Заповед №376 / 21.08.2019 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: отдаване под наем на терен - публична общинска собственост с площ от 3,00 (три) кв. метра, находящ се между УПИ ХІV  -„За търговска дейност" и УПИ ХІХ - „За търговска дейност" в кв.45 по плана на гр. Пирдоп, представляващ част от пешеходна алея за поставяне на преместваем обект, за осъществяване на търговска дейност, чрез разполагане на собствен павилионЗаповед №375 / 21.08.2019 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на гараж за МПС - частна общинска собственост с площ от 18,00 (осемнадесет) кв. метра, заедно със съответното право на строеж върху мястото (площ от 18,00 кв. метра), построен в междублоковото пространство на УПИ ХХІІ - „За жилищно строителство и магазини" в кв.79 по плана на гр. Пирдоп, с административен адрес: гр. Пирдоп, ул. "Цар Освободител" №83Заповед №373 / 21.08.2019 г. - откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост

21.08.2019 г. - Обява


Заповед №143 / 20.03.2019 год. - откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост.
2019-03-20- Обява01.03.2019 г.

КОНКУРС ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В КОМПЛЕКС С ДЕЙНОСТТА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ №О-19302

Заповед №115 /01.03.2019 г. (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Условия (свали файл)

Технологични планове (свали файл)


01.03.2019 г.

КОНКУРС ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В КОМПЛЕКС С ДЕЙНОСТТА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ №О-19301

Заповед №114 /01.03.2019 г. (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Условия (свали файл)

Технологични планове (свали файл)

Заповед за класиране/22.03.2019 г. (свали файл)


01.03.2019 г.

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

Заповед №113 /01.03.2019 г. (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Условия (свали файл)

Проекто-договор на обект №19202 (свали файл)

Проекто-договор на обект №19203 (свали файл)

Проекто-договор на обект №19204 (свали файл)

Проекто-договор на обект №19205 (свали файл)

Технологични планове (свали файл)

Заповеди за класиране/22.03.2019 г. (свали файл)


12.12.2018 г.

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

Заповед №645 /12.12.2018 г. (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Документация (свали файл)

Проекто-договор на обект №19201 (свали файл)

Технологични планове на обект №19201 (свали файл)

Заповед №27/14.01.2019 г. (свали файл)


12.12.2018 г.

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА

Заповед №646 /12.12.2018 г. (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Документация (свали файл)

Проекто-договор на обект №19101 (свали файл)

Проекто-договор на обект №19102 (свали файл)

Технологични планове на обект №19101 (свали файл) и №19102 (свали файл)

Заповед №26/14.01.2019 г. (свали файл)

Заповед №28/14.01.2019 г. (свали файл)


Заповед №483 / 03.09.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижими жилищни имоти - частна общинска собственост, находящи се в гр.Пирдоп, представляващи новообразувани, незастроени урегулирани поземлени имоти в кв.52Б

25.09.2018 г. - Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №460 / 27.08.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на едноетажна, масивна сграда за магазин със складова част и козирка над входа - частна общинска собственост, със застроена площ от 137 кв. метра, с планоснимачен № 834, построена в междублоковото пространство на УПИ ХVІІ - „За жилищно строителство и магазини" в кв.174 по действащия план на гр.Пирдоп, с административен адрес в гр. Пирдоп, ул. "Цар Освободител" №99.

11.09.2018 г. - Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №459 / 27.08.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен - частна общинска собственост, представляващ част от УПИ ІІ - "За хотел, ресторант, читалище и търговска дейност" в кв.86 по действащия план на града, находящ се в гр. Пирдоп, ул. "Княз Александър Батенберг" № 3А.

11.09.2018 г. - Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №396 / 23.07.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ - „За комплексно обслужване" в кв.19 А по плана на гр.Пирдоп, с площ от 386 квадратни метра, находящ се в гр.Пирдоп, ул."Васил Левски" № 35.

13.08.2018 г. - Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.06.2018 г.

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА

Заповед №347 /26.06.2018 г. (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Документация (свали файл)

Проекто-договор на обект №18104 (свали файл)

Проекто-договор на обект №18105 (свали файл)

Технологични планове на обект №18104 (свали файл 1), (свали файл 2) и №18105 (свали файл 1), (свали файл 2)

13.07.2018 г
Заповед за класиране за обект №18104 (свали файл)

Заповед за класиране за обект №18105 (свали файл)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №345 / 25.06.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Пирдоп, м. "Еленско", с трайно предназначение на териториите - земеделски, с начин на трайно ползване - ливади ...

12.07.2018 г. - Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №344 / 22.06.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №237 / 30.04.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен в сграда с площ от 1,00 кв.м. за поставяне на вендинг автомат за кафе и топли напитки, който да се разположи в част от фоайе, на входа на административната сграда, находяща се в гр.Пирдоп, пл. "Тодор Влайков" №2, построена в УПИ ІІ - "За ДЗИ, ДСК, СБ, ОбС и гаражи", кв. 127 по действащия план на града.
Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №236 / 30.04.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на следния поземлен имот - публична общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 24164.27.15 ...
Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №179 / 02.04.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ магазинно помещение със застроена площ от 65,00 кв.м. и складово помещение към него със застроена площ от 65,00 кв. м. или с обща застроена площ от 130,00 кв.м., разположени на първия етаж на двуетажна масивна сграда (поща, кметство, здравна служба и магазини) в УПИ V, кв.32 по действащия план на с. Душанци, с административен адрес: с. Душанци, пл."Свобода" №5, за дрогерия,...
Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №178 / 02.04.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 56407.22.36, с трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - ливада с площ от 2 203 кв. метра, находящ се в землището на гр. Пирдоп, м. "Еленско".
Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №177 / 02.04.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІ - 234 в кв. 27 по плана на гр.Пирдоп, находящ се в гр. Пирдоп на ул. "Чавдар войвода" № 4В, с площ от 1 207 квадратни метра.
Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.04.2018 г.

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

Заповед №174 / 02.04.2018 г. (свали файл)

Приложения (свали файл)

Условия (свали файл)

Технологични планове за обекти от №О-18203 до №О-18207 (свали файлове)

Проекто-договор за обект №О-18203 (свали файл)

Проекто-договор за обект №О-18204 (свали файл)

Проекто-договор за обект №О-18205 (свали файл)

Проекто-договор за обект №О-18206 (свали файл)

Проекто-договор за обект №О-18207 (свали файл)

Заповед за класиране №218/23.04.2018 г.

Заповед №278 / 23.05.2018 г. за прекратяване на обект №О-18203
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.04.2018 г.

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА

Заповед №173 /02.04.2018 г. (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Условия (свали файл)

Проекто-договор на обект №18103 (свали файл)

Технологичен план на обект №18103 (свали файл 1), (свали файл 2)

Заповед за класиране №217/23.04.2018 г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед №48 / 29.01.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Пирдоп, представляващ поземлен имот №11, кадастрален район 199 по плана на новообразуваните имоти на местността "Камберско дере" с площ от 1 249 кв. метра.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №47 / 29.01.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Пирдоп, представляващ поземлен имот №4, кадастрален район 199 по плана на новообразуваните имоти на местността "Камберско дере" с площ от 800 кв. метра.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №46 / 29.01.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Пирдоп, м. "Еленско", представляващ поземлен имот идентификатор 56407.22.31, с трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - ливада с площ от 2 000 кв. метра.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №45 / 29.01.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Пирдоп, м. "Еленско", представляващ поземлен имот идентификатор 56407.22.30, с трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - ливада с площ от 2 000 кв. метра.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №44 / 29.01.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Пирдоп, м. "Еленско", представляващ поземлен имот идентификатор 56407.22.29, с трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - ливада с площ от 2 000 кв. метра.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №43 / 29.01.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Пирдоп, м. "Еленско", представляващ поземлен имот идентификатор 56407.22.28, с трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - ливада с площ от 2 000 кв. метра.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №42 / 29.01.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижими имоти, представляващи селскостопански сгради на един етаж - частна общинска собственост с идентификатори: 56407.20.49.1 със застроена площ от 328 кв. м., 56407.20.49.2 със застроена площ от 119 кв. м. и 56407.20.49.3 със застроена площ от 81 кв. метра, изградени в поземлен имот с идентификатор 56407.20.49, находящ се в землището на гр.Пирдоп, местността "Тополница", с начин на трайно ползване - нива.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №38 / 29.01.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост ...
Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №37 / 29.01.2018 год. - откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост ...
Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

