че на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, всички заинтересовани лица могат в 30-дневен срок, считано от 15.05.2024 г. да депозират предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на община Пирдоп.

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани на гише №1 в Центъра за административно обслужване на Община Пирдоп, с адрес гр. Пирдоп, пл. „Т. Влайков”  № 2, всеки работен дан от 8.00 часа до 17.00 часа или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

15.05.2024 г. - Докладна записка от Ангел Геров – кмет на Община Пирдоп, относно: Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на община Пирдоп (свали файл)

Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на община Пирдоп (свали файл)


СЪОБЩЕНИЕ
на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА – предложения и становища по проект

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет - Пирдоп уведомява всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок, считано от 15.05.2024 г., могат да депозират предложения и становища по настоящия проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Пирдоп, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани на гише №1 в Центъра за административно обслужване на Община Пирдоп, с адрес гр. Пирдоп, пл. „Т. Влайков"  №2, всеки работен дан от 8.00 часа до 17.00 часа или на e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

15.05.2024 г. - Докладна записка от Кристина Петкова - председател на ОбС-Пирдоп, относно: Проект на Правилник за дейността на Общински съвет - Пирдоп, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (свали файл)
 
Проект на Правилник за дейността на Общински съвет - Пирдоп, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (свали файл)
 
12.06.2024 г. - Предложение от Кристина Петкова - председател на ОбС-Пирдоп (свали файл)

СЪОБЩЕНИЕ
на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА – предложения и становища по проекта

Община Пирдоп уведомява, че на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, всички заинтересовани лица могат в 30-дневен срок, считано от 22.04.2024 г. да депозират предложения и становища по настоящия проект за допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Пирдоп през 2024 г.

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани на гише №1 в Центъра за административно обслужване на Община Пирдоп, с адрес гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков” №2, всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

22.04.2023 г. - Докладна записка от Ангел Геров – кмет на Община Пирдоп, относно: Допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Пирдоп през 2024 г. (свали файл)

Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Пирдоп през 2024 г. (свали файл)

Допълнение на проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Пирдоп през 2024 г. (свали файл)


СЪОБЩЕНИЕ
на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА – предложения и становища по проекта

Община Пирдоп уведомява, че на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, всички заинтересовани лица могат в 30-дневен срок, считано от 22.04.2024 г. да депозират предложения и становища по настоящия проект на Правилник за организацията, дейността и управлението на фонд "Граждански проекти и инициативи"

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани на гише №1 в Центъра за административно обслужване на Община Пирдоп, с адрес гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков” №2, всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

22.04.2024 г. - Докладна записка от Ангел Геров – кмет на Община Пирдоп, относно: Правилник за организацията, дейността и управлението на фонд "Граждански проекти и инициативи" (свали файл)

Проект на Правилник за организацията, дейността и управлението на фонд "Граждански проекти и инициативи" (свали файл)


СЪОБЩЕНИЕ
на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА – предложения и становища по проекта

Община Пирдоп уведомява, че на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, всички заинтересовани лица могат в 30-дневен срок, считано от 22.03.2024 г. да депозират предложения и становища по настоящия проект на „Общинска програма за закрила на детето за 2024 г. на Община Пирдоп“

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани на гише №1 в Центъра за административно обслужване на Община Пирдоп, с адрес гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков” №2, всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

22.03.2024 г. - Докладна записка от Ангел Геров – кмет на Община Пирдоп, относно: Приемане на Общинска програма за защита на детето на Община Пирдоп (свали файл)
 
Проект на Общинска програма за защита на детето за 2024 г. на Община Пирдоп (свали файл)
 
22.04.2024 г. - Уведомление от Ангел Геров - кмет на община Пирдоп, относно: Наличие на постъпили предложения за промени в Общинска програма за защита на детето за 2024 г. на Община Пирдоп (свали файл)

19.03.2024 г. - Община Пирдоп подлага на обществено обсъждане предварителния проект на Генерален план за организация на движението (ГПОД). Предоставя се 30-дневен срок, считан от датата на публикуване на настоящото съобщение, за предложения и становища по Проекта.
 
Всички заинтересовани страни могат да се запознаят с предложенията на Изпълнителя на ГПОД по схемните решения в приложението: https://www.pirdop.bg/bg/aktualno/saobshteniya/1892-2024-03-19-14-26-39.html
 
Повече информация и подробности по схемите на предварителния проект на ГПОД могат да бъдат получени в Общинска администрация – Пирдоп, пл. „Тодор Влайков " №2, ет. 1, стая № 2 всеки работен ден от 10 до 12 ч.
Писмени становища, мнения и коментари могат да се изпращат, както следва:
 
на хартиен носител:
- адрес: гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков " №2
относно: „Предварителен проект на Генерален план за организация на движението"
 
по електронен път:
- на e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
относно: „Предварителен проект на Генерален план за организация на движението"
 
Настоящият проект съдържа съществуващата организация на движението за територията на града и с.Душанци. Той е основа за усъвършенстване на системата за регулиране на движението в зависимост от интензивността и характера му, при конкретните особености на застрояване на населеното място.
 
При изработването на ГПОД се измерват параметрите на движението, изследват се основните закономерности на транспортните потоци и причините за възникването и формирането им, степента на използване на транспортните площи и прилежащите им територии, и се обследва регулирането на движението. Важен аспект е определянето на конфликтните точки в движението и изследването на причините за възникването им, с цел отстраняване на рискове за безопасността.
 
С изготвянето на Плана се цели да се подобрят условията за безопасност на движението и намаляване на пътния травматизъм по уличната мрежа на Община Пирдоп, както и подобряване пропускателната способност на уличната мрежа и намаляване задръжките на автомобилите по кръстовищата. Предвижда се и подобряване на екологичните условия.
 
Протокол от проведено на 24.04.2024 г. обществено обсъждане на предварителен проект на ГПОД (свали файл)
 
Доклад (свали файл)
 
Предложение (свали файл)

СЪОБЩЕНИЕ
на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА – предложения и становища по проекта

Община Пирдоп уведомява, че на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, всички заинтересовани лица могат в 30-дневен срок, считано от 23.02.2024 г. да депозират предложения и становища по настоящия проект на ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА И МАТЕРИАЛНА ПОМОЩ ОТ ОБЩИНА ПИРДОП.

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани на гише №1 в Центъра за административно обслужване на Община Пирдоп, с адрес гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков” №2, всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

23.02.2024 г. - Докладна записка от Ангел Геров – кмет на Община Пирдоп, относно: Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова и материална помощ от Община Пирдоп (свали файл)

Проект на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова и материална помощ от Община Пирдоп (свали файл)

13.03.2024 г. - Предложение за изменение по публикувания Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова и материална помощ от Община Пирдоп (свали файл)

Проект на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова и материална помощ от Община Пирдоп, с нанесени промени във връзка с постъпило предложение (свали файл)

25.03.2024 г. - Уведомление от Ангел Геров - кмет на община Пирдоп, относно: Наличие на постъпили предложения и становища по проект на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова и материална помощ от Община Пирдоп (свали файл)


СЪОБЩЕНИЕ
на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА – предложения и становища по проекта

Община Пирдоп уведомява, че на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, всички заинтересовани лица могат в 30-дневен срок, считано от 23.02.2024 г. да депозират предложения и становища по настоящия проект на Актуализация на План за действие на Община Пирдоп за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други лица в уязвимо социално положение.

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани на гише №1 в Центъра за административно обслужване на Община Пирдоп, с адрес гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков” №2, всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

23.02.2024 г. - Докладна записка от Ангел Геров – кмет на Община Пирдоп, относно: Актуализация на План за действие на Община Пирдоп за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други лица в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2021-2030) (свали файл)

Актуализация на План за действие на община Пирдоп в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2021- 2030) (свали файл)

22.03.2024 г. - Уведомление от Ангел Геров - кмет на община Пирдоп, относно: Наличие на постъпили предложения за промени в проект за актуализация на План за действие на Община Пирдоп за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други лица в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2021-2030) (свали файл)


СЪОБЩЕНИЕ
на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА – предложения и становища по проект

Община Пирдоп уведомява, че на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, всички заинтересовани лица могат в 30-дневен срок, считано от 23.02.2024 г. да депозират предложения и становища по настоящия проект на „Общински годишен план за младежта за 2024 г.“

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани на гише №1 в Центъра за административно обслужване на Община Пирдоп, с адрес гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков” №2, всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

22.02.2024 г. - Докладна записка от Ангел Геров – кмет на Община Пирдоп, относно: Приемане на Общински годишен план за младежта за 2024 г. (свали файл)

Проект на Общински годишен план за младежта за 2024 г. (свали файл)

22.03.2024 г. - Уведомление от Ангел Геров - кмет на община Пирдоп, относно: Наличие на постъпили предложения за промени в проект на Общински годишен план за младежта за 2024 г. (свали файл)


СЪОБЩЕНИЕ
на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА – предложения и становища по проект

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет- Пирдоп уведомява  всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок, считано от 23.03.2023 г. могат да депозират предложения и становища по настоящия проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Пирдоп, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани на гише №1 в Центъра за административно обслужване на Община Пирдоп, с адрес гр. Пирдоп, пл. „Т. Влайков”  №2, всеки работен дан от 8.00 часа до 17.00 часа или на e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

24.01.2024 г. - Докладна записка от Кристина Петкова - председател на ОбС-Пирдоп, относно: Проект на Правилник за дейността на Общински съвет - Пирдоп, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (свали файл)
 
Проект на Правилник за дейността на Общински съвет - Пирдоп, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (свали файл)
 
Предложение от БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП "БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ", ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" И коалиция "ЛЕВИЦАТА!") (свали файл)
 
Предложение от ПП "Земеделски народен съюз" (свали файл)
 
Уведомление от Кристина Петкова - председател на ОбС-Пирдоп, относно: Наличие на постъпили предложения по проект Правилник за дейността на Общински съвет - Пирдоп, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (свали файл)
 
Оттегляне на предложение от Станислав Готев - председател на група общински съветници "НИЕ ИДВАМЕ" (свали файл)

2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА – предложения и становища по проекта

Община Пирдоп уведомява, че на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, всички заинтересовани лица могат в 30-дневен срок, считано от 22.12.2023 г. да депозират предложения и становища по настоящия проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Пирдоп през 2024 г.