Заповед №563 / 21.12.2017 г. (свали файл)

Приложения (свали файл)

Условия (свали файл)

Технологични планове за обект №О-18201 и №О-18202 (свали файл 1), (свали файл 2), (свали файл 3)

Проекто-договор за обект №О-18201 (свали файл)

Проекто-договор за обект №О-18202 (свали файл)

Заповед класиране за обект №О-18201/О-18202

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА

Заповед №564 /21.12.2017 г. (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Условия (свали файл)

Проекто-договор на обект №18101 (свали файл)

Проекто-договор на обект №18102 (свали файл)

Технологичен план на обект №18101 (свали файл)

Технологичен план на обект №18102 (свали файл 1), (свали файл 2)

Заповед класиране обект №О-18101

Заповед класиране обект №О - 18102

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед №500/20.11.2017 г. - откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед №499/20.11.2017 г. - откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ едноетажна, масивна сграда - обор със застроена площ от 280,00 кв.метра, с прилежащата площ, находяща се извън регулация, в землището на с. Душанци, местността „Бръмбар", построена в имот №080013 по КВС за отглеждане на овце.

Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед №498/20.11.2-17 г. - откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ масивна сграда - плевня с обор със застроена площ от 170,00 кв.метра, с прилежащата площ, находяща се извън регулация, в землището на с. Душанци, местността „Бръмбар", построена в имот №080013 по КВС за отглеждане на овце.

Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед №456/23.10.2017 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на ул."Чавдар войвода" №4В, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІ - 234 в кв.27 по плана на гр.Пирдоп, с площ от 1 207 квадратни метра.

Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед №353/29.08.2017 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в гр.Пирдоп на ул."Цар Освободител", представляващи незастроени урегулирани поземлени имоти ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №350/28.08.2017 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на дълготрайни материални активи - частна общинска собственост ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №338/21.08.2017 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: предоставяне възмездно под наем на около 9,00 (девет) квадратни метра свободен недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ част от УПИ ІІ - "За хотел, ресторант, читалище и търговска дейност" в кв.86 по плана на гр.Пирдоп ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №337/21.08.2017 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: предоставяне възмездно под наем на терен - частна общинска собственост, представляващ част от имот с №000677, находящ се извън регулация в землището на с.Душанци, в близост до стената на яз."Душанци"...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №315/31.07.2017 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на ул."Чавдар войвода" № 4В,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №314/31.07.2017 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на ул."Славци" № 28А, ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

Заповед №267 / 21.06.2017 г. (изтегли файл)

Условия (изтегли файл)

Приложения (изтегли файл)

Проекто-договор на обект №О-17207 (изтегли файл)

Проекто-договор на обект №О-17208 (изтегли файл)

Проекто-договор на обект №О-17209 (изтегли файл)

Заповед №296 /10.07.2017г. за определяне на купувач за Обект №17207 (изтегли файл)

Заповед №295 / 10.07.2017г. за определяне на купувач за Обект №17208 (изтегли файл)

Заповед №294 / 10.07.2017г. за определяне на купувач за Обект №17209 (изтегли файл)

2017-06-21

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

Заповед (изтегли файл)

Условия (изтегли файл)

Приложения (изтегли файл)

Проекто-договор на обект №О-17204 (изтегли файл)

Проекто-договор на обект №О-17205 (изтегли файл)

Проекто-договор на обект №О-17206 (изтегли файл)

Технологичен план на обект №О-17204 (изтегли файл)

Технологичен план на обект №О-17205 (изтегли файл)

Технологичен план на обект №О-17206 (изтегли файл)

Заповед за класиране обект №О-17204 (изтегли файл)

Заповед за класиране обект №О-17205 (изтегли файл)

Заповед за класиране обект №О-17206 (изтегли файл)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА

Заповед №180 / 05.05.2017 г. (изтегли файл)

Документация за открит конкурс (изтегли файл)

Приложения (изтегли файл)

Проекто-договор на обект №О-17102 (изтегли файл)

Проекто-договор на обект №О-17103 (изтегли файл)

Проекто-договор на обект №О-17104 (изтегли файл)

Технологичен план на обект №О-17102 (изтегли файл)

Технологичен план на обект №О-17103 (изтегли файл)

Технологичен план на обект №О-17104 (изтегли файл)

Заповед за класиране обект №О-17102 (изтегли файл)

Заповед за класиране обект №О-17103 (изтегли файл)

Заповед за класиране обект №О-17104 (изтегли файл)

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №105/28.03.2017 г. - за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне възмездно под наем на терен - частна общинска собственост, представляващ част от имот с № 000677, находящ се извън регулация, в землището на с.Душанци, ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №104/28.03.2017 г. - за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими жилищни имоти - частна общинска собственост, находящи се в гр.Пирдоп, представляващи новообразувани незастроени урегулирани поземлени имоти, ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №103/28.03.2017 г. - за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне възмездно под наем на недвижим жилищен имот - частна общинска собственост, представляващ двустаен апартамент № 31, етаж 5, вход Б, жилищен блок № 34, ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №102/28.03.2017 г. - за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на гр.Пирдоп, м."Еленско", ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №27
/24.01.2017 г. - за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот - ЧОС, извън регулация, находящ се в землището на с. Душанци, м. Бръмбар ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №20/18.01.2017 г. - за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими жилищни имоти - ЧОС, находящи се в гр. Пирдоп, представляващи новообразувани незастроени УПИ ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №19б/18.01.2017 г. - за откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на свободен недвижим жилищен имот - ЧОС, представляващ двустаен апартамент №35 ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №19а/18.01.2017 г. - за откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на свободен недвижим жилищен имот - ЧОС, представляващ двустаен апартамент №31 ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №19/18.01.2017 г. - за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - ЧОС, находящ се в землището на гр. Пирдоп, м. Еленско ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №596
/16.12.2016 г. - за определяне на изпълнител за сеч и извоз на маркирана дървесина до временен склад ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №595/16.12.2016 г. - за определяне на купувач на стояща дървесина от корен от ОФГ в община Пирдоп
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед № 577/05.12.2016 г. за провеждане на открит конкурс  за възлагане на дейности в горските територии
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед № 576/05.12.2016 г. за провежадане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №471
/16.09.2016 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване ...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №470
/16.09.2016 г. за провеждане на публичен търг за предоставяне възмездно под наем на 3,00 (три) квадратни метра свободен недвижим имот - публична общинска собственост...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №469
/16.09.2016 г. за провеждане на публичен търг за предоставяне възмездно под наем на 4,50 (четири цяло и петдесет стотни) квадратни метра свободен недвижим имот - публична общинска собственост ...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №468
/16.09.2016 г. за провеждане на публичен търг за предоставяне възмездно под наем на около 9,00 (девет) квадратни метра свободен недвижим имот - частна общинска собственост ...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед № 340/28.06.2016 г. за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед № 367/08.07.2016 г. (във връзка със Заповед № 326/17.06.2016 г.) за определяне на изпълнител

Заповед № 361/04.07.2016 г. (във връзка със Заповед № 326/17.06.2016 г.) за определяне на изпълнител 

Заповед № 326/17.06.2016 г. за провеждане на открит конкурс за възлагне на дейности в гордките територии
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед № 255/27.04.2016 г.  за провеждане на публичен търг с явно наддаване
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед № 254/27.04.2016 г. за провеждане на конкурс за отдаване под наем на терен - частна общинска собственост с площ до 150.00 кв. м., извън регулация в землището на с. Душанци
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед № 253/27.04.2016 г. за провеждане на публичен търг забезвъзмездно предоставяне под наем на помещение от 15.80 кв.м. свободен недвижим нежилищен имот

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед № 111/18.02.2016 г. за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на ОГФ Пирдоп

Заповед № 168/09.03.2016 г. за определяне на купувач
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед № 49/11.01.2016 г. за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина в района на общински горски фонд, собственост на Община Пирдоп

Заповед № 69/22.01.2016 г. за определяне на изпълнител за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина в района на общински горски фонд, собственост на Община Пирдоп
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед № 50/11.01.2016 г. за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на ОГФ Пирдоп 

Заповед № 70/22.01.2016 г. за прекратяване на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на ОГФ Пирдоп
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИМОТИ ОТ ОПФ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ ПАСИЩА, МЕРИ, ЛИВАДИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2015 - 2016 Г.