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани на гише №1 в Центъра за административно обслужване на Община Пирдоп, с адрес гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков” №2, всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

22.12.2023 г. - Докладна записка от Ангел Геров – кмет на Община Пирдоп, относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Пирдоп през 2024 г. (свали файл)

Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Пирдоп през 2024 г. (свали файл)

Приложение 1

Приложение 1а

Приложение 2

Приложение 2а

22.01.2024 г. - Уведомление от Ангел Геров - кмет на община Пирдоп, относно: Наличие на постъпили предложения и становища по проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Пирдоп през 2024 г. (свали файл)


СЪОБЩЕНИЕ
на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА – предложения и становища по проекта

Община Пирдоп уведомява, че на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, всички заинтересовани лица могат в 30-дневен срок, считано от 23.12.2023 г. да депозират предложения и становища по настоящията Програма за енергийна ефективност на община Пирдоп 2024 г. - 2028 г.

22.12.2023 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Приемане на Програма за енергийна ефективност на община Пирдоп 2024 г. - 2028 г. (свали файл)

Програма за енергийна ефективност на община Пирдоп 2024 г. - 2028 г. (свали файл)

22.01.2024 г. - Уведомление от Ангел Геров - кмет на община Пирдоп, относно: Наличие на постъпили предложения и становища по проект на Програма за енергийна ефективност за 2024-2028 г. (свали файл)


11.10.2023 г. - Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за Национална карта на социални услуги

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, община Пирдоп представя Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за Национална карта на социални услуги.

В тази връзка, съгласно чл.49, ал.2 от Наредбата на планиране на социалните услуги, считано от днес в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви Анализа на потребностите на национално ниво и Предложение за Националната карта на социалните услуги.

Мнения и предложения могат да бъдат направени до 09.11.2023 г.:
- на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.,
- в писмен вид в Общинска администрация Пирдоп.

Предложение за Националната карта на социалните услуги (свали файл)

Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет (свали файл)


СЪОБЩЕНИЕ
на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА – предложения и становища по проекта

Община Пирдоп уведомява, че на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, всички заинтересовани лица могат в 30-дневен срок, считано от 14.08.2023 г. да депозират предложения и становища по настоящия Проект за допълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Пирдоп през 2023 г.

14.08.2023 г. - Предложение от Ангел Геров - кмет на община Пирдоп (свали файл)

Проект за допълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Пирдоп през 2023 г. (свали файл)

17.07.2023 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Приемане на Програма за управление на отпадъците на община Пирдоп 2022-2028 г. (свали файл)
 
Проект на Програма за управление на отпадъците на община Пирдоп 2022-2028 г. (свали файл)
 
21.08.2023 г. - Уведомление от Ангел Геров - кмет на община Пирдоп, относно постъпили предложения и становища (свали файл)

СЪОБЩЕНИЕ
на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА – предложения и становища по проекта

Община Пирдоп уведомява, че на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, всички заинтересовани лица могат в 30-дневен срок, считано от 25.05.2023 г. да депозират предложения и становища по настоящия Проект за допълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Пирдоп през 2023 г.

25.05.2023 г. - Докладна записка от Ангел Геров - кмет на община Пирдоп, относно: Допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Пирдоп през 2023 г. (свали файл)

Проект за допълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Пирдоп през 2023 г. (свали файл)

26.06.2023 г.Уведомление от Ангел Геров - кмет на община Пирдоп, относно постъпили предложения и становища (свали файл)

26.06.2023 г. - Предложение от Васил Кафеджиев - председател на ОбС-Пирдоп, относно допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост (свали файл)


СЪОБЩЕНИЕ
на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА – предложения и становища по проекта

Община Пирдоп уведомява, че на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, всички заинтересовани лица могат в 30-дневен срок, считано от 31.03.2023 г. да депозират предложения и становища по настоящия проект за Общинска програма за закрила на детето за 2023 г. на Община Пирдоп.

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани на гише №1 в Центъра за административно обслужване на Община Пирдоп, с адрес гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков” №2, всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

31.03.2023 г.  - Докладна записка от Васил Кафеджиев – Председател на ОбС- Пирдоп, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023 г. на Община Пирдоп (свали файл)

Проект на Общинска програма за закрила на детето за 2023 г. на Община Пирдоп (свали файл)


СЪОБЩЕНИЕ
на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА – предложения и становища по проекта

Община Пирдоп уведомява, че на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, чл.181, ал.6 от Закона за Горите, всички заинтересовани лица могат в 30-дневен срок, считано от 27.03.2023 г. да депозират предложения и становища по настоящия проект за Наредба за управление, стопанисване и ползване на земи и гори, собственост на Община Пирдоп.

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани на гише №1 в Центъра за административно обслужване на Община Пирдоп, с адрес гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков” №2, всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

27.03.2023 г. - Докладна записка от Ангел Геров - кмет на община Пирдоп, относно: Приемане на Наредба за управление, стопанисване и ползване на земи и гори, собственост на Община Пирдоп (свали файл)

Проект на Наредба за управление, стопанисване и ползване на земи и гори, собственост на Община Пирдоп (свали файл)


СЪОБЩЕНИЕ
на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА – предложения и становища по проекта

Община Пирдоп уведомява, че на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, всички заинтересовани лица могат в 30-дневен срок, считано от 24.03.2023 г. да депозират предложения и становища по настоящия проект за Наредба за реда и условията за предоставяне на социални услуги от Домашен социален патронаж в община Пирдоп.

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани на гише №1 в Центъра за административно обслужване на Община Пирдоп, с адрес гр. Пирдоп, пл. „Т. Влайков” №2, всеки работен дан от 8.00 часа до 17.00 часа или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

24.03.2023 г. - Докладна записка от Ангел Геров - кмет на община Пирдоп, относно: Проект на Наредба за реда и условията за предоставяне на социални услуги от Домашен социален патронаж в община Пирдоп (свали файл)

Проект на Наредба за реда и условията за предоставяне на социални услуги от Домашен социален патронаж в община Пирдоп (свали файл)

24.04.2023 г. - Уведомление относно постъпили предложения и становища (свали файл)


СЪОБЩЕНИЕ
на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА – предложения и становища по проекта

Община Пирдоп уведомява, че на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, всички заинтересовани лица могат в 30-дневен срок, считано от 23.03.2023 г. да депозират предложения и становища по настоящия проект за Наредба за изменение на Наредба за общинската собственост на община Пирдоп.       

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани на гише №1 в Центъра за административно обслужване на Община Пирдоп, с адрес гр. Пирдоп, пл. „Т. Влайков”  №2, всеки работен дан от 8.00 часа до 17.00 часа или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

23.03.2023 г. - Докладна записка от Ангел Геров - кмет на община Пирдоп, относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинската собственост на община Пирдоп (свали файл)

24.04.2023 г. - Уведомление относно постъпили предложения и становища (свали файл)


СЪОБЩЕНИЕ
на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА – предложения и становища по проекта

Община Пирдоп уведомява, че на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, всички заинтересовани лица могат в 30-дневен срок, считано от 23.03.2023 г. да депозират предложения и становища по настоящия проект за Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Пирдоп.

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани на гише №1 в Центъра за административно обслужване на Община Пирдоп, с адрес гр. Пирдоп, пл. „Т. Влайков”  №2, всеки работен дан от 8.00 часа до 17.00 часа или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

23.03.2023 г. - Докладна записка от Ангел Геров - кмет на община Пирдоп, относно: Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Пирдоп (свали файл)
 
Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Пирдоп (свали файл)
 
24.04.2023 г - Уведомление относно постъпили предложения и становища (свали файл)

09.03.2023 г.Докладна записка от Ангел Геров - кмет на община Пирдоп, относно: Приемане на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Пирдоп (свали файл)
 
ПРОЕКТ на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Пирдоп (свали файл)
 
Уведомление от от Ангел Геров - кмет на община Пирдоп, относно: Наличие на постъпили предложения и становища по проект на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Пирдоп (свали файл)

27.02.2023 г. - Докладна записка от Ангел Геров - кмет на община Пирдоп, относно: Допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Пирдоп през 2023 г. (свали файл)

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПИРДОП ПРЕЗ 2023 ГОДИНА (свали файл)


13.02.2023 г. 

Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет (свали файл)

Приложение №1

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет (свали файл)

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

Приложение №7


07.02.2023 г. - Докладна записка от Ангел Геров - кмет на община Пирдоп, относно: Допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Пирдоп през 2023 г. (свали файл)

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПИРДОП ПРЕЗ 2023 ГОДИНА (свали файл)


2022 г.


21.11.2022 г. - Докладна записка от Ангел Геров - кмет на община Пирдоп, относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Пирдоп през 2023 г. (свали файл)

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПИРДОП ПРЕЗ 2023 ГОДИНА (свали файл)

Приложение 1

Приложение 1а

Приложение 2

Приложение 2а


17.11.2022 г. - Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба за обществения ред на територията на община Пирдоп (свали файл)


02.06.2022 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Пирдоп през 2022 г. (свали файл)

Проект за изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Пирдоп през 2022 година (свали файл)


21.04.2022 г. - Предложение за допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Пирдоп през 2022 година (свали файл)

Проект за изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Пирдоп през 2022 година (свали файл)


11.04.2022 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Отмяна на ТАРИФА за таксите за водовземане и за ползване на воден обект - публична общинска собственост на територията на община Пирдоп, приета с Решение №67/25.05.2017 г. на ОбС-Пирдоп (свали файл)


31.03.2022 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Проект Актуализиране на План за интегрирано развитие на община Пирдоп, във връзка с кандидатстване и реализиране на проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (свали файл)

Проект за Актуализиране на План за интегрирано развитие на община Пирдоп за периода 2021 - 2027 г. (изтегли файл)


04.03.2022 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Частична промяна в Правилника за реда, начина и условията за отпускане на финансови и материални помощи от Община Пирдоп (свали файл)


15.02.2022 Г. - ПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПИРДОП ПРЕЗ 2022 г. (Проект за допълнение на годишната програма)

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове и на основание чл.37и, ал.1 и ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, срокът за предложения и становища по проекта е 14 дни от публикуването на настоящото предложение за допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Пирдоп през 2022 година, приета с решение №158 от 22.12.2021 г. от Общински съвет – Пирдоп.

Предложение

Приложение №1

Приложение №1а

Приложение №2

Приложение №2а

Уведомление от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Неналичие на постъпили предложения и становища по проект за допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Пирдоп през 2022 г. (свали файл)


20.01.2022 г. - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПИРДОП

СЪОБЩЕНИЕ
на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА – предложения и становища по проекта

Община Пирдоп уведомява, че на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, всички заинтересовани лица могат в 30-дневен срок, считано от 20.01.2022 г. да депозират предложения и становища по настоящия проект за Наредба за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Пирдоп.       

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани на гише №1 в Центъра за административно обслужване на Община Пирдоп, с адрес гр. Пирдоп, пл. „Т. Влайков”  № 2, всеки работен дан от 8.00 часа до 17.00 часа или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

Докладната с мотивите към проекта за решение може да изтеглите от тук.