Желаещите да ползват пасища, мери и ливади за стопанската 2015 - 2016 г., следва да подадат документи до 10.07.2015 г.

17.07.2015 г. Препис извлечение от протокол
----------------------------------------------------------------------------------------
Заповед № 231/26,06,2015 г. относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на ОГФ Пирдоп

Заповед № 295 / 10.07.2015 г. - За избор на изпълнител
-----------------------------------------------------------------------------------------
В изпълнение на Решение № 37 от заседание на ОбС-Пирдоп, проведено на 29.04.2015 г., във връзка с чл. 46 ал.3 от Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Пирдоп   и Заповед  на Кмета на Община Пирдоп се

ОБЯВЯВА:

Провеждане на публично оповестен конкурс за срок от 1 /една/ година  за изпълнител на дейността: „Безплатни погребални услуги за самотни български граждани, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги или регистрирани в службите за социално слаби, в рамките на определените с бюджета на община Пирдоп от Общински съвет - Пирдоп разходи"./ВИЖ ПОВЕЧЕ/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.59, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и в изпълнение на Решение №36 от заседание на ОбС - Пирдоп, проведено на 29.04.2015 г. Решение №115 и Заповед 144 / 26.05.2015 г. на Кмета на Община Пирдоп се

ОБЯВЯВА:

І. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд за срок от 5 /пет/ години /ВИЖ ПОВЕЧЕ/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.59, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение №23 по Протокол № 3 от заседание на Общински съвет - Пирдоп, проведено на 28.03.2015 год. и заповед на Кмета на община Пирдоп се,

 О Б Я В Я В А:

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терен - публична общинска собственост с площ от 4,00 м2 (четири квадратни метра) в гр.Пирдоп, община Пирдоп, област Софийска, находящ се на север от УПИ II-986, „За търговска дейност" в кв.130 (над озеленената триъгълна площ до автобусната спирка на „Скалата"), представляващ част от южен тротоар на ул."Панагюрско шосе" за поставяне на собствен типов преместваем павилион тип „Лавка", за осъществяване на търговска дейност, за срок от пет години./виж повече/

-----------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.59, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение №35 по Протокол № 4 от заседание на Общински съвет - Пирдоп, проведено на 29.04.2015 год. и заповед на Кмета на община Пирдоп се,

О Б Я В Я В А:

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на свободен недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ част от едноетажна сглобяема сграда тип „Пионер" - източно помещение със застроена площ на цялото от 165,00 (сто шестдесет и пет) квадратни метра, от които 15,00 (петнадесет) квадратни метра за протеинов бар, находящо се на ул."Чавдар войвода" № 4Б, изградено в УПИ VІІІ - "За детска градина", кв.27 по плана на гр.Пирдоп с предназначение за „Спортен фитнес клуб с протеинов бар", за срок от девет години. /виж повече/
---------------------------------------------------------------------------

Заповед №477 от 27.11.2014г. отностно явен търг за продажба на стояща дървесина на корен. 

Заповед № 504/17.12.2014 г. - относно избран изпълнител
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №494 от 10.12.2014г. отностно купувач на стояща дървесина на корен. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №476 от 27.11.2014г. отностно открит конкурс за избор на изпълнител за добив на дървесина и транспорт до краен потребител. 

Заповед № 503 / 17.12.2014 г. - относно избран изпълнител
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед №493 от 10.12.2014г. относно избор на изпълнител за добив на дървесина и транспорт до краен потребител

 

На основание чл.59, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение №29 по Протокол №4 от заседание на Общински съвет - Пирдоп, проведено на 28.03.2013 год. и заповед на Кмета на община Пирдоп се, 

О Б Я В Я В А: 

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Пирдоп, представляващ едноетажна, масивна сграда - бикарник със застроена площ от 133,00 квадратни метра, построена в УПИ І-2086, за складова, промишлена и търговска дейност, кв.137 по плана на гр.Пирдоп на ул."Стоян х. Петров" № 18, описана в Акт за частна общинска собственост № 106 от 11.12.2008 год. за срок от пет години. (Виж повече)

----------------------------------------------------------------------------------------
На основание чл.59, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение №57 по Протокол №6 от заседание на Общински съвет - Пирдоп, проведено на 26.06.2014 год. и заповед на Кмета на община Пирдоп се,

О Б Я В Я В А:

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на гр.Пирдоп, представляващ незастроен поземлен имот с № 000337, с начин на трайно ползване - дере, овраг, яма, с площ от 2.000 дка (два декара) (Виж повече)

---------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №270 от 25.07.2014г. относно купувачи на стояща дървесина на корен  

Заповед №263 от 11.07.2014г. отностно явен търг за продажба на стояща дървесина на корен 

Документация към заповед №263/11.07.2014г. за обект№14202

Документация към заповед №263/11.07.2014г. за обект№14203

Документация към заповед №263/11.07.2014г. за обект№14204

Заповед №235 от 20.06.2014г. отностно избор на изпълнител за добив на дървесина 

Заповед №224 от 09.06.2014г. отностно провеждане на открит конкурс за избор на изпълнител за добив на дървесина

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в обект: 14102

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в обект: 14103 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
На основание чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС и във  връзка с чл.16, ал.1 и ал.2, чл.57, ал.1, чл.74 и следващите от Раздел трети, Глава осма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и в изпълнение на Решение №115 от заседание на ОбС - Пирдоп, проведено на 18.12.2013 г. и Заповед №121/ 09.04.2014 г. на Кмета на Община Пирдоп се

ОБЯВЯВА:

І. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд за срок от 5 /пет/ години /виж повече/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.59, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение №27 по Протокол №3 от заседание на Общински съвет - Пирдоп, проведено на 27.03.2014 год. и заповед на Кмета на община Пирдоп се,

О Б Я В Я В А:

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на ул."Паскал" № 4Б, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот ХVІ - „За търговска дейност" в кв.30 по плана на гр.Пирдоп с площ от 802,00 (осемстотин и два) квадратни метра /виж повече/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.59, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение №21 по Протокол №2 от заседание на Общински съвет - Пирдоп, проведено на 27.02.2014 год. и заповед на Кмета на община Пирдоп се,

О Б Я В Я В А:

Публичен търг с явно наддаване за предоставяне възмездно под наем на недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на ул."Чавдар войвода" № 4Б, УПИ VІІІ - "За детска градина" в кв.27 по плана на гр.Пирдоп, представляващ помещение за осъществяване на нетърговски нужди с площ от 165,00 (сто шестдесет и пет) квадратни метра /виж повече/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.59, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение №22 по Протокол №2 от заседание на Общински съвет - Пирдоп, проведено на 27.02.2014 год. и заповед на Кмета на община Пирдоп се,                     

О Б Я В Я В А:

Публичен търг с явно наддаване за отдаване възмездно под наем на недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на ул."Цар Освободител" № 83, междублоковото пространство на УПИ ХХІІ - "За жилищно строителство и магазини" в кв.79 по плана на гр.Пирдоп, представляващ гараж за МПС със застроена площ от 18,00 (осемнадесет) квадратни метра /виж повече/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.59, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение №28 по Протокол №3 от заседание на Общински съвет - Пирдоп, проведено на 27.03.2014 год. и заповед на Кмета на община Пирдоп се,