Уведомление от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Неналичие на постъпили предложения и становища по проект на Наредба за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Пирдоп (свали файл)


10.01.2022 г. - Докладна от Васил Кафеджиев - председател на ОбС-Пирдоп, относно: Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС-Пирдоп, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА, приет  с  Решение № 39 по Протокол № 5 от 26.04.2018 г.,  изм. и доп. с Решение № 85 по Протокол № 10 от 30.08.2018 г., изм. и доп. с Решение № 21, 22, 24, 25 и 26 по Протокол № 2 от 27.02.2020 г., изм. и доп.  с Решение № 137 по Протокол № 12 от 26.11.2020 г. на Общински съвет – Пирдоп (свали файл)


2021 г.


18.11.2021 г. - Проект на Общински план за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други лица в уязвимо социално положение в Община Пирдоп за периода 2021-2023 г. (свали файл)


15.06.2021 г. - Докладна от Васил Кафеджиев - председател на ОбС-Пирдоп, относно: Проект за изменение на чл.55, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (свали файл)


09.03.2021 г. - Проект на План за интегрирано развитие на община Пирдоп за периода 2021-2027 г. (изтегли файл)

Програма за реализация на ПИРО на община Пирдоп за периода 2021-2027 г. (изтегли файл)


13.01.2021 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Пирдоп в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност (изтегли файл)

Проект на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Пирдоп в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност (изтегли файл)

Предложение Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно допълнение и изменение на проекта на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Пирдоп в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност (изтегли файл)

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА (изтегли файл)


2020 г.


16.11.2020 г. - Решение №СО-27-ЕО/2020 г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите - София, относно изменение на предварителния проект на Общ устройствен план на община Пирдоп


14.10.2020 г. - Обявление на изменение и допълнение на правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Пирдоп, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (изтегли файл)


27.08.2020 г. - Докладна записка от общинските съветници Станислав Готев и д-р Десислава Толинова, относно: Приемане на проект на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и регламентиране правилата за отглеждане на кучета на територията на община Пирдоп (изтегли файл)


16.11.2020 г. - Решение №СО-27-ЕО/2020 г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите - София, относно изменение на предварителния проект на Общ устройствен план на община Пирдоп

 

01.07.2020 г. - ОБЯВЛЕНИЕ

В изпълнение разпоредбата на чл.127, ал.2, т.2 и ал.3 от ЗУТ на 30.07.2020 година, от 10.30 часа в заседателната залата на Община Пирдоп ще се проведе заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Пирдоп за разглеждане, съгласуване и приемане на окончателен проект за Общ устройствен план на Община Пирдоп.

Документите на окончателния проект на ОУП са изложени за запознаване в сградата на Община Пирдоп и на електронен адрес: https://www.pirdop.bg/bg/proekti-na-normativni-aktove-prieti-ot-obs-pirdop.html

Общ устройствен план - записка

Общ устройствен план - опорен план - М 1:25 000

Общ устройствен план - опорно-сравнителен план - М 1:25 000

Общ устройствен план - окончателен проект - М 1:25 000

Комуникационна схема - М 1:25 000

Диагнозно и прогнозно натоварване на републиканската пътна мрежа - М 1:25 000

Опорен план - културно-историческо наследство - М 1:25 000

Проект културно-историческо наследство - М 1:25 000

Схема електроснабдяване - М 1:25 000

Схема водоснабдяване и канализация - М 1:25 000

Схема ландшафтно устройство, зелена система и туризъм - М 1:25 000

Схема горски фонд - М 1:25 000

Схема на собствеността - М 1:25 000

Схема по вид територия - М 1:25 000

Схема газоснабдяване - М 1:25 000


04.05.2020 г. - Предложение от група общински съветници, относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (изтегли файл)


13.01.2020 г. - Доклад от Станислав Готев - председател на Временната комисия по приемане на предложенията за промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, относно: Предложения за промени в Правилника (изтегли файл)


2019 г.


27.12.2019 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пирдоп (изтегли файл)

Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пирдоп (изтегли файл)


26.07.2019 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища (изтегли файл)

Проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наеми продажба на общински жилища (изтегли файл)


11.07.2019 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Приемане на нова Наредба за обществения ред на територията на община Пирдоп (изтегли файл)

Проект на Наредба за обществения ред на територията на Община Пирдоп (изтегли файл)


05.06.2019 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Пирдоп (изтегли файл)


25.04.2019 г. - Предложение от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на община Пирдоп (изтегли файл)

29.03.2019 г. - Проект на Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на община Пирдоп (изтегли файл)


14.03.2019 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Допълнение и изменение на Приложение №2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Пирдоп (изтегли файл)


05.03.2019 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Допълнение на Приложение №2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Пирдоп (изтегли файл)


18.02.2019 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2019-2020 г. (изтегли файл)

Доклад за пазарна оценка на недвижим имот (изтегли файл)


13.12.2018 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Промяна на Наредба за определяне размера на местните данъци (изтегли файл)


14.11.2018 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Отмяна на чл.3, ал.3, т.6; чл.8, ал.1 и чл.31 от Наредбата за обществения ред на територията на община Пирдоп (изтегли файл)


08.11.2018 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Приемане на Наредба за общинската собственост (изтегли файл)


05.11.2018 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Допълнение на Приложение №2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пирдоп (изтегли файл)


30.10.2018 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: приемане на Наредба за общинска собственост (изтегли файл)

Проект на Наредба за общинска собственост (изтегли файл)


29.10.2018 г. - Предложение от Мария Шентова - председател на ОбС-Пирдоп, относно: Актуализация на Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Пирдоп ()


27.08.2018 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Актуализация на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пирдоп (изтегли файл)


14.08.2018 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Актуализация на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пирдоп (изтегли файл)


13.08.2018 г. - Предложение от Мария Шентова - председател на ОбС-Пирдоп, относно: Актуализация на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пирдоп, негоните комисии и взаимодействието с общинската администрация, приет с Решение №7 / 24.11.2015 г. (изтегли файл)


13.08.2018 г. - Докладна записка от Мария Шентова - председател на ОбС-Пирдоп, относно: Актуализация на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (изтегли файл)


05.06.2018 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за предоставяне на социалната услуга "Домашен социален патронаж" в община Пирдоп (изтегли файл)


10.04.2018 г. - Предложение от Мария Шентова - председател на ОбС-Пирдоп, относно: Актуализация на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пирдоп, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация (приет с решение №7/24.11.2015 г.) (изтегли файл)


06.02.2018 г. - Външен авариен план на "Аурубис България" АД (изтегли файл)


31.01.2018 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни, птици и пчелни семейства на територията на община Пирдоп (изтегли файл)


31.01.2018 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Актуализация на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Пирдоп (изтегли файл)


22.01.2018 г. - Проект на Наредба за условията и реда за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване (изтегли файл)


08.01.2018 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Отмяна разпоредбите на чл.36, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пирдоп (изтегли файл)


14.12.2017 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Частична промяна в Правилник за реда, начина и условията за отпускане на финансови и манериални помощи от Община Пирдоп (изтегли файл)


01.12.2017 г. - Докладна записка от Мария Шентова - Председател на ОбС-Пирдоп, относно: Промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услуги в община Пирдоп (изтегли файл)

01.12.2017 г. - Становище на адв. Мариян Минков относно: Освобождаване от такси, събирани от общините - чл.8, ал.6 от ЗМДТ (изтегли файл)


07.11.2017 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Отмяна разпоредбите на чл.17, ал.2 и ал.3 и чл.20, ал.2 от Наредбата за управление на общинските пътища в община Пирдоп, приета с Решение №118/29.07-2008 г. (изтегли файл)


10.10.2017 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Актуализация на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пирдоп (изтегли файл)


18.08.2017 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Актуализация на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пирдоп (изтегли файл)


30.06.2017 г. - Проект на Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Пирдоп (изтегли файл)


30.06.2017 г. - Проект на Наредба за предоставяне на социалната услуга Домашен социален патронаж в община Пирдоп (изтегли файл)


06.06.2017 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Актуализация на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на финансови и материални помощи от Община Пирдоп (изтегли файл)


05.06.2017 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Актуализация на Наредба за обществения ред на територията на Община Пирдоп (изтегли файл)


25.05.2017 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Отмяна на текстове от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (изтегли файл)


22.05.2017 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Актуализация на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пирдоп (изтегли файл)


18.05.2017 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Отмяна на текстове от Наредбата за търговската дейност и услуги на територията на Община Пирдоп (изтегли файл)


16.05.2017 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Актуализация на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пирдоп (изтегли файл)


04.05.2017 г. - Тарифа за таксите за водовземане и за ползване на воден обект - публична общинска собственост (изтегли файл)


31.03.2017 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Допълнение в Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Пирдоп (изтегли файл)


01.03.2017 г. - Проект на Наредба за организацията на предучилищното образование и условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детската градина и началното училище на територията на Община Пирдоп (изтегли файл)


27.02.2017 г. - Проект на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на Община Пирдоп (изтегли файл)


01.02.2017 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Актуализация на Наредба за обществения ред на територията на община Пирдоп (изтегли файл)


24.11.2016 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Изменение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Пирдоп (изтегли файл)


Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на община Пирдоп и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Пирдоп, с оглед разпоредбата на чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове:
"Чл. 26 (2) Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта."


14.09.2016 г. - Докладна записка от Ангел Геров - кмет на община Пирдоп, относно: Наредба за допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Пирдоп


Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп, относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Пирдоп и сметките за средства от Европейския съюз /ЕС/ към 31.12.2015 г.

Покана за публично обсъждане обсъждане


Докладна от Евгени Николов Додов - общински съветник, относно изменение и допълнение в Правилника за реда, начина и условията за отпускане на финансови и материални помощи от Община Пирдоп


15.03.2016 г. - Докладна от Ангел Геров  - Кмет на Община Пирдоп, относно изменение и допълнение в Наредбата за обществения ред на територията на Община Пирдоп


15.03.2016 г. - Докладна от Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп, относно изменение в Наредба за търговска дейност и услуги на територията на Община Пирдоп и промяна в Наредбата за определянето и администрарането на местни такси и цени на услуги в Община Пирдоп


15.03.2016 г. - Докладна от Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп, относно приемане на Наредба за реда за полуяаване и управление на дарения от Община Пирдоп

Проект на Наредба за реда за полуяаване и управление на дарения от Община Пирдоп


12.02.2016 г.- Докладна от Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп, относно изменение и допълнение в Правилника за реда и начина на отпускане на финансови и материални помощи от Община Пирдоп


Проект за изменение и допълнение на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на финансови и материалини помощи от Община Пирдоп


12.01.2016 г. - Докладна от Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп, относно изменение и допълнение в Наредбата за обществения ред на територията на Община Пирдоп


12.01.2016 г. - Докладна от Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп, относно допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Пирдоп


03.12.2015 г. - Докладна от Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп, относно изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пирдоп


13.11.2015 г. - Проект на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация


14.05.2015 г. - Проект на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях от органите на общинска администрация Пирдоп


23.02.2015 г. - Изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи


08.01.2015 г. - Проект на наредба за гробищни паркове и погребално - обредна дейност на територията на Община Пирдоп


13.08.2014 г. - Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Пирдоп
Докладна записка от инж. Цанко Николов Цанов


Проект на План за защита при бедствия на Община Пирдоп 2014 г.