О Б Я В Я ВА:

Публичен търг с явно наддаване за отдаване възмездно под наем на терен - публична общинска собственост, находящ се между УПИ ХІV - "За търговска дейност" и УПИ ХІХ - "За търговска дейност" в кв.45 по плана на гр.Пирдоп, представляващ част от пешеходна алея с площ от 3,00 (три) квадратни метра /виж повече/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Заповед № 35/03.02.2014г.
Заповед № 48/14.02.2014г.
Относно провеждане на открит конкурс за избор на изпълнител за добив на дървесина
Заповед № 34/03.02.2014г.
Заповед № 47/14.02.2014г.
Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими жилищни имоти - частна общинска собственост, находящи се в гр.Пирдоп /виж повече/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Заповед № 611/02.12.2013г.
Относно провеждане на открит конкурс за избор на изпълнител за добив на дървесина
Заповед №624/13.12.2013г.
За избор на изпълнител за добив на дървесина 
Заповед № 612/02.12.2013г.
Относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Заповед №625/13.12.2013г.
За купувач на стояща дървесина на корен 
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ПИРДОП” ЕАД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижим имот, собственост на “МБАЛ-ПИРДОП” ЕАД /виж повече/
-----------------------------------------------------------------------------------------------
“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ПИРДОП” ЕАД обявява публичен конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на “МБАЛ-ПИРДОП” ЕАД /виж повече/
----------------------------------------------------------------------------------   

На основание чл.59, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 77 по Протокол № 11 от заседание на Общински съвет – Пирдоп, проведено на 13.08.2013 год. и заповед на Кмета на община Пирдоп се, 

                                                                       О Б Я В Я В А:

 

Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими жилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр.Пирдоп, представляващи новообразувани, незастроени урегулирани поземлени имоти /виж повече/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

На основание чл.59, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 55 по Протокол № 8 от заседание на Общински съвет – Пирдоп, проведено на 27.06.2013 год. и заповед на Кмета на община Пирдоп се,

 

                                                                       О Б Я В Я В А:

 

Публично оповестен конкурс за продажба на недвижими нежилищни имоти – частна общинска собственост /виж повече/


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № 408 /09.08.2013г.
Относно провеждане на открит конкурс

Заповед № 434 /21.08.2013г.

Относно избор на изпълнител

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № 409 /09.08.2013г.
Относно провеждане на явен търг

Заповед № 433 / 21.08.2013 г.

Относно обявяване на купувач


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В изпълнение на Решение № 45 по  Протокол № 6 от заседание на Общински съвет – Пирдоп, проведено на 30.05.2013 год. и заповед на Кмета на община
Пирдоп се,

 

                                                                       О Б Я В Я В А:

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими жилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр.Пирдоп, представляващи новообразувани, незастроени урегулирани поземлени имоти /виж повече/

------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № 296 / 14.06.2013 г.

Относно провеждане на открит конкурс

Заповед № 308 / 26.06.2013 г.

Относно избор на изпълнител

--------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № 295 / 14.06.2013 г.

Относно провеждане на търг с яно наддаване

Заповед № 307 / 26.06.2013 г

Относно избор на изпълнител 

Заповед № 335 / 03.07.2013 г.

Относно избор на изпълнител

Заповед № 336 / 03.07.2013 г.

Относно прекратяване на повторен явен търг

----------------------------------------------------------------------------------------------


На основание чл.59, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 46 по Протокол № 6 от заседание на Общински съвет – Пирдоп, проведено на 30.05.2013 год. и Заповед № 290 от 12.06.2013 год. на Кмета на община Пирдоп се,

 

                                                                       О Б Я В Я В А:

 Публично оповестен конкурс за продажба на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр.Пирдоп, местност “Диспансера” /виж повече/

---------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 16, ал. 7 и  чл. 20 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 30 по Протокол № 4 от заседание на Общински съвет - Пирдоп, проведено на 28.03.2013 г. и Заповед № 198 от 10.04.2013 г. на Кмета на Община Пирдоп, се открива процедура по провеждане на публичен търг за предоставяне на безвъзмездно под наем на 9.000 кв. м. свободен терен - публична общинска собственост./виж повече/

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № 186 / 02.04.2013 г.

Относно удължаване на срока за подаване на предложения за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот № 121008 - нива в местността "Мезинов дол", землище на гр. Пирдоп
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № 158 / 25.03.2013 г.

Относно провеждане на открит конкурс

Заповед № 199 / 11.04.2013 г.

Относно прекратяване на открит конкурс

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № 157 / 25.03.2013 г.

Относно провеждане търг с явно наддаване

Заповед № 204 / 12.04.2013 г.

Относно избор на изпълнител 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № 94 / 18.02.2013 г.

Относно провеждане на търг

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № 14 / 04.01.2012 г.

Относно провеждане на открит конкурс

Заповед № 39 /18.01.2013 г.

Относно избор на изпълнител 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № 13 / 04.01.2013 г.

Относно провеждане на открит конкурс

Заповед № 46 / 24.01.2013 г.

Относно прекратяване на открит конкурс

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Заповед № 628 / 08.11.2012 г.

Относно процедура по провеждане на публично оповестен конкурс

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № 625 / 05.11.2012 г.

Относно процедура по провеждане на публично оповестен конкурс

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Заповед № 562 /08.10.2012 г.

Относно провеждане на открит конкурс

Заповед № 585 / 19.10.2012 г.

Относно избор на изпълнител 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Заповед № 561 /08,10,2012 г.

Относно провеждане на явен търг с наддаване

 Заповед № 584 / 19.10.2012 г.

Относно избор на изпълнител

Заповед № 593 / 25.10.2012 г.

Относно прекратяване на повторен явен кръг

 Заповед № 710 / 14.12.2012 г.

Относно отменяне на Заповед № 584 / 19.10.2012 г.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Заповед № 499 / 03.09.2012 г.

Относно провеждане на търг с явно наддаване

Заповед № 517 / 14.09.2012 г.

Относно избор на изпълнител

Заповед № 536 / 21.09.2012 г.

Относно избор на изпълнител


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № 444 / 27,07,2012 г.

 

Относно провеждане на открит конкурс


 Заповед № 460 / 09.08.2012 г.


Относно избор на изпълнител 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Заповед № 445 / 27,07,2012 г.

 

Относно провеждане на търг с явно наддаване


Заповед № 459 / 08.02.2012 г.

Относно избор на изпълнител 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

ЗАПОВЕД

№ 369

гр.Пирдоп, 20.06.2012 год.

Заповед № 355 / 15.06.2012 г.

Заповед № 354 / 15.06.2012 г.

заповед № 224 / 23.04.2012 г.

ЗАПОВЕД № 107 / 05.03.2012г.

ЗАПОВЕД № 106/ 05.03.2012г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.62 от и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-ПИРДОП и в изпълнение на Решение № 93 от 03.07.2012г на ОбС-Пирдоп

„МБАЛ–ПИРДОП”ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на “МБАЛ -ПИРДОП” ЕООД

 

1.Описание на обекта:  Отдаване под наем за срок от 3 (три) години на Павилион с обща полезна площ от 6,00 кв.м, разположен на I-ви етаж до северния вход на „Медицински Център I-Пирдоп” ЕООД, в сградата на МБАЛ-ПИРДОП”ЕООД, находяща се в гр. Пирдоп, ул .”Георги Бенковски”  № 24. (виж повече)

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.62 от и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-ПИРДОП и в изпълнение на Решение № 92 от 03.07.2012г на ОбС-Пирдоп

 

„МБАЛ –ПИРДОП” ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на “МБАЛ -ПИРДОП” ЕООД

1.Описание на обекта: Отдаване под наем за срок от 3(три) години на  Кухненски блок с обща полезна площ от 416,00 кв.м., разположен в сутерена на стационарния корпус в сградата на „МБАЛ-ПИРДОП”ЕООД– западно крило. (виж повече)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.62 от и Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-ПИРДОП и в изпълнение на Решение № 91 от 03.07.2012г на ОбС-Пирдоп

„МБАЛ–ПИРДОП”ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на “МБАЛ-ПИРДОП”ЕООД

1. Описание на обекта: Отдаване под наем за срок от 3(три) години на Кафе-закуски с обща полезна площ от 38,00 кв.м., разположено в сутерена на поликлиничния корпус – северно крило. (виж повече)

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        На основание чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.16, ал.1 и ал.2, чл.19, ал.1, чл.74, ал.1, т.1, ал.2 и следващите от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, в изпълнение на Решение № 65, Решение № 66, Решение № 67 по Протокол № 7 от заседание на ОбС – Пирдоп, проведено на 26.04.2012 год. и Заповед № 369 от 20.06.2012 год. на Кмета на община Пирдоп се

 

                                                                       О Б Я В Я В А Т:

 

Публично оповестени конкурси за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имоти от общинския поземлен фонд (виж повече)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

О Б Я В А

      

              На основание чл.3, ал.1 от Наредба №9 за условията и реда  за провеждане на конкурси за възлагане на  управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, във връзка с чл.63, ал.3 от ЗЛЗ и Решение № 88 /31.05.2012 г. на ОбС –Пирдоп,

 

                                                           ОБЩИНА ПИРДОП

 

                                                обявява конкурс, както следва:

 

І. Обект на конкурса:

Възлагане управлението на “МБАЛ – Пирдоп” ЕООД – гр. Пирдоп (виж повече)

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.10.2012г. - Заповед № 218 / 15.08.2012 г. - "Доставка на дизелово гориво за отоплителен сезон 2012 - 2013 г."


 

 

Покана

 

Изисквания

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 „Извършване на специализиран превоз на ученици под и над  16 години на територията на Община Пирдоп през учебната 2012-2013 година”

 

 

Тръжна документация

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

Приложение №7

Покана

 

Забелешка: Приложенията към Проекто - договора ще се връчат в момента на подписване на договора!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.07.2012 г. - Заповед № 411 / 10,07,2012 г. - „Упражняване на независим строителен надзор в процеса на изпълнение на СМР“


                                                                                 по проект:

 

Предотвратяване на рискове от наводнения, чрез извършване на дребномащабни мерки по коритата на реките Славци, Манджарин, Бузола, Селска в град Пирдоп и реки Оджов дол и Пуфте  в село Душанци, община Пирдоп”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Покана

Методика за оценка

Технически спецификации

Оферта


Договор - проект

  

08.06.2012 г. – Заповед № 342 / 06.06.2012 г. – „Упражняване на независим строителен надзор в процеса на изпълнение на СМР“

 


по проект:

 

Предотвратяване на рискове от наводнения, чрез извършване на дребномащабни мерки по коритата на реките Славци, Манджарин, Бузола, Селска в град Пирдоп и реки Оджов дол и Пуфте  в село Душанци, община Пирдоп”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

 

Покана

Технически спецификации

Оферта

Договор - проект

 


04.05.2012г. - Заповед № 250 / 04.05.2012г. - "Ремонт и адаптация на сградата на "Културен дом - Читалище Напредък", УПИ І - за културен дом, кв. 127, град Пирдоп"

 

Покана

 Техническо задания 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


27.04.2012г. - Заповед № 241 / 27.04.2012г. - "Водопровод  за стопански нужди с. Душанци - северна част, Община Пирдоп"

 

Покана 

Образец № 1

Образец № 2

Образец № 3

Образец № 4

Образец № 5

Образец № 6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


11.04.2012г. - ЗАПОВЕД № 205 / 11.04.2012г. - "Извършване на дейности по информация по информация и публичност и организиране на публични събития по проект "Процесът на формулиране и реализиране на местни политики - важен за всеки гражданин"Пълно описание - Приложение № 1

Сведения за кандидата - Приложение № 2

Образец на ферта - Приложение № 3

Ценово предложение - Приложение № 4

Задължения за осигуряване на информация и публичност - Приложение № 5

Справка - информация - Приложение № 6

Проект на договор

Декларация по чл.47 ал.1 от ЗОП

Декларация по чл.47 ал.2 от ЗОП

Декларация по чл.47 ал.5 от ЗОП

Обявление за публична покана-------------------------------------------------------------------------------------------------------04.04.2012г - ЗАПОВЕД № 150 /03.04.2012г. - "Осъществяване на независим строителен надзор над СМР на обект: "Реконструкция на градска градина, кв. 80, гр. Пирдоп""Публична покана за участие в процедура по Глава осма "а" на ЗОП


Оферта за участие-Приложение №1

Административни сведения - Приложение №2

Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.2 и ал.5 от ЗОП - Приложение №3

Техническо предложение - Приложение №4

Декларация за обстоятелства, които биха повлияли при изготвянето на Офертата - Приложение №5

Декларация, за спазване на действащи стандарти и норми - Приложение №6

Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - Приложение №7

Ценова оферта - Приложение №8

Проект на Договор - Приложение №9

 

З  А  П  О  В  Е  Д   № 171
гр.Пирдоп, 20.04.2011 год.

На основание чл.44, ал.2 от  Закона  за местното  самоуправление  и  местната администрация в изпълнение на Решение №52 по Протокол №5 от 31.03.2011 год. на Общински съвет - гр.Пирдоп, чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с Акт за публична общинска собственост №39 от 28.01.2008 год., чл. 19, ал.1 и ал.2 и чл.21, ал.1, при условията на чл.61, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, се открива процедура по провеждане на  публичен  търг за предоставяне възмездно под  наем на 4,50 (четири цяло и петдесет стотни) квадратни метра свободен недвижим нежилищен имот - публична общинска собственост, при посочените условия: (виж повече)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З  А  П  О  В  Е  Д  № 172
гр.Пирдоп, 20.04.2011 год.

На основание чл.44, ал.2 от  Закона  за местното  самоуправление  и  местната администрация в изпълнение на Решение №51 по Протокол №5 от 31.03.2011 год. на Общински съвет - гр.Пирдоп, чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 16, ал.1 и ал.2 при условията на чл.61, ал.1, ал.2 и ал.3  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се открива процедура по провеждане на  публичен търг за предоставяне възмездно под наем на общо - 26,03 (двадесет и шест цяло и три  стотни) квадратни метра на свободен недвижим  нежилищен имот - частна общинска собственост, при посочените условия: (виж повече)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Предстояща процедура по провеждане на  
публичен търг с явно наддаване за предоставяне на сечища

Община Пирдоп, на основание разпоредбите на чл.80, ал.2, т.3 и чл.87 е, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за горите и Заповед № 98/09.03.2011г. на Кмета на Община Пирдоп, организира продажба на дървесина на корен чрез публичен търг с явно наддаване за предоставяне на сечища за следните обекти и при следните условия: (виж повече)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД №9 / 07.01.2011 г.

На основание чл.44, ал.2 от  Закона  за местното  самоуправление  и  местната администрация в изпълнение на Решение № 152 по Протокол № 15 от 22.12.2010 год. на Общински съвет - гр.Пирдоп, чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 16, ал.1 и ал.2 при условията на чл.61, ал.1, ал.2 и ал.3  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, със Заповед №9/07.01.2011 г. на кмета на община Пирдоп се открива процедура по провеждане на  публичен търг за предоставяне възмездно под наем на общо 36,23 (тридесет и шест цяло и двадесет и три стотни) квадратни метра на свободен недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, при посочените условия: (виж повече)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД №10 / 07.01.2011 г.