Част 1: Основен план

Част 2: План за защита при земетресения

Част 3: План за защита при ядрена или радиационна авария и при трансграничен пренос на радиоактивни вещества

Част 4: План за защита при аварии с радиоактивни източници или материали

Част 5:  План за защита при промишлени аварии, свързани с отделяне на опасни химически вещества

Част 6: План за защита при наводнения

Част 7: План за защита при пожари


Проект на допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Пирдоп

Докладна записка относно: Приемане на допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Пирдоп


 12.06.2012 г. - Проект - Допълнение към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на нуслуги в община Пирдоп


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СТОПАНИСВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИТЕ И ГОРИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ГОРСКИ ФОНД / 02.05.2012 г.

На 29.05.2012г. от 16:00 ч. в Заседателната зала на Общинска администарция ще се проведе публично обсъждане на Проект за Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския горски фонд.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМа, чл. 181, ал. 6 от ЗГ и чл. 52, 52, 53, 54 и 55 от ЗОС, Наредбата ще бъде предложена за приемане от Общински съвет  - Пирдоп на предстоящото заседание, което ще се проведе на 31.05.2012г. / 15.05.2012 г.


Проект на Наредба за търговската дейност и услуги на територията на община Пирдоп/12.03.2012 г.


Проект за допълнение към Наредбата за определянето  и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Пирдоп/08.02.2012 г.

ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПИРДОП

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПИРДОП - 1

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПИРДОП - 2

ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ  В НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

2011-12-14


ИНСТРУКЦИЯ ЗА РЕЖИМ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ НА МПС, ПРЕВОЗВАЩИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПИРДОП

2011-04-25


НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПИРДОП

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА ПИРДОП - 1

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА ПИРДОП - 2

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА ПИРДОП - 3

2011-03-01

Харта на клиента

І. ВЪВЕДЕНИЕ
Създаването на Харта на клиента в Община Пирдоп е стъпка в посока на удовлетворяване на високите изисквания на обществото към администрацията. Основна цел е подобряване достъпа до административни услуги и повишаване на качеството им, постигнато чрез насърчаване участието на клиентите и служителите при обсъждане на услугите, начина им на предоставяне, необходимото качество и стандарти на изпълнение. Хартата сама по себе си не е юридически документ и не създава юридически права. Тя помага на клиентите да разбират и защитават правата си по-добре, както и да изискват по-добро обслужване. Хартата на клиента подпомага също и работата на служителите от администрацията, чрез по-ясно дефиниране на предоставяните от нея услуги.

ІІ. ПРИНЦИПИ НА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Административното обслужване се осъществява при спазване на принципите, установени в Закона за администрацията и Административно процесуалния кодекс, както и при гарантиране на:
-  равен достъп до административни услуги и до информация за административното обслужване;
-  различен достъп до административни услуги и информация за тях;
-  любезно и отзивчиво отношение;
-  координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересовани от подобряване на административното обслужване;
-  надеждна обратна връзка;
-  качество на предоставяните услуги.

ІІІ. СТАНДАРТИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
В процеса на административното обслужване, служителите в общинската администрация се ангажират да спазват следните общи стандарти:
1. Отношение към клиентите:
-  предоставяне на еднакъв достъп до услуги и равнопоставено  отношение към всички клиенти, независимо от техните потребности, социално положение, образование, възраст, пол, етнически произход или религиозни убеждения;
-  спазване на конфеденциалност относно запитвания и жалби на всеки един клиент.
2. Информация за клиента:
-  предоставяне на ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация на клиентите по начин, удовлетворяващ техните потребности и чрез различни канали за достъп: информационни табла, диплянки, интернет-страница.
3. Комуникация с клиенти:
-  предоставяне на ясни, лесно разбираеми, пълни и точни обяснения, консултации, писмени отговори на клиентите.
4. Канали за достъп до информация и услуги и механизми за обратна връзка:
-  в Община Пирдоп функционира Център за информация и услуги на гражданите (ЦИУГ) на пл. "Тодор Влайков" №2, ет.1. Пред центъра се намира информационното табло на общината, кутия за сигнали за корупция, анонимни анкетни карти за обратна връзка с гражданите, посещаващи центъра, диплянки, съдържащи информация за вида, таксата и срока за предоставените услуги в общината. Работно време на ЦИУГ: 08.00 - 17.00 часа.
-  подробна информация за административното обслужване и дейността на администрацията може да бъде получена и на интернет-страницата на общината: www.pirdop.bg.
Работното време на администрацията е от 8,00 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 17,00ч.
Писмени заявления, сигнали и запитвания се подават в деловодството на общината в административната сграда на пл. "Тодор Влайков" №2, ет.1 или чрез e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Приемният ден на Кмета на общината е всяка предпоследна сряда на текущия месец.
На тел. 07181/52-42 гражданите могат да получат информация за структурата и приема в общината.
Сигнали за корупция се подават на тел. 07181/52-42/в.26 или в кутия за сигнали за корупция пред входа на административната сграда.
5. Спазване на срокове:
-  предоставяне на цялата необходима информация на клиента още при първия контакт с администрацията, уведомяването му за регламентираните законови срокове за получаване на административна услуга.
6. Отговорност и отчетност:
-  поемане на отговорност за работа на администрацията според приетите стандарти на обслужване;
-  ангажираност на ръководството за подобряване на административното обслужване и изпълнение на стандартите на обслужване;
-  измерване и публикуване на оценката за удовлетвореността на клиентите на период от шест месеца.

ІV. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ОПРЕДЕЛЯЩИ ПРАВАТА НА КЛИЕНТА
-  Конституция на Република България
-  Закон за администрацията
-  Закон за местното управление и местната администрация
-  Закон за административните нарушения и наказания
-  Административно процесуален кодекс
-  Устройствен правилник на община Пирдоп
-  Закон за достъп до обществена информация
-  Закон за защита на класифицираната информация
-  Закон за защита на личните данни
-  Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
-  други нормативни актове, касаещи дейността на общинската администрация

V. СПИСЪК НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ПИРДОП
Подробна информация за вида на услугите, срока за предоставяне и необходимите документи може да получите от интернет-сайта на общината  www.pirdop.bg / услуги.

VІ. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ
От потребителите на услуги се очаква:
-  да се отнасят с уважение към служителите, които ги обслужват;
-  предоставяне на пълна и точна информация, необходима за извършване на услугата;
-  да се отнасят позитивно и с доверие към възможностите, които Ви дават предоставяните услуги или информация;
-  да предоставят предложения за подобряване на административното обслужване чрез използване на предоставените комуникационни канали.

VІІ. НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ЗНАЕ:
-  анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат;
-  общинската администрация си запазва правото да не дава отговор на жалби и оплаквания, съдържащи нецензурни изрази, неморални изказвания, уронващи престижа на институцията;
-  общинската администрация няма право да дава отговор на въпроси, свързани с лични данни и класифицирана информация;
-  всички стандарти на административното обслужване са регламентирани от закони и подзаконови нормативни актове, както и от административни актове, приети от Общински съвет - Пирдоп. Информация за тях може да получите от интернет-страницата на община Пирдоп, или да получите на хартиен носител от деловодството на общината срещу регламентирана такса.

Хартата на клиента е утвърдена със заповед №421 от 10.08.2009 г. на Кмета на община Пирдоп и е публикувана в интернет страницата на общината на адрес: www.pirdop.bg. Документът е отворен за изменения и допълнения, съобразени с нормативните промени, потребностите и изискванията на потребителите.

Утвърдил:
Кмет на Община Пирдоп: (п)
(Ангел Геров)

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПИРДОП

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С този правилник се определят организацията на дейността и функционалните задължения на административните звена в общинската администрация на община Пирдоп.
Чл.2. В състава на общината влизат 2 населени места, в това число 1 кметство.
Чл.3. Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския  съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.
Чл.4. Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.

Глава втора
КМЕТ НА ОБЩИНА

Раздел І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.5. (1) Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт.
(2) Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на общината.
(3) Кметът упражнява ръководство и контрол на общинската администрация и представлява общината.
(4) В своята дейност кметът на общината се ръководи от закона, актове на общинския съвет и решенията на населението.
Чл.6. (1) При осъществяване на дейността си кметът на общината се подпомага от заместник кметове.
(2) Кметът на общината, в случаите разрешени от закона, може да упълномощава или възлага със заповед на заместник-кмета, кмета на кметство, секретаря на общината и други служители от общинската администрация свои правомощия, като определя функциите им.
Чл.7. Кметът на общината не може да ръководи политическа партия или нейна структура, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управител или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и  кооперации за времето на мандата му.

Раздел ІІ
ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Чл.8. (1) Кметът на общината:
1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
2. внася за одобрение от общинския съвет структура на  общинската администрация;
3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, ръководителите на звена на издръжка от общинския бюджет, служители в общинската администрация с изключение на тези по чл.46, ал.1, т.4 от ЗМСМА и налага предвидените в закона дисциплинарни наказания;
4. отговоря за опазване на обществения ред като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
5. организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;
6. организира изпълнението на дългосрочни програми;
7. организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това два пъти годишно. Изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от общинския съвет, в 3-дневен срок от издаването или подписването им;
8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на републиката и на Министерския съвет;
9. възлага изпълнението на свои функции на кмета на кметство,координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността  при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кмета на кметство при изпълнение на неговите правомощия и може да отменя негови актове;
10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
11. организира и ръководи управлението при кризи в общината и председателства съвета по сигурност и управление при кризи;
12. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;
13. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кмета на кметство, в което се поддържат регистри за гражданско състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;
14. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
15. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
16. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;
17. изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;
18. определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на  длъжностите в администрацията приет от МС на основание чл.2, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСл);
19. присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл.74 от ЗДСл;
20. утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация;
21. прави публичен отчет пред общинския съвет и населението на общината на 6 месеца;
22. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;
23. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.
(2) Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на общинския съвет.
(3) Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.
Чл.9. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

Глава трета
ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ НА ОБЩИНАТА И КМЕТ НА КМЕТСТВО

Раздел І
ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ

Чл.10. Кметът на общината назначава за срока на мандата си заместник-кметове в съответствие с одобрената структура на общинската администрация. Техните пълномощия могат да бъдат прекратени предсрочно без предизвестие със заповед на кмета на общината.
Чл.11. (1) Заместник-кметовете не са държавни служители.
(2) Заместник-кметовете са пряко подчинени на кмета на общината.
Чл.12.
Заместник-кметовете на общината не могат да ръководят политическа партия или нейна структура, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.
Чл.13. (1) Заместник-кметовете подпомагат кмета на общината, съобразно този правилник и възложените им функции.
(2) Кметът на общината определя със заповед заместник-кмет, който да изпълнява функциите му при негово отсъствие от общината.
Чл.14. (1) В община Пирдоп има:
Ø Заместник-кмет по "Благоустройството, селското стопанство, екология и контрола по изпълнението на наредбите на ОбС-Пирдоп"
Ø Заместник-кмет по "Здравеопазването, социалните дейности, транспорт и работа с малцинствата".

Раздел ІІ
КМЕТ НА КМЕТСТВО

Чл.14. В състава на община Пирдоп влиза кметство Душанци.
Чл.15.
Кметът на кметство не може да ръководи политически партии или техни структури, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата си.
Чл.16. (1) Кметът на кметство:
1. изпълнява бюджета на общината в частта му за кметството;
2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
3. упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната и опазване на общинската собственост на територията на кметството;
4. предлага на кмета на общината назначаване и освобождаване на служители от общинската администрация, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената структура;
5. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
6. води регистрите на населението за гражданско състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
7. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
8. осигурява спазването на обществения ред; има правомощия по чл.61, 63, 68, 69, 71, 72 и 74 от Закона за  министерство на вътрешните работи /ЗМВР/, на съответната територия до пристигането на полицейски орган;
9. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
10. представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства;
11. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на района или кметството;
12. изпълнява функции, възложени му от кмета на общината;
13. прави публичен отчет пред населението на кметството на всеки 6 месеца;
14. свиква общо събрание на населението на кметството.
(2) Кметът на кметство може да участва в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително взема участие при обсъждане на въпроси, отнасящи се до кметството.
(3) Кметът на кметство изпълнява и други функции, възложени от закона, подзаконови нормативни актове и решения на общинския съвет или на кмета на общината.

Глава ІV
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Раздел І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.17. (1) Общинската администрация извършва административни услуги при спазване на принципите на законност, бързина, достъпност и икономичност на производството по предоставянето на тези услуги и спазва изискванията за качествено и удобно за физическите и юридическите лица административно обслужване.
(2) Общинската администрация:
1. обработва постъпилите в общината документи от органи на изпълнителната власт, от други държавни органи или от физически  и юридически лица;
2. подготвя проекти на актове на кмета на общината, както и проекти на заповеди;
3. осигурява подготовка на необходимите аналитични и справочни материали по разглежданите на заседанията на Общински съвет Пирдоп въпроси;
4. извършва информационно - аналитична работа във връзка с молби, жалби, заявления и предложения на граждани;
5. изпълнява и други функции в съответствие със законите на страната.
Чл.18. (1) Общинската администрация е обща и специализирана.
(2) Числеността на Общата администрация е 15 бр. Тя подпомага осъществяването на правомощията на органа на държавна власт като ръководител на съответната администрация, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.
(3) Числеността на Специализираната администрация е 12 бр. Тя подпомага осъществяването на правомощията на органа на държавна власт, свързани с неговата компетентност.
(4) Дирекциите, отделите и секторите са структурни звена за ръководство, организация, координация и контрол в съответните сфери от работата на общинската администрация и осъществяват дейност в рамките на предоставените правомощия и функции, определени в нормативните актове и този правилник.
Чл.19. Структурните звена на Общинската администрация участват в изготвянето и реализирането на проекта за привличане на средства от национални и международни програми и фондове за развитие на инфраструктурата и подпомагане на дейностите на общината, както и при разработване и реализиране на съвместни програми и проекти с неправителствени организации.
Чл.20. (1) Общинската администрация е структурирана в 2 дирекции, които подпомагат кмета при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват административното обслужване на физическите и юридическите лица.
(2) Общата численост на персонала в общинската администрация се определя от Общинския съвет с ежегодния бюджет.
(3) Числеността на отделните организационни структури и административни звена се определя с поименното щатно разписание, утвърдено от кмета на общината.
Чл.21. (1) Общински съвет-Пирдоп утвърждава структурата на общинската администрация, Приложение №1 към настоящия правилник, и средната брутна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.
(2) Кметът на общината утвърждава щатното разписание на длъжностите, поименно щатно разписание на служителите в общинска администрация.
(3) За подобряване дейността в общинската администрация кметът на общината има право да извършва вътрешни промени в обхвата, наименованията и числеността, в рамките на утвърдената структура и численост на общинската администрация, които се утвърждават с щатното разписание.
Чл.22. Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение.
Чл.23. (1) Служители в общинската администрация осъществяват своята дейност в съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове и Вътрешните правила за организация на административното обслужване в община  Пирдоп.
(2) Вътрешните правила се утвърждават от секретаря на общината.
(3) Условията и редът за изплащане на възнаграждения, социални придобивки се определят с правила, одобрени от кмета на общината, или със заповед на кмета на общината.
Чл.24. (1) За изпълнение на определени задачи, свързани с дейността на общината, могат да бъдат привличани външни лица в качеството им на експерти и консултанти.
(2) Правата и задълженията на лицата по ал.1се определят в акта за привличането им и в сключения с тях договор от кмета на общината или от заместник-кмет.
Чл.25. (1) Правоотношенията със служителите от общинската администрация се уреждат при условията и по реда на ЗМСМА, Закона за държавния служител, Кодекса на труда и нормативни актове по тяхното прилагане.
(2) Изпълнението на задълженията на служителите се основава на принципите на законност, отговорност, лоялност, политическа неутралност и йерархична подчиненост.
Чл.26. Служителите в общинската администрация не са длъжни да изпълняват незаконосъобразните и неправомерни актове и заповеди, съдържащи очевидни за тях правонарушения,  за което уведомяват прекия си ръководител.
Чл.27. Освен определените с настоящия правилник функции, служителите в общинската администрация изпълняват и други задачи, свързани както с преките им задължения, така също с отговорности на общината, възложени им от кмета, и отговарят за изпълнението им.

Раздел ІІ
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

Чл.28. (1) Секретарят на общината се назначава безсрочно от кмета на общината.
(2) Секретарят е пряко подчинен на кмета на общината.
(3) Секретарят на общината трябва да бъде лице с висше образование.
(4) Секретарят на общината не може да бъде ръководител на политически партии, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации.
Чл.29. (1) Секретарят на общината организира, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точното спазване на нормативните актове.
(2) Секретарят на общината:
1. организира дейността на общинската администрация;
2. отговаря за условията на работа на служителите в общината и за организационно-техническото обзавеждане на службите;
3. организира деловодството, документооборота в общината и общинския архив;
4. отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация и административно обслужване;
5. отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината;
6. следи за изготвянето и отговаря за публикуването на актовете на общината;
7. отговаря за работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и на юридическите лица;
8. подготвя и организира местните референдуми;
9. утвърждава Вътрешните правила за организацията на административното обслужване в община Пирдоп;
10. организира атестирането на служителите в общинската администрация;
11. ръководи и контролира процедурите по разработване, утвърждаване и изменение на длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация и ги утвърждава;
12. отговаря за воденето на регистъра за вероизповеданията;
13. в рамките на компетентността на общината осъществява връзката и координацията на съвместната работа с органите на МВР и други институции по въпросите на обществения ред, безопасност на движението и спазването на законността на територията на общината;
14. (доп. със Заповед №550/20.11.2009 г. на кмета на община Пирдоп) организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Закона за обществените поръчки, Административно процесуалния кодекс и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение;
15. осигурява технически и организира международното сътрудничество на общината, двустранните и многостранни проекти в които тя участва;
16. събира и предоставя информация за проекти, представляващи интерес за общината;
17. организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията;
18. (нова, със Заповед №550/20.11.2009 г. на кмета на община Пирдоп) ръководи Система за управление на качеството съгласно изискванията на съответните стандарти,като за целта притежава необходимия сертификат;
19. (предишна т. 18 съгласно Заповед №550/20.11.2009 г. на кмета на община Пирдоп) изпълнява и други дейности, възложени му от кмета на общината, със закон или с друг нормативен акт.
Чл.30. Секретарят на общината отговаря за връзките с обществеността и протокол като:
1. подпомага кмета на общината при формулирането и разработването на решения за реализиране на общинската политика, в сферата на неговите правомощия и компетенции, както и представянето й пред обществеността;
2. организира, осигурява и осъществява връзките с общината с правителствени, политически , обществени и граждански организации;
3. организира и осигурява спазването на протокола в общината.

Раздел ІІІ
ВЪТРЕШЕН ОДИТОР и  ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

Чл.31. (1) Вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на общината.
(2) Вътрешният одит в община Пирдоп се осъществява от вътрешен одитор, който има правата и задълженията на ръководител на вътрешния одит и на вътрешен одитор съгласно чл.11, ал.1, т.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и отговаря на изискванията на чл.21, ал.1, т.2 от ЗВОПС.
(3) Вътрешният одитор:
1. осъществява дейността по вътрешния одит в общината и участва пряко в проучване, планиране, изпълнение и докладване на утвърдените по годишния план, одитни ангажименти и одитирани обекти, структури, процеси и дейности за вътрешен одит;
2. спазва принципите за независимост и обективност, компетентност и професионална грижа, почтеност и поверителност.
3. изготвя тригодишни стратегически и годишни планове за осъществяване на одитни ангажименти по консултиране и даване на увереност, свързани с дейността на вътрешния одит в Община Пирдоп.
(4) Вътрешният одитор е пряко подчинен на кмета на общината.
Чл.31а. (1)
Финансовият контрольор:
1. осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност на общината;
2. осъществява проверки и преди вземането на решения за поемане на задължения и извършване на разход със средства, получени от републиканския бюджет;
3. одобрява или отхвърля предложенията на разпоредителя за поемане на задължения или за извършване на разходи съгласно законоустановените процедури.
(2) Финансовият контрольор е пряко подчинен на кмета на общината.