На основание чл.44, ал.2 от  Закона  за местното  самоуправление  и  местната администрация в изпълнение на Решение № 153 по Протокол № 15 от 22.12.2010 год. на Общински съвет - гр.Пирдоп, чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 16, ал.1 и ал.2 при условията на чл.61, ал.1, ал.2 и ал.3  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, със Заповед №10/07.01.2011 г. на кмета на община Пирдоп се открива процедура по провеждане на  публичен търг за предоставяне възмездно под наем на общо 26,03 (двадесет и шест цяло и три  стотни) квадратни метра на свободен недвижим  нежилищен имот - частна общинска собственост, при посочените условия: (виж повече)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 87 "п", ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 и във връзка със чл. 87 "р" от ППЗГ,  Заповед № 474 /10.12.2010г. на Кмета  на община Пирдоп, се обявява търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина от обект в м. "Бобьовица", добита от горите на територията на община Пирдоп - ОГФ, обект №О-10403 П с начални цени без ДДС по дървесни видове, сортименти и количество по насаждения и общо за обектите и гаранции както следва: (виж повече)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Със Заповед №309/28.07.2010 г. на кмета на община Пирдоп се откри процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Строителни работи по реализирането на проекти по договори между община Пирдоп и Държавен фонд „Земеделие" за безвъзмездна финансова помощ за извършване на дейностите по проект в рамките на Програма за развитие на селските райони 2007- 2013 г. по мярка 321 - „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" - „Интегриран воден проект на с.Душанци, Община Пирдоп. Лот 1: Интегриран воден проект на с.Душанци, община Пирдоп, Подобект: Изграждане и реконструкция на водопроводна мрежа, Лот 2: Интегриран воден проект на с.Душанци, община Пирдоп, Подобект: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води и Подобект: „Изграждане на канализационната мрежа - Етап I-ви, Лот 3: Интегриран воден проект на с.Душанци, община Пирдоп, Подобект: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води и Подобект: „Изграждане на канализационната мрежа - Етап 2-ри" чрез строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване". Условията за поръчката са обявени в Държавен вестник, на електронната страница на Агенция за обществени поръчки /www.aop.bg/ и в Официалния вестник на Европейски съюз  /www.eur-lex.europa.eu/.

Прогнозна стойност  - 12 181 984.00 лв.
Срок за изпълнение - 24 месеца
Гаранция за участие  - 121 000.00 лв.

Срок за закупуване на документацията: 16.30 часа на 10.09.2010г.
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16.30 часа на 20.09.2010г.
Срок на валидност на офертите: 120 /сто и двадесет/ дни.
Цена на документацията: 240.00 лв.

Условия за отваряне на офертите

Място: Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл. "Тодор Влайков" №2
Час: 10:00
Дата: 21/09/2010 г.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З  А  П  О  В  Е  Д  №416 / 05.11.2010 год.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Решение № 142 по Протокол № 12 от 06.10.2010 год. на Общински съвет - гр.Пирдоп, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 39 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при условията на чл.61, ал.1, ал.2 и ал.3 от същата Наредба, се открива процедура по провеждане на  публичен търг за определяне на купувач на говежди разплодник - говедо, порода "Българско кафяво", при посочените условия: (виж повече)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

З  А  П  О  В  Е  Д  №400 / 25.10.2010 год.

На основание чл.44, ал.2 от  Закона  за местното  самоуправление  и  местната администрация в изпълнение на Решение № 134 по Протокол №12 от 06.10.2010 год. на Общински съвет - гр.Пирдоп, чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 16, ал.1 и ал.2 при условията на чл.61, ал.1, ал.2 и ал.3  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се открива процедура по провеждане на  публичен търг за предоставяне възмездно под наем на 15,80 (петнадесет цяло и осемдесет стотни) квадратни метра на свободен недвижим  нежилищен имот - частна общинска собственост, при посочените условия: (виж повече)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З А П О В Е Д  № 342 / 02.09.2010 г.

 Решение за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка

На основание чл.44, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местна администрация и на основание чл.14, ал.7 ЗОП и чл.1 ал.2 т.3, чл.3 ал.2 и чл.4 ал.1 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Откривам процедура чрез открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на проектант за разработване на проекти в идейна фаза за „Интегриран воден проект на гр.Пирдоп - "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа".

Мотиви за избор: Естеството на услугата позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условията за договаряне с покана, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на открития конкурс.

2. Одобрявам обявлението по чл.25, ал.2 ЗОП и чл.8 ал.1 т.2 НВМОП за откриване на малката обществената поръчка и документацията за участие в процедурата, които представляват неразделна част от настоящото решение.

3. Обявявам критерий за оценка на предложенията: ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА.

Настоящата заповед/решение с обявлението да се изпратят до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра по обществени поръчки, а обявлението и до редакцията на "Държавен вестник".

Настоящата заповед/решение да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП:(п)________________

АНТОАНЕТА ИЛИЕВА

 


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА НВМОП С ПРЕДМЕТ: 

Избор на проектант за разработване на проекти в идейна фаза за „Интегриран воден проект на гр.Пирдоп "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З А П О В Е Д  № 341 / 02.09.2010 г.

 Решение за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка

На основание чл.44, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местна администрация и на основание чл.14, ал.7 ЗОП и чл.1 ал.2 т.3, чл.3 ал.2 и чл.4 ал.1 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Откривам процедура чрез открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за извършване на комплексна консултантска услуга за подготовка за кандидатстване на община Пирдоп за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.".

Мотиви за избор: Естеството на услугата позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условията за договаряне с покана, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на открития конкурс.

2. Одобрявам обявлението по чл.25, ал.2 ЗОП и чл.8 ал.1 т.2 НВМОП за откриване на малката обществената поръчка и документацията за участие в процедурата, които представляват неразделна част от настоящото решение.

3. Обявявам критерий за оценка на предложенията: ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА.

Настоящата заповед/решение с обявлението да се изпратят до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра по обществени поръчки, а обявлението и до редакцията на "Държавен вестник".

Настоящата заповед/решение да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП:(п)________________

АНТОАНЕТА ИЛИЕВА

 


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА НВМОП С ПРЕДМЕТ: 

„Избор на консултант за извършване на комплексна консултантска услуга за подготовка за кандидатстване на община Пирдоп за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г." с проект  „Интегриран воден проект на гр.Пирдоп "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

Община Пирдоп на основание разпоредбите на чл.80, ал.2, т.3 и чл.87 "е", ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за горите и Заповед №298/19.07.2010г. на Кмета на Община Пирдоп, организира продажба на дървесина на корен чрез публичен търг с явно наддаване за предоставяне на сечища за следните обекти и при следните условия: (виж повече)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З А П О В Е Д  №245
гр.Пирдоп, 14.06.2010 год.

На основание чл.44, ал.2 от  Закона  за местното  самоуправление  и  местната администрация, в изпълнение на Решение №78 по Протокол №6 от 27.05.2010 год. на Общински съвет - гр.Пирдоп, чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с Акт за публична общинска собственост №39 от 28.01.2008 год., чл. 19, ал.1 и ал.2 и чл.21, ал.1,  при условията на чл.61, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, се  открива процедура по провеждане на  публичен  търг за  предоставяне възмездно под  наем на 4 ,50 (четири цяло и петдесет стотни) квадратни метра свободен недвижим  нежилищен имот - публична общинска собственост, при посочените условия: (виж повече)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Със Заповед №195/05.05.2010 г. на кмета на община Пирдоп се откри процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  "Осъществяване на строителен надзор над СМР на обект „Интегриран воден проект на с. Душанци, Община Пирдоп. Лот 1: Интегриран воден проект на с. Душанци, община Пирдоп, Подобект: Изграждане и реконструкция на водопроводна мрежа, Лот 2: Интегриран воден проект на с. Душанци, община Пирдоп, Подобект: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води и Подобект: „Изграждане на канализационната мрежа - Етап 1-ви, Лот 3: Интегриран воден проект на с. Душанци, община Пирдоп, Подобект: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води и Подобект: „Изграждане на канализационната мрежа - Етап 2-ри" по проект: „Интегриран воден проект на с. Душанци, Община Пирдоп. Лот 1: Интегриран воден проект на с. Душанци, община Пирдоп, Подобект: Изграждане и реконструкция на водопроводна мрежа, Лот 2: Интегриран воден проект на с. Душанци, община Пирдоп, Подобект: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води и Подобект: „Изграждане на канализационната мрежа - Етап 1-ви, Лот 3: Интегриран воден проект на с. Душанци, община Пирдоп, Подобект: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води и Подобект: „Изграждане на канализационната мрежа - Етап 2-ри" финансиран по Програма за развитие на селските райони 3007-2013г. ,Мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони" подкрепена от Европейския Земеделски фонд за развитие на селските райони. Условията за поръчката са обявени в Държавен вестник и на електронната страница на Агенция за обществени поръчки /www.aop.bg/.
Прогнозна стойност  - 200 612.00 лв.
Срок за изпълнение - 24 месеца
Гаранция за участие  - 2 000.00 лв.
Срок за закупуване на документацията: 16.30 часа на 11.06.2010г.
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16.30 часа на 21.06.2010г.
Срок на валидност на офертите: 120 /сто и двадесет/ дни.
Цена на документацията: 36.00 лв.
Условия при отваряне на офертите:
Място: Заседателната зала на ОбА - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл. "Тодор Влайков" №2
Час: 10:00
Дата: 22/06/2010