Глава пета

Раздел І
ОБЩА  АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл.32. Общата администрация изпълнява функции по осигуряването на дейността на кмета на общината и на специализираната администрация.
Чл.33. (1) Общата администрация е организирана в:
а) Дирекция "Обща администрация" със следната структура:
1. Директор на дирекция;
2. Главен юрисконсулт.
б) Отдел "Бюджет, финанси, счетоводство и МДТ":
1. Гл. счетоводител;
2. Ст. специалист Бюджет, счетоводител;
3. Счетоводител;
4. Касиер;
5. ТРЗ и ЛС;
6 Ст. специалисти МДТ.
в) Отдел "ЦУИГ и техническо обслужване":
1. Деловодител;
2. Ст. специалисти ГРАО;
3. Технически сътрудник ОбА;
4. Технически сътрудник ОбС;
5. Домакин-архивар.
(2) Директорът на дирекция:
1. ръководи и отговаря за дейността на дирекцията;
2. контролира подготовката на изходящите писма от дирекцията до държавните институции, стопанските субекти и други организации, които са възложени на служители в дирекцията;
3. участва в разработването на нормативната база в съответната сфера;
4. подготвя в срок проекти на отговор на възложените му писма, молби, жалби и запитвания.
(3) Главният юрисконсулт:
1. осъществява правно-нормативно обслужване на общината;
2. дава мнения, становища и консултации относно законосъобразността на проектите на актовете и решенията на общинския съвет, както и на проектите на заповеди на кмета на общината;
3. предлага на ръководството решенията на отделни казуси;
4. дава мнение по постъпили жалби, сигнали и предложения;
5. осъществява процесуалното представителство на общината по дела от различен характер, като защитава интересите й пред всички органи на съдебната власт и арбитражен съд;
6. дава юридически консултации на служителите в общинската администрация при решаването на проблеми от компетентността на общината във връзка с прилагането на действащото законодателство;
7. съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на общината;
8. съдейства за повишаване ефективността от стопанската и друга дейност в общината;
9. изготвя проекти (образци) на договори, документации и участва във всички конкурси и търгове, провеждани от общината и в комисиите по процедури за обществени поръчки.
(4) Отдел "Бюджет, финанси, счетоводство и МДТ":
1. организира разработването на общинския бюджет и разпределението му по второстепенни разпоредители;
2. разработва актуализация и промяна на бюджета в съответствие с изискванията на закона;
3. осъществява контрол по текущото изпълнение на бюджетните и целеви средства;
4. съставя текуща информация за изпълнението на бюджета;
5. организира дейността по изпълнението на общинския бюджет, извънбюджетните фондове и сметки, целеви средства, съгласно предвидените в Закона за счетоводство условия и свързаните с него подзаконови актове;
6. изпълнява функции по разплащане на бюджетните разходи в рамките на ежедневните постъпления и заявки на бюджетните звена;
7. изготвя годишен финансово-счетоводен отчет и приложенията към него съгласно чл.23-32 от Закона за счетоводството и примерните национални счетоводни стандарти;
8. съставя и представя счетоводни и статистически справки пред компетентните за това органи;
9. води отчетност на всички дълготрайни активи чрез проверки и инвентаризации в изпълнение на чл.22 от Закона за счетоводството;
10. организира съхранението на счетоводната информация и ползването й съгласно чл.42-45 от Закона за счетоводството;
11. подпомага кмета на общината за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси, за опазване на общинската собственост и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково-материални ценности;
12. приема, отчита, раздава и съхранява парични средства и документи, като задължително спазва инструкциите, обезпечаващи опазването им;
13. изготвя приходни и разходни документи, отразяващи движенията на паричните средства в касата;
14. завежда касата на администрацията (разходна бюджетна каса, административна каса);
15. приема и отчита суми, получени от местни данъци и такси;
16. извършва касови операции само след надлежно оформени от упълномощени лица приходно-разходни документи;
17. води касовата книга по форма и ред, установени с нормативните актове, като в края на деня предава касовия лист по касовите операции на счетоводителя за осчетоводяване. Сверява наличните парични суми и ценни книжа с касовия остатък;
18. ежедневно проверява фактическата наличност на паричните суми и приключва касовата отчетност;
19. оформя по установения ред документите, паричните средства в банката за изплащане на работните заплати, премии, командировъчни и други разходи;
20. приема, съхранява и предава валутни средства и извършва касови операции с валута по предварително оформени документи;
21. съставя опис на стари, скъсани и повредени копюри и съответните документи за тяхното предаване в банката с цел замяна с нови;
22. подготвя и актуализира проектите за щатно разписание на длъжностите в общинската администрация съгласно действащото законодателство;
23. организира и разработва длъжностно и поименно разписание за заплатите на служителите от общинската администрация, общинските дейности и звена и ги представя за одобрение от кмета на общината;
24. изготвя разписанията по длъжности и ги предлага за одобрение от кмета на общината;
25. разработва Вътрешните правила за организация на работната заплата на общинската администрация, предлага ги за одобрение от кмета на общината и следи за тяхното изпълнение;
26. анализира разходването на средствата от фонд "Работна заплата" и прави целесъобразни предложения;
27. води статистическа отчетност за числеността на персонала и плащанията от фонд " Работна заплата" и други източници;
28. отговаря за спазване разпоредбите на нормативните актове в системата на заплащане на труда и видовете осигурителни вноски;
29. изготвя и организира деловодната обработка, архивирането и съхраняването на кореспонденцията и документацията, свързана с назначаването, трудовия стаж, освобождаването и пенсионирането на служителите;
30. води личните досиета на служителите от общинската администрация и издава документи и удостоверения, свързани с тях;
31. извършва техническата обработка и съхранението на заповедите на кмета на общината;
32. организира разработването на длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация, на общинските дейности и звена, тяхното актуализиране, както и запознава служителите с тях;
33. приема и проверява подадените данъчни декларации по ЗМДТ;
34. установява, обезпечава и събира местни данъци и такси;
35. издава удостоверения за данъчна оценка на недвижими имоти и за платен данък наследство;
36. съставя актове за установяване на нарушения по ЗМДТ;
37. извършва ревизии с цел законосъобразното установяване на задълженията за местни данъци и такси и издаване на ревизионни преписки;
38. извършва проверки по спазване законодателството, включително и на място, свързани с публичните общински вземания: насрещни проверки, подпомагащи ревизионното производство, проверки по сигнали и жалби на гражданите;
39. изготвя проекти на:
Ø наказателни постановления;
Ø заповеди във връзка с работата на отдел "Местни данъци и такси",
Ø отговори по постъпили сигнали и жалби на физически и юридически лица, жалби срещу решения и определения на съда, за отсрочване и разсрочване на публични общински вземания,
Ø доклади и решения на Общински съвет по отношение актуализиране на нормативната уредба и материали за внасяне в Общински съвет;
40. изготвя предложения за актуализация на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пирдоп;
41. изчислява задълженията, отпечатва и изпраща съобщенията до лицата за дължимите от тях данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци.
(5) Отдел "ЦУИГ и Техническо обслужване":
1. организира деловодството и общинския архив, работата с молбите и жалбите на гражданите;
2. изпълнява технически функции по осигурява и обслужване на кмета на общината;
3. създава условия за работа на кмета с граждани и служители на общинска администрация;
4. отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности;
5. подпомага дейността на Общински съвет - Пирдоп и води протокола на заседанията му;
6. поддържа регистър на населението и локална база данни "Население" в актуален вид;
7. съхранява документи и картотечни регистри в автоматичен информационен фонд;
8. приема молби и заявления на граждани и издава документи в съответствие с действащото законодателство, касаещи регистрите за гражданско състояние и личността на гражданите;
9. оказва методическа помощ в рамките на своята компетентност на кмета на кметството;
10. контролира работата на кмета на кметство по регистрация на гражданското състояние на лицата, правилното оформяне и съхранение на регистрите за населението и издаването на съответните документи;
11. води регистрацията по постоянен и настоящ адрес на гражданите;
12. извършва гражданските ритуали и издава съответните документи за тях;
13. извършва и други дейности, вменени му със закон или подзаконов нормативен акт като компетенция на ГРАО.
(6) Ст. специалист "ГРАО" в кметство Душанци:
1. организира, ръководи и контролира гражданската регистрация на територията на кметството и населеното място;
2. издава, получава, обработва и съхранява ЕСГРАОН документи на територията на кметството и населеното място;
3. ежемесечно събира, обработва, обобщава и изпраща месечно сведение на ст.специалист "ГРАО" - община Пирдоп;
4. събира, проверява, заверява и обработва заявленията за издаване на документи за самоличност и представя обобщени описи в РДВР и РПУ;
5. подготвя документи за двойно гражданство на лицата, заминали за чужбина и покана-декларация за посещение на чужденец в Република България;
6. съдейства на гражданите за снабдяването им с документи за възстановяване и придобиване на българско гражданство.

Раздел ІI
СПЕЦИАЛИЗИРАНА  АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл.34. (1) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на кмета на общината и е организирана в една Дирекция със следната структура:
а) Дирекция "Специализирана  администрация":
1. Директор дирекция;
2. Главен архитект;
3. Еколог;
4. Гл. експерт "Програми и проекти".
б) Отдел "Устройство на територията, общинска собственост, търговия и селско стопанство, етнически и демографки въпроси и връзки с обществеността":
1. Началник Отдел;
2. Ст. специалисти  "Кадастър и регулация";
3. Ст. специалист"Строителство и инвестиционна дейност";
4. Ст. специалист "АСК и инженерна инфраструктура";
5. Ст. специалист "Жил.политика, техн.архив, услуги и общ.собственост ";
6. Ст. специалист "Връзки с обществеността";
7. Ст. специалист " Етнически и демографски въпроси".
(2) Директорът на дирекция:
1. ръководи и отговаря за дейността на дирекцията;
2. координира дейността в сферата на образованието; общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена за организиране на учебно-възпитателния процес и осъществява контакти с Министерство на образованието и науката и Регионалните инспекторати по образованието на МОН, в съответствие с изискванията на Закона за народната просвета и Правилника за неговото приложение;
3. осигурява задължителното обучение на учениците до 16-годишна възраст;
4. организира финансирането на общинските учебни и детски заведения, както и обслужващите звена. Осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с Министерството на образованието и науката и Министерството на финансите относно прилагане на специфичните нормативни изисквания;
5. разработва мрежата на общинските училища и детските заведения;
6. разработва програма за основни ремонти на сградния фонд на общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена;
7. разработва и създава условия за прилагане на общински образователни програми и проекти;
8. участва в изготвянето на общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, младежта, спорта и туризма;
9. координира дейността на спортните клубове на територията на общината;
10. организира изпълнението на общинската културна програма и отбелязване на годишнини, свързани с местния, регионалния и националния културно-исторически календар;
11. координира дейностите в сферата на културата, организира провеждането на местните, национални и международни конкурси и фестивали, определени като приоритети в културната програма на общината;
12. извършва експертна дейност и координира работата на общинските културни институти и читалища, и на тази със смесено финансиране; осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с Министерството на културата относно прилагане на специфичните нормативни изисквания.
(3) Главният архитект:
1. провежда и контролира действията по устройство на територията съгласно предоставените правомощия от Закона за устройство на територията и подзаконовите актове;
2. ръководи дейността на Общинския експертен съвет по устройство на територията;
3. упражнява контрол по спазване и прилагане на общите и подробни градоустройствени планове, одобрени проекти, строителни книжа и разпоредбите по ТСУ;
4. проверява съответствието на извършващото се строителство с издадените строителни книжа, съставя констативни протоколи;
5. координира и контролира дейността по изготвяне на кадастъра и подробните устройствени планове съвместно с главния инженер.
(4) Екологът на общината:
1. изготвя или участва в изготвянето на програми, стратегии и планове за устойчиво развитие по отношение на околната среда;
2. участва в разработването, провеждането и контрола на мероприятията, касаещи опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на територията на общината;
3. участва в оформянето и подсигуряването на финансовата обезпеченост на екологичните общински мероприятия и обекти;
4. координира дейността на общинската администрация в областта на екологията с РИОСВ, РИОКОЗ, ДВСК, РДНСК, РДВР, както и с:
Ø неправителствените екологични и природозащитни организации и движения,
Ø научната общност (висшите училища и университети), частните и държавни фирми, неправителствените организация и със специалисти в областта на екологията;
5. контролира екологичното състояние на общината;
6. изготвя задания на проекти за озеленяване;
7. въвежда и ръководи ефективна система за управление на отпадъците чрез интегриран мениджмънт;
8. подготвя договорите за дейността по сметопочистването, сметоизвозването, поддържането на депата за твърди битови отпадъци и осигурява контрол по същата дейност;
9. участва в изготвянето на графици за измиване на улици и площади, метене, снегопочистване, сметоизвозване и др., както и контролира тяхното изпълнение;
10. упражнява редовен контрол по опазване на чистотата и зелените площи, стопанисване на зелените площи от граждани, физически и юридически лица;
11. изготвя и реализира програма за решаване на проблемите, свързани с бездомните кучета;
12. разяснява, предупреждава и осведомява широката общественост по отношение на всички дейности, намерения и последствия спрямо компонентите на околната среда и проблемите, свързани с тях, чрез всички средства за масова информация.
(5)
Гл. експерт "Програми и проекти":
1. инициира и участва в разработването на общински планове за развитие;
2. търси възможности за привличане на финансови средства от предприсъединителни и структурни фондове, донорски организации и чрез участие в  партньорски инициативи на територията на общината;
3. координира процесите по разработването на проекти за участие на общината по програми, свързани с процесите на регионалното развитие и трансграничното сътрудничество;
4. участва в разработването и реализирането на проекти и иновационни практики за стимулиране на икономическото развитие на общината, за преодоляване проблемите на безработицата, развитието на инфраструктурата и опазването на околната среда;
5. подпомага кмета при формирането на политиката на общината във връзка с европейската интеграция.
(6) Отдел "Устройство на територията, общинска собственост, търговия и селско стопанство, етнически и демографки въпроси и връзки с обществеността":
1. координира и контролира дейността по устройство на територията, опазване и застрояване на поземлените имоти в съответствие с предназначението им;
2. организира и контролира създаването и реализирането на устройствени схеми и планове, включително и приетите от Общински съвет;
3. извършва технически и административни дейности по обслужване на населението и юридически лица;
4. извършва проверка и одобряване на инвестиционни проекти;
5. констатира нарушения по Закона за устройство на територията, образува административни преписки;
6. обследва узаконяемост на обекти без строителни книжа и извършва узаконяване в съответствие с изискванията на ЗУТ;
7. изготвя и предоставя техническа документация, свързана с териториалното и селищно устройство, собствеността, строителството, кадастъра и други подобни;
8. съдейства и допринася за изпълнение на приоритетните задачи, свързани с общинската стратегия за развитие на общината в частта й по опазване на околната среда;
9. осъществява ръководство, координация и контрол на капиталното строителство (жилищно, просветно, здравно и др.) на територията на общината;
10. упражнява контрол и следи за законосъобразността при оформяне и издаване на строителни книжа от общината, както и съгласува проекти съгласно издадените заповеди от кмета на общината;
11. съгласува проекти на инженерната инфраструктура и благоустрояването в общината;
12. участва в разработването на бюджетната програма за обектите от инженерната инфраструктура на общината и за обектите общинска собственост (жилищно, просветно, здравно и т.н.) за поддръжка и основен ремонт;
13. подготвя строителни книжа и разрешения на обекти, финансирани от общината, на които изпълнява инвеститорски функции;
14. подготвя програма и провежда политика по енергийна ефективност;
15. изпълнява инвеститорски функции, свързани с проектирането, изграждането на обекти от капиталното строителство, чистотата и озеленяването и извършва заверки на заповедните книги за строежите;
16. подготвя технико-икономическо задание и конкурсни (тръжни) документи за обекти, на които ще изпълняват инвеститорски функции;
17. проверява договорите на проектанти и строители преди сключването им;
18. извършва служебно съгласуване на оценките за съответствие на инвестиционните проекти;
19. участва в рамките на своите компетентности в комисии, свързани с дейността на общината;
20. извършва проверка и подготвя доклади, становища и отговори на писма, молби и сигнали, свързани с дейността на отдела;
21. участва в разработка на краткосрочни и дългосрочни програми - международни и местни, свързани с дейността на отдела;
22. съставя актове на нарушителите съобразно дейността на звеното и съгласно наредби на общинския съвет.
23. изготвя, обработва и съхранява преписките по придобиването, предоставянето за управление, учредяването на ограничени вещни права върху недвижими имоти, отдаването им под наем, продажбите и замените на имоти и вещи - общинска собственост;
24. упражнява и осъществява контрол от името на кмета на общината по управлението и ползването на общинските имоти;
25. организира изземването на имоти - общинска собственост, които се владеят или държат без основание или необходимостта от които е отпаднала;
26. изготвя справки и удостоверения по молби на физически и юридически лица за собствеността и ползването на имотите;
27. организира и осъществява концесионна политика и дейност по предоставяне на концесии върху имоти - общинска собственост;
28. организира търгове за отдаване под наем, приватизация, концесии и продажба на общински имоти и движимо имущество на общината;
29. подготвя приватизационната програма и приходно-разходна план-сметка;
30. подготвя цялата документация за постоянните комисии и заседанията на Общински съвет - Пирдоп, свързани с приватизацията на общинската собственост;
31. организира и осъществява след приватизационен контрол по сключените приватизационни сделки;
32. организира разработването и изпълнението на програми и проекти, отразяващи общинската политика в областта на устойчивото развитие на инфраструктурата;
33. води регистъра на общинските дружества, предприятия и дружества с общинско участие и координира дейността им;
34. извършва процедура по категоризация на заведенията за хранене и средствата за подслон, води регистър на всички издадени удостоверения и контролира спазването на изискванията за определената категория;
35. консултира потребителите и упражнява контрол върху спазване на техните права в съответствие със Закона за защита на потребителите и правилата за търговия;
36. приема документи за удостоверения и за заверяване на регистри за търговия с вино, спирт и спиртни напитки и тютюневи изделия, обработва ги и след издаване на удостоверения ги вписва в регистър;
37. приема документи за удостоверения и за заверяване на регистри за търговия с отпадъци, отломки от черни и цветни метали и сплавите им, обработва документите и след издаване на удостоверение ги вписва в регистър;
38. провежда процедури по издаване на разрешителни за обществен превоз;
39. подготвя договори за обществен превоз и упражнява контрол по спазване на условията им;
40. урежда отношенията между собственици и ползватели на земеделски земи съгласно Закона за собствеността и ползване на земеделските земи;
41. извършва справки и въз основа на тях издава служебни бележки относно правото на ползване на земеделски земи, служебни бележки от емлячните регистри;
42. издава удостоверения по искане на земеделски производители и собственици на възстановени земеделски земи;
43. събира и обобщава информация за Националния статистически институт и Областната служба "Земеделие и гори" относно растениевъдството и животновъдството в общината;
44. участвува в работата на комисията по § 62 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползване на земеделски земи, за придобиване на собственост върху ползваните земи;
45. изготвя заповеди за признаване и отказване право на собственост; изготвя оценки на земеделски земи;
46. изготвя предложения до общинския съвет за начина на стопанисване на земеделските земи - общинска собственост;
47. подготвя и участва в търгове за отдаване под наем на земеделски земи след решение на общинския съвет и подготвя съответните договори за отдаване под наем;
48. подпомага кмета на общината при формулирането и разработването на решения за реализиране на общинската политика, в сферата на неговите правомощия и компетенции, както и представянето й пред обществеността;
49. организира, осигурява и осъществява връзките на общината с правителствени, политически, обществени и граждански организации;
50. извършва проучване и анализ на общественото мнение и разработва проекти, програми и прогнози за усъвършенстване на местното самоуправление;
51. провежда постоянна информационна политика с гражданите и специфични групи от населението по всички въпроси от техен интерес;
52. създава условия за активна обратна връзка с гражданите, чрез дискусии, конференции, обсъждания и други, с цел коригиране и усъвършенстване на взаимодействието на общинската администрация с тях;
53. поддържа постоянна връзка с медиите за своевременно информиране на обществеността по политиката на общината и изграждане на коректен образ на кмета и общинската администрация и общинския съвет;
54. разработва и разпространява информационни и рекламни материали за общината (печатни, графични, фото, аудиовизуални и други);
55. организира пресконференции, брифинги, изложби и презентации, кампании за донорство и спонсорство;
56. организира протокола в общината;
57. разработва етническа карта на общината;
58. подпомага етносите в исторически, културен и социален план;
59. подпомага пряко хора от малцинствата, потърсили помощ или мнение.