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Със Заповед №199/10.05.2010 г. на кмета на община Пирдоп се откри процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  "Консултантски услуги, свързани с управление изпълнението на дейностите, включително отчитане на дейностите до изплащане на помощта по проекта с наименование:„Интегриран воден проект на с. Душанци, Община Пирдоп. Лот 1: Интегриран воден проект на с. Душанци, община Пирдоп, Подобект: Изграждане и реконструкция на водопроводна мрежа, Лот 2: Интегриран воден проект на с. Душанци, община Пирдоп, Подобект: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води и Подобект: „Изграждане на канализационната мрежа - Етап 1-ви, Лот 3: Интегриран воден проект на с. Душанци, община Пирдоп, Подобект: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води и Подобект: „Изграждане на канализационната мрежа - Етап 2-ри" финансиран по Програма за развитие на селските райони 3007-2013г. ,Мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони" подкрепена от Европейския Земеделски фонд за развитие на селските райони. Условията за поръчката са обявени в Държавен вестник и на електронната страница на Агенция за обществени поръчки /www.aop.bg/.
Прогнозна стойност  - 196452.00 лв.
Срок за изпълнение - 30 месеца
Гаранция за участие  - 1 950.00 лв.
Срок за закупуване на документацията: 16.30 часа на 14.06.2010г.
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16.30 часа на 24.06.2010г.
Срок на валидност на офертите: 120 /сто и двадесет/ дни.
Цена на документацията : 36.00 лв.
Условия при отваряне на офертите:
Място: Заседателната зала на ОбА - Пирдоп, гр. Пирдоп, пл."Тодор Влайков" №2
Час: 10:00
Дата: 25/06/2010

Публичен търг за предоставяне възмездно под наем на 4 (четири) квадратни метра свободен недвижим  нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на ул."Цар Освободител" в част от УПИ (парцел) ХVІІ - "За жилищно строителство и магазини," кв.174, представляващ  терен с площ от 4 (четири) квадратни  метри  за поставяне на павилион за търговска дейност, ще се проведе на 27.04.2010 год. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл."Тодор Влайков" №2, трети етаж.

Публичен търг за предоставяне възмездно под наем на 72 (седемдесет и два) квадратни метра свободен недвижим  нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се  извън регулация в землището на с.Душанци, община Пирдоп в близост до язовирната стена на яз."Душанци",  представляващ  част от имот № 000677 с площ от 72 (седемдесет и два) квадратни  метри  за поставяне на павилион за търговска дейност и навес, ще се проведе на 27.04.2010 год. от 10.30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл."Тодор Влайков" № 2, трети етаж.

Публичен търг за предоставяне възмездно под наем на 4,50 (четири цяло и петдесет стотни) квадратни метра свободен недвижим  нежилищен имот - публична общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на пл."Тодор Влайков", представляващ част от площадно пространство с шадраван в кв.127, с площ от 4,50 (четири цяло и петдесет стотни) квадратни метра за поставяне на павилион за търговска дейност, ще се проведе на 20.04.2010 год. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл."Тодор Влайков" №2, трети етаж.

Публичен търг за предоставяне възмездно под наем на 165 (сто шестдесет и пет) квадратни метра на свободен недвижим  нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на ул."Чавдар войвода" №4Б, УПИ (парцел) VІІІ - "За детска градина" в кв.27, представляващ помещение с площ от 165 (сто шестдесет и пет) квадратни метра за услуги, ще се проведе на 20.04.2010 год. от 10.30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл."Тодор Влайков" №2, трети етаж.

Публичен търг за предоставяне възмездно под наем на 8,70 (осем цяло и седемдесет стотни) квадратни метра свободен недвижим  нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на ул."Цар Освободител" № 47 в кв.89, ще се проведе на 09.04.2010 год. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл."Тодор Влайков" № 2, трети етаж.

Публичен търг за предоставяне възмездно под наем на 6 (шест) квадратни метра на свободен недвижим  нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на ул."Княз Александър Батенберг" №3з, УПИ (парцел) ІІ - "За хотел, ресторант, читалище и търговска дейност" в кв.86, ще се проведе на 07.04.2010 год. от 11.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл."Тодор Влайков" № 2, трети етаж.

Публичен търг за предоставяне възмездно под наем на 9 (девет) квадратни метра на свободен недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на ул."Княз Александър Батенберг" №3б, УПИ (парцел) ІІ - "За хотел, ресторант, читалище и търговска дейност" в кв.86, ще се проведе на 07.04.2010 год. от 10.30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл."Тодор Влайков" № 2, трети етаж.

Публичен търг за предоставяне възмездно под наем на 6 (шест) квадратни метра свободен недвижим  нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на ул."Княз Александър Батенберг" №3а, УПИ (парцел) ІІ - "За хотел, ресторант, читалище и търговска дейност" в кв.86, ще се проведе на 07.04.2010 год. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл."Тодор Влайков" № 2, трети етаж.

Публичен търг за определяне на купувач на недвижим жилищен имот - частна общинска собственост, находящ  се на ул."Цар Освободител" №101, жилищен блок №31, етаж І, ще се проведе на 25 март 2010 год. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, град Пирдоп, пл. "Тодор Влайков" № 2, трети етаж.

Публичен търг за определяне на купувач на говежди разплодник - говедо, порода "Българско кафяво", ще се проведе на 03.02.2010 год. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл."Тодор Влайков" № 2, трети етаж.

Със Заповед №501 / 05.10.2009г. Кметът на община Пирдоп обявява:Открива процедура за възлагане на обществена поръчка - открита процедура с предмет: "Изготвяне на Технически проект за  закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, намиращо се в м. „Сулюманица", гр. Пирдоп и провеждане на морфологичен анализ на битовите отпадъци генерирани на територията на община Пирдоп по проект "Техническа помощ за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, намиращо се в местността "Сулюманица", гр.Пирдоп и провеждане на  морфологичен анализ на битовите отпадъци генерирани на територията на община Пирдоп".
За повече информация: електронната страница на Държавен вестник услуга №6/07.10.2009г.; Регистъра на Агенция по обществени поръчки №00851-2009-0005 и информационен център в общинска администрация - Пирдоп, пл. "Тодор Влайков" №2.
Краен срок за закупуване на документацията - 16.30 часа на 16.11.2009г.
Краен срок за получаване на оферти - 16.30 часа на 26.11.2009г.
Цена на документацията - 30.00 лв.

Публичен търг за определяне на купувач на говежди разплодник - говедо, порода "Българско кафяво", ще се проведе на 24.11.2009 год. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл."Тодор Влайков" №2, трети етаж.

Публичен търг за предоставяне възмездно под наем на 1 (един) квадратен метър на свободен недвижим  нежилищен имот - публична общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на пл."Тодор Влайков" №2 в кв.127, представляващ част от фоайе на входа на сградата на общината, с площ от 1 (един) квадратен метър за поставяне на кафе-автомат, ще се проведе на 17.06.2009 год. от 13.30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл."Тодор Влайков" №2, трети етаж.

Повторен публичен търг за предоставяне възмездно под наем на 60 (шестдесет) квадратни метра на свободен недвижим  нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Душанци на площад "Свобода" №5 в кв.32, представляващ помещение - магазин с площ от 60 (шестдесет) квадратни метра за търговска дейност, ще се проведе на 16.06.2009 год. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл."Тодор Влайков" №2, трети етаж.

Публичен търг за предоставяне възмездно под наем на 71 (седемдесет и един) квадратни метра на свободен недвижим  нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на ул."Цар Освободител" №99 в кв.174, представляващ магазин със складово помещение с площ от 71 (седемдесет и един) квадратни метра за търговска дейност, ще се проведе на 16.06.2009 год. от 11.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл."Тодор Влайков" №2, трети етаж.

Публичен търг за предоставяне възмездно под наем на 1 (един) квадратен метър на свободен недвижим  нежилищен имот - публична общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на пл."Тодор Влайков" № 2 в кв.127,ще се проведе на 03.06.2009 год. от 13.30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл."Тодор Влайков" № 2, трети етаж.

Публичен търг за предоставяне възмездно под наем на 71 (седемдесет и един) квадратни метра на свободен недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на ул."Цар Освободител" № 99 в кв.174, ще се проведе на 02.06.2009 год. от 11.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл."Тодор Влайков" № 2, трети етаж.

Публичен търг за предоставяне възмездно под наем на 60 (шестдесет) квадратни метра на свободен недвижим  нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Душанци на площад "Свобода" № 5 в кв.32,ще се проведе на 02.06.2009 год. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл."Тодор Влайков" № 2, трети етаж.

Публичен търг за предоставяне възмездно под наем на 15 (петнадесет) квадратни метра на свободен недвижим  нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на ул."Цар Освободител" № 47 в кв.89, УПИ (парцел) ІІІ - "За административни нужди", ще се проведе на 03.06.2009 год. от 11.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл."Тодор Влайков" № 2, трети етаж.

 

Публичен търг за определяне на купувач на недвижим  жилищен имот - частна общинска собственост, находящ  се на ул."Капитан Петко войвода" № 4, жилищен блок № 22, етаж І, ще се проведе на 03 юни 2009 год. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, град Пирдоп, пл. "Тодор Влайков" № 2, трети етаж.

Процедура по провеждане на публичен търг за определяне на купувач на недвижим  имот - частна общинска собственост - недвижим имот № 017575, извън регулация в землището на с.Душанци, местността "Ташлъ тепе", ще се проведе на 10 април 2009 год. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, град Пирдоп, пл. "Тодор Влайков" № 2, трети етаж.

Община Пирдоп на основание разпоредбите на чл.80, ал.2, т.3 и чл.87 "е", ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за горите и Заповед № 64/10.02.2009г. на Кмета на община Пирдоп, организира продажба на дървесина на корен чрез публичен търг с явно наддаване за предоставяне на сечища, се проведе от 10.00 часа на 27.02.2009г.

Със Заповед № 28 / 23.01.2009г. Кмета на Община Пирдоп обявява:Открива процедура за възлагане на обществена поръчка - открита процедура с предмет: "Изготвяне на Технически проект за  закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, намиращо се в м. „Сулюманица", гр. Пирдоп и провеждане на морфологичен анализ на битовите отпадъци генерирани на територията на община Пирдоп по проект "Техническа помощ за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, намиращо се в местността "Сулюманица", гр.Пирдоп и провеждане на  морфологичен анализ на битовите отпадъци генерирани на територията на община Пирдоп".
За повече информация: електронната страница на Държавен вестник услуга № 8 / 23.01.2009г. , Регистъра на Агенция по обществени поръчки № 00851-2009-0001 и информационен център в общинска администрация - Пирдоп , пл.Тодор Влайков №2.
Краен срок за получаване на оферти - 16.30 часа на 02.03.2009г. (Процедурата е прекратена със Заповед №131/12.03.2009г. на Кмета на община Пирдоп).

Със Заповед № 812 / 09.12.2008г. Кметът на Община Пирдоп обявява: Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка - открита процедура с предмет: "Доставка на хранителни стоки" за нуждите на заведенията, финансирани от бюджета на община Пирдоп.
За повече информация: електронната страница на Държавен вестник № 36 / 09.12.2008г., Официален вестник на ЕС № 2008 / S 240 - 319374, Регистъра на Агенция по обществени поръчки № 00851-2008-0008 и информационен център в общинска администрация - Пирдоп , пл.Тодор Влайков № 2.
Краен срок за получаване на оферти - 16.30 часа на 26.01.2009г.

Повторен публичен търг с явно наддаване за определяне на купувач на недвижим жилищен имот, находящ се в гр.Пирдоп на ул."Цар Освободител" № 57 А, жилищен блок № 56, вх.А, се проведе на 19 декември 2008 год. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, град Пирдоп, пл. "Тодор Влайков" № 2, трети етаж.

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим жилищен имот, находящ се в гр.Пирдоп на ул."Цар Освободител" № 57 А, жилищен блок № 56, вх.А, се проведе на 05 декември 2008 год. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, град Пирдоп, пл. "Тодор Влайков" № 2, трети етаж.

Публичен търг за предоставяне възмездно под наем на недвижим имот, находящ се в гр.Пирдоп на ул."Цар Освободител", представляващ терен - част от паркинг от 9 кв.метра за поставяне на павилион за търговска дейност на юг от сградата на "Автогара" и кв.45, се проведе на 05 декември 2008 год. от 11.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, град Пирдоп, пл. "Тодор Влайков" № 2, трети етаж.

Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна общинска собственост се проведе на 16 октомври 2008 г. от 10,30 ч. в Заседателната зала на ОбА - Пирдоп.

Продажба на дървесина на корен чрез публичен търг с явно наддаване за предоставяне на сечища се проведе на 14 октомври 2008 г.от 10.00ч. в Община Пирдоп.


Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в град Пирдоп на пл."Тодор Влайков" № 24, кв.33, жилищен блок № 6, се проведе на 13 октомври 2008 год. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп.


Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в град Пирдоп на ул."Цар Освободител" № 57 А, кв.89, жилищен блок № 56, вх. А се проведе на 01.10.2008 год. от 15.30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп.


Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, находящ в гр.Пирдоп, ул.Сергей Румянцев №9, "ЗА ДАТ", квартал №2, се проведе на 16.09.2008г. от 10.30ч. в Заседателната зала на ОбА - Пирдоп.


Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти, находящи се  в местността "Ташлъ тепе" , землище на с.Душанци, се проведе на 16.09.2008г. от 14.30ч. в Заседателната зала на ОбА - Пирдоп.

Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в град Пирдоп на ул."Цар Освободител" № 57 А, кв.89, жилищен блок № 56, вх. А (източна част) се проведе на 16.09.2008г. от 13.30ч. в заседателната зала на ОбА - Пирдоп.

Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна общинска собственост, се проведе на 19.08.2008г. от 10.30ч. в Заседателната зала на ОбА - Пирдоп.

Продажба на дървесина на корен чрез публичен търг с явно наддаване за предоставяне на сечища се проведе на 19.08.2008г. от 10.00ч. в Заседателната зала на ОбА - Пирдоп.

Със Заповед № 477 / 24.07.2008г. , Кмета на Община Пирдоп обявява малка обществена поръчка - открит конкурс с предмет: "Извършване на дърводобив в насаждения в обект: № О-8302 (отдел 630 "б"), намиращ се на територията на общински горски фонд Пирдоп". Обявлението е обнародвано в "Държавен вестник" № 62 / 29.07.2008г.
Срок за закупуване на документацията и нейното подаване - 01.09.2008г.
Цена на документацията - 240.00 лв.
За повече информация - Община Пирдоп, пл.Тодор Влайков 2, ет.2, ст.1 - Добринка Балканджиева,  и Регистъра на Агенция по обществени поръчки.