Глава шеста
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл.35. (1) Дейността на общинската администрация се осъществява от държавни служители и служители по трудово правоотношение.
(2) Организацията за работа на общинската администрация се урежда с Правилник за вътрешния трудов ред в община Пирдоп, утвърден от кмета на община Пирдоп.
Чл.36
. Длъжностното разписание се утвърждава от кмета на общината.
Чл.37. (1) Служителите в общинската администрация осъществяват своята дейност в съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове и Вътрешните правила за организация на работната заплата на общинската администрация.
(2) Служителите в общинската администрация изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата, съобразно длъжностните им характеристики.
Чл.38
. (1) Длъжностите в общинската администрация се заемат от лица с професионална квалификация, включваща задължителна минимална степен на завършено образование и професионален опит, определени със закон.
(2) Със заповед на кмета на общината могат да се определят и допълнителни изисквания.
Чл.39
. (1) Постъпването на държавна служба в общинската администрация става съобразно Наредбата за конкурсите на държавните служители.
(2) Със заповед на кмета на общината могат да бъдат определени и длъжностите по трудово правоотношение, които се заемат след провеждане на конкурс.
Чл.40. (1) Ръководителите на административните звена ръководят, организират, контролират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността на съответното структурно звено в съответствие с определените в този правилник функции. Те изпълняват и други задачи, определени от кмета на общината, в кръга на дейността им.
(2) При отсъствие ръководителя на административното звено се замества от определено със заповед на кмета лице от администрацията.
Чл.41. (1) Документите, изпратени до община Пирдоп от държавни органи, от юридически лица или от физически лица, организации и др., се регистрират в деловодството със софтуерен продукт „Акстър-офис".
(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка.
Чл.42. (1)
Всички служебни преписки подлежат на насочване към кабинета на кмета.
(2) Кметът разпределя преписките с резолюция до заместник-кметовете, секретаря и ръководителите на съответните звена. Резолюцията съдържа указания, срок за изработване, дата и подпис.
(3) Заместник-кметовете, секретаря на общината или ръководителите възлагат с резолюция изработването на служебните преписки на определен служител. Когато с резолюция са определени няколко изпълнители, отговорността на изпълнението на задачата е на всички посочени в нея лица.
(4) Служебните преписки се разпределят за работа веднага след постъпването им в общината.
Чл.43. (1)
Молби и жалби, които засягат принципни въпроси от дейността на общинската администрация, се докладват лично на кмета на община Пирдоп.
(2) На всички молби и жалби се отговаря писмено в законоустановения срок от получаването им, освен ако в специален закон е установен друг срок.
Чл.44. Изходящите от община Пирдоп документи се съставят минимум в три екземпляра. Всеки екземпляр съдържа името, длъжността и подписа на служителя, който е изготвил документа като се посочва и датата.
Чл.45. (1)
Работното време на общинската администрация се определя с Правилника за вътрешния трудов ред в община Пирдоп, като при необходимост продължителността на работното време може да бъде променена в съответствие с изискванията на Кодекса на труда и Закона за държавния служител.
(2) При необходимост служителят е длъжен да изпълнява задълженията си и след изтичане на работното време, без да се нарушава междудневната и междуседмична почивка.
(3) Редът за изпълнение на задълженията в извънработно време по ал.2 се определя от кмета на общината.
Чл.46.
Служителите от общинската администрация са длъжни:
1. да изпълняват задълженията си точно, добросъвестно и безпристрастно в съответствие със законите в страната;
2. с ежедневната си работа да допринасят за издигане авторитета на общинската администрация и за повишаване доверието на гражданите и институциите към органите на местната власт;
3. да спазват трудовата дисциплина и да използват работното си време за компетентно изпълнение на трудовите си задължения и възложените от съответния ръководител задачи;
4. професионално, културно и етично да обслужват гражданите и служебните лица;
5. да познават в детайли нормативните документи, които ползват в пряката си работа, с цел недопускане на грешки и нарушения, засягащи интересите на гражданите и общината;
6. да проявяват инициативност и творчество и да правят предложения пред кмета, заместник-кметовете и секретаря за по-ефективно управление на общината;
7. да повишават професионалната си класификация и да следят и прилагат новостите в работата си;
8. да изготвят пълни и компетентни отговори на молби и жалби на граждани и висшестоящи органи от своята сфера на дейност в законовия срок;
9. да опазват държавна и служебна тайна в съответствие със закона;
10. да ползват икономично канцеларски материали, ел. енергия, вода, телефонни разговори и др., с цел намаляване разходите за материална издръжка на общината;
11. да опазват и съхраняват документацията и кореспонденцията, която получават или изготвят, в съответствие с нормативните изисквания;
12. да спазват противопожарните изисквания и условията за безопасност на труда.
Чл.47. Служителите могат да правят изявление от името на общината само със съгласието на кмета на общината.
Чл.48. Служителите в общинската администрация имат право на представително или работно облекло за всяка календарна година. Конкретната стойност на представителното и работното облекло се определя ежегодно с решение на Общински съвет - Пирдоп. Средствата се осигуряват от общинския бюджет.
Чл.49.
За изпълнение на своите задължения служителите имат право на възнаграждение по ред, определен от Кодекса на труда, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове.
Чл. 50. (1) За принос при изпълнение на служебните си задължения служителите от общинската администрация имат право на отличия и награди.
(2) Видовете отличия и награди, както и реда за получаването им, се определят с Правилника за вътрешния трудов ред в община Пирдоп.
(3) Награждаването на служителите от общинската администрация се извършва със заповед на кмета на общината. В заповедта за награждаване се определя вида отличие или награда.
(4) Кметът на общината може по своя преценка едновременно да награди с отличие и предметна награда.
Чл.51.
За нарушение на трудовата дисциплина служителите носят дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда или Закона за държавния служител.
Чл.52. (1) В структурата на общинската администрация, съгласно чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, се назначават служители, които подпомагат и осигуряват работата на общинския съвет.
(2) Заповедите за назначаване и освобождаване на служителите по ал.1 се издават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.
(3) Служителите по ал.1 спазват всички изисквания за служители в общинската администрация.
(4) Заповедите за награждаване, наказване, командироване и отпуск на служителите по ал.1 се издават от кмета на общината, съгласувано с председателя на общинския съвет.
Чл.53. Възлагането на задачи, свързани с организационно-техническото обслужване на общинския съвет и неговите комисии и контрола на дейността на служителите, назначени по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, се извършва от председателя на общинския съвет.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Устройственият правилник е утвърден на основание чл.44, ал.1, т.17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11 от Закона за администрацията.
§2. Устройственият правилник на общинската администрация е утвърден със заповед № 145 от 13.03.2009г. на кмета на община Пирдоп, влиза в сила от датата на утвърждаването му и отменя досега действащия Устройствен правилник. На основание §3 от ЗР Устройственият правилник е допълнен и изменен със Заповед №550/20.11.2009 г. на кмета на община Пирдоп.
§3. Този Устройствен правилник може да бъде изменян и/или допълван от кмета на общината при промяна в структурата на общинската администрация и/или изменения във функциите на общинските звена, както и при законодателни промени.
§4.
Приложение №1 към този правилник е одобрена от Общински съвет - Пирдоп структура на Общинска администрация - Пирдоп.  

Вътрешни правила за прилагане на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси в Община Пирдоп, утвърдени със Заповед № 58 / 07.02.2012 г. на Кмета на община Пирдоп.

Вера Бойчева - чл 12, т. 1, т.2

Николина Божкова - чл.12, т. 1, т. 2, т. 3

Гл. арх. Петър Ковачев - чл.12, т.1, т.2

Инж. Стоил Карагьозов - чл.12, т. 1, т.2

Инж. Анна Велкова - чл.12, т. 1, т.2

Инж. Надя Мутафова - чл.12, т. 1, т.2

Веселка Николова - чл.12, т. 1, т.2

Райна Биволарова - чл.12, т. 1, т.2

Анка Павлова - чл.12, т. 1, т.2

Мария Миндилова - чл.12, т. 1, т.2

Снежана Теодорова - чл.12, т. 1, т.2

Ненка Гинчева - чл.12, т. 1, т.2

Оля Петкова - чл.12, т. 1, т.2

Полина Бахчеванова - чл.12, т. 1, т.2

Цеца Мечкарска - чл.12, т. 1, т.2

Йорданка Минчева - чл.12, т.1, т.2

Красимира Георгиева - чл.12, т. 1, т.2

Елена Смиленова - чл. 12, т. 1, т.2

Райна Тошева - чл.12, т.1, т.2

Нина Николова - чл.12, т. 1, т.2

Светозар Стоянов - чл.12, т. 1, т.2

Мариана Стоянова - чл.12, т. 1, т.2

Камелия Иванова - чл.12, т. 1, т.2

Евгения Мутафчиева - чл.12, т. 1, т.2

Катерина Илиева - чл.12, т. 1, т.2

Иванка Георгиева - чл.12, т. 1, т.2

Стефка Иванова - чл.12, т.1, т.2

Теодора Георгиева - чл.12, т.1, т.2

Нели Николова - чл.12, т. 1, т.2

Дамяна Алипиева - чл.12, т. 1, т.2

Ненка Калканджиева - чл.12, т.2

 

 

РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ

Контакти:

Централа: 07181/52-42 

Дежурен: 07181/51-88;
0886 073 775

Общински съвет: 07181/51-12

КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП

 

Заместник-кмет на община Пирдоп

 
Заместник-кмет на община Пирдоп

 

Секретар

 

Кмет на кметство Душанци

07183/2202

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Европейски програми, общинска собственост,
ТСУ и инфаструктура, икономически, социални дейнoсти и устойчиво развитие“

1. Директор

2. Главен архитект

 

3. Главен експерт „Инвестиционни проучвания, европейски програми и проекти"

 

4. Главен експерт „Програми и проекти"

 

5. Младши експерт "Строителство, инвестиционна дейност и IT"

 

6. Главен специалист „Кадастър и регулация“

7. Главен специалист „Архитектурно-строителен контрол и инженерна инфраструктура“

 

8. Главен специалист „Стопанисване и управление на общинска собственост, жилищна политика, технически архив и услуги, общински архив“

 

9. Старши експерт „Екология, устойчиво развитие и иновации“

 

10. Главен специалист „Туризъм, търговия, защита на потребителите и пазари, снабдяване и складово стопанство“

 
11. Старши експерт „Местни приходи“

 

12. Старши експерт „Местни приходи“

13. Главен специалист „Социални програми“.

14. Главен специалист „Опазване на обществения ред и селско стопанство“

15. Главен специалист „Транспорт и организация на общински автопарк“

16. Главен специалист „Такси, наеми, глоби и каса“

17. Главен специалист „Местни данъци, такси и комплексно обслужване“

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Финанси, бюджет и административно обслужване“

1. Директор

2. Гл. юрисконсулт

 

3. Главен счетоводител

 

4. Финансов контрольор

 

5. Главен специалист/счетоводител

 

6. Главен специалист ТРЗ /счетоводител

 

7. Старши експерт „Човешки ресурси и кореспонденция“

 

8. Главен специалист „Организационно обслужване на ОбС и канцелария“

 

9. Главен специалист „Деловодство и ЦУИГ"

 

10. Главен специалист „Деловодство и ЦУИГ"

 

11. Главен  специалист ГРАО

 

12. Старши експерт „Връзки с обществеността и информационни технологии